Viable Cities Logo

Finansierade satsningar

Vi kraftsamlar genom att gå från fragmenterade projekt till ett ekosystem av insatser som alla drar åt samma håll. Här samlar vi de forsknings- och innovationssatsningar som beviljats medel inom ramen för Viable Cities. 

 • Alla satsningar
 • Förstudier i utlysning #13
 • Internationella satsningar
 • Klimatneutrala Städer 2030
 • Systemdemonstrator
  •   Back
  • Våg 1
  • Våg 2
Viable Cities Portfölj

Klimatomställning och ekonomi hanteras i dagsläget huvudsakligen som isolerade frågor, och kommunala ekonomiska processer styr inte alltid i samma riktning som klimatmålen. Integrering av klimat- och ekonomistyrning behövs för att effektivt styra mot nettonoll. För att möta detta behov kommer…

Medicinsk Rntgen, Odenplan.

Vid publicering av namn p personen/personerna som frekommer p bilden, var god kontakta modellen/modellerna.

Satsningen ska utveckla digitala lösningar som gör det möjligt att analysera energiförbrukningen för både fastighetsdrift och vårdverksamhet. Syftet är att identifiera och visualisera möjligheter för bättre energianvändning.

Viable Cities Portfölj

Byggmaterial orsakar stora klimatutsläpp i våra städer. Satsningen inriktas på nya sätt att minska uttaget av nytt material och nyttja material som redan finns i den urbana miljön, bl a genom återanvändning från rivnings- och ombyggnadsprojekt.

Strategiska satsningar 2018-2019

City as a Platform är en innovationssatsning som samlar 18 kommuner och utforskar, testar, implementerar och samverkar kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Satsningen skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk…

Effektiv energiplanering för smarta och hållbara städer

Satsningen ska utveckla ett dynamiskt visualiseringsverktyg för mer effektiv planering av städer. Verktyget ska ge bättre beslutsunderlag genom att visualisera och kommunicera konsekvenserna av stadsutveckling för energisystemet. Verktyget utvecklas i samråd med Kiruna kommun där nyttan kommer att vara betydande…

Viable Cities Portfölj

För att nå uppsatta klimatmål krävs digitala lösningar, men i takt med digitaliseringen ökar städers sårbarhet för cyberangrepp. För att förhindra cyberangrepp behöver sårbarheter identifieras. Det är mycket svårt och då det kräver förståelse av den stadsövergripande systemarkitekturen och betydande…

Sensorer för luftmiljö – möjligheter och begränsningar

Sensorer för mätning av luftkvalitet används för bl.a. styrning av inomhusluft och för information till allmänheten om utomhusluft. Satsningen syftar till att förbättra kvaliteten hos mätdata för sensorer för luftburna partiklar för ökad service till oskyddade trafikanter och effektivare ventilation…

Sharing business models

Satsningen ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Förståelsen av de nya affärsmodellerna är nyckeln till att genomföra “affärsmodellernas ekologier” i våra städer. Därför görs analys av ekologier av affärsmodeller i flera europeiska städer. Denna satsning gör det möjligt att uppskatta…

Viable Cities Systemdemonstrator

Lokal Kraft syftar till att med utgångpunkt i geografiska delar av Malmö stad, driva klimatomställning tillsammans med t.ex. fastighetsägare, föreningar och malmöbor. Målet är att utveckla partnerskap och arbetssätt för att maximera klimateffekten av lokalt utvecklingsarbete, vilket ska bygga på…

Mo-Bo – Arkitektur för hållbar mobilitet

Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare…

Viable Cities Klimatkontraktet i staden

Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle genom ett innovationsdrivet, samskapande arbete präglat av engagemang och delaktighet. Satsningen stärker den institutionella kapaciteten, utgår från lokala förutsättningar och nyttjar samverkansplattformar för att skapa samsyn…

Digitala tomater

Satsningen handlar om att utveckla modeller för återvinning av spillvärme från datacenter till urban matproduktion och jordtillverkning i täta stadsmiljöer. Målet är att i Göteborg uppföra en första anläggning med odlingsväxthus tätt integrerat med data-centret som drivs av spillvärme och…

Hållbarhet blir standard

Satsningen syftar till att fånga upp innovativa lösningar från pilotprojekt i flera kommuner. Detta för att påskynda klimatneutral stadsutveckling genom att nya lösningar med stor potential snabbare kan bli standard i nya och befintliga områden.

City as a Platform

City as a Platform är en innovationssatsning som samlar 18 kommuner och utforskar, testar, implementerar och samverkar kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Satsningen skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk…

Urban DIGG Infra

Denna förstudie syftar till att undersöka om hur den smarta staden bäst stödjer sina medborgare och uppkopplade saker vad gäller digital infrastruktur. Hur är vi är anslutna till tjänster och funktioner år 2030? Vilka tjänster och affärsmodellerna kan finnas? Vilka…

Viable Cities Portfölj

Förstudien ska utveckla skalbara processer och ramverk och ta fram underlag för beslut av klimatinvesteringar för att öka Eskilstunas och Helsingborgs möjligheter att nå sina klimatmål. Metodiken ska kunna användas av andra städer. “Stadens resa” syftar till de sju delarna…

Klimatkampen Uppsala

Klimatkampen Uppsala ska påskynda klimatomställningen och underlätta mer hållbara val i vardagen för Uppsalabor. Satsningen ska på olika sätt engagera och informera Uppsalabor om hur de kan minska sin klimatpåverkan.

Viable Cities Systemdemonstrator

I ett av Sveriges mest arbetsplatstäta områden med mycket trafik ska Lund, tillsammans med en rad medaktörer, skapa ett mobilitetssystem med minskade utsläpp och samtidigt behålla tillgängligheten. Mobilitetssystemet ska också kopplas till ett lokalt klimatneutralt energisystem i området där energi…

Viable Cities Portfölj

Satsningen ska utforska hur social och klimatmässig påverkan kan mätas och beräknas i hållbara obligationslösningar och därmed bidra till att mobilisera kapital. Marknaden för hållbara investeringar blir allt större. Syftet är att öppna för investeringar i nya modeller och lösningar…

Viable Cities Portfölj

Satsningen utvecklar modeller för gemensam digital infrastruktur för resursflöden som kopplar samman urban odling, fastighet och fjärrvärmenät. Detta som grund för småskalig urban matproduktion som är klimatsmart, effektiv och lönsam i industriområden.

Mo-Bo III – Mobilitet och boende som samlad tjänst

Satsningen vill förändra hur vi bor och reser i vardagen. Med ett helhetsgrepp kring mobilitet och boende ska satsningen öka resurseffektivitet genom delningstjänster, digitalisering och nytänkande kring byggnaders form, drift och användning. Smartare investeringar möjliggör en ny arkitektur som frigör…

Sharing behavior

Satsningen ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Många initiativ inom delningsekonomi som lanserats runt om i världen har inte lyckats som förväntat. Bristande kunskap om de bakomliggande orsakerna till (icke) adoption, skalning och mainstreaming bland användarna är huvudorsakerna. Satsningen syftar…

Sharing Cities Sweden

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program för delningsekonomi i städer. Programmet syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. I testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och…

Viable Cities Systemdemonstrator

Stockholms stad och dess partners att arbeta för en omfattande omställning av resvanor, ytanvändning och fordonsflotta i Stockholms innerstad. Detta som ett steg på vägen mot en utsläppsfri innerstad och ett klimatpositivt Stockholm 2030. I systemdemonstratorn ska den miljözon som…

Värdeskapande med öppen data från energisystemet ectogrid™

Satsningen ska skapa förutsättningar för olika företag, föreningar, forsknings- och offentliga verksamheter, att dra nytta av öppen data från energisystemet ectogrid™. Genom att tillgängliggöra ectogrid™-data kan digitalisering och medborgarinvolvering bidra till ökad energisystemoptimering, t.ex. genom balansering av energislag och laster.

Accelerera – kapacitet för transformativ innovation

För att nå hållbarhetsmålen i FN:s initiativ Agenda 2030 måste kommuner hållbarhetssäkra sina städer. Genom att främja innovation och nya sätt att samarbeta kan man bygga en experimenterande kultur som möjliggör omfattande systemförändringar. Projektet Accelerera ska genom att utveckla ett…

Sharing platforms

Satsningen ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Syftet med denna satsning är att undersöka om digitala delningsplattformar som bygger på en mer användarcentrerad delningsfilosofi kan lösa problemen med de tidigare plattformarna, som tenderade att vara mer resurscentrerade.

Klimatneutrala Stockholm 2030

Satsningen i Stockholm syftar till att förbättra städers förmåga att hantera de komplexa beslutssituationer som uppstår och finna lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. Ett innovationsteam med kommun, akademi och näringsliv etableras som motor i omställningsarbetet. Ett digitalt beslutsstöd med simulering…

Sharing towns

Satsningen, som ingår i programmet Sharing Cities Sweden, syftar till att minska energianvändningen och klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Genom att använda Karlstad och andra mindre städer i dialog med Karlstad kommer satsningen att svara på frågan…

Viable Cities Portfölj

E-Laas föreslår en ny och operativ energibaserad strategi för att designa multimodala urbana logistiksystem. I E-Laas jämförs urbana leveranssystem med deras energianvändning inklusive mikroplattformar och nya sätt att kombinera laddning, automation och godsparkering. Detta gör det möjligt att relatera logistik…

Thriving North

Under 2022 har Viable Cities ansvarat för ett regeringsuppdrag ”Stöd till innovationsarbete inom hållbar stads- och samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten” med arbetsnamn Thriving North. I uppdraget var sex kommuner (Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå samt Umeå) utpekade samt aktörer…

Viable Cities Klimatkontraktet i staden

Klimatneutrala Örebro 2030 ska skapa en plattform för samverkan som leder till strukturella och kulturella systeminnovationer för klimatomställning, i såväl nya som befintliga stadsdelar. Örebros styrkor kring koldioxidbudget med tre perspektiv, systemtänk för energigemenskaper, medborgardialoger och digitalisering utgör viktiga grundpelare…

Viable Cities Portfölj

Satsningen ska ta fram metoder och modeller för hur publika evenemang kan snabba på klimatomställningen i städer. Projektet samlar Sveriges största livemusikfestivaler, svensk idrott och destinationer för gemensam aktion med forskare. Evenemang har sedan urminnes tider samlat människor och väckt…

Viable Cities Portfölj

Satsningen är en demonstrator och innefattar bl a insatser för smarta energisystem, cirkulära resursflöden och medborgarengagemang. Till 2035 ska en socialt hållbar och klimatpositiv stadsdel byggas med 4500 bostäder och tillhörande skolor, förskolor, vård, service och handel. Satsningen tar avstamp…

Sharing communities

Satsningen, som ingår i programmet Sharing Cities Sweden, syftar till att undersöka de sociala drivkrafterna och potentialen för delningsekonomin i samhällen och städer i Sverige. Det kommer att fokusera på hur bostadsföretag kan underlätta delning mellan hyresgäster och erbjuda utrymme…