Viable Cities Logo

Om Viable Cities

Viable Cities syfte är att skapa transformativ systemförändring utifrån missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Viable Cities mission är Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Tillsammans med städer – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle – och myndigheter arbetar vi tillsammans för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer. Städer som fungerar bra för människorna som bor i dem, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet och vår planet.

Viable Cities arbetar utifrån en helhetssyn på hållbar stadsutveckling. Det innebär att vi utgår från att alla i samhället måste vara med för att vi ska kunna göra de förändringar som krävs: företagare och forskare, politiker och tjänstemän, organisationer och vanliga människor. Vi menar att det är särskilt viktigt att medborgarna är med i arbetet för att det ska lyckas, och att digitalisering och digitala verktyg på olika sätt kan bidra till den stora förändringen. Insatserna i Viable Cities utgår från en missionsorienterad ansats där centrala insatser är Klimatkontrakt 2030, missionsinfrastruktur för samordning och stöd, systemdemonstratorer för experimentering och implementering, samt Transition Lab för orkestrering och reflexivt lärande.

Vi ser klimatförändringar som ett symptom på strukturella problem i ekonomin och sociala system. Omfattningen av de utmaningar som vi står inför som civilisation kommer att medföra att många regeringar kommer att göra betydande investeringar i övergången (så kallad Transitional Capital, exv Green Deal for Europe). Inom Viable Cities avser vi att använda vår budget som en katalysator för att bygga samhällelig, politisk och operativ förmåga att investera kapital på bästa möjliga sätt för att skapa klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. För att bevara och utveckla vår demokrati behöver denna omställning ske i en samskapande process.

Viable Cities syfte är att skapa transformativ systemförändring utifrån missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Missionen innebär att städers klimatomställning ska ske utifrån ett brett perspektiv, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt beaktas.

Detta är i linje med de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030, som är en utgångspunkt för många svenska städers klimat- och hållbarhetsarbete. Agenda 2030 kan betraktas som en genomförandeplan för Paris-avtalets åtaganden om klimatomställning. Missionen ligger även i linje med de svenska miljömålen och det klimatpolitiska ramverket med inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige senast år 2045, samt EU:s målsättning om klimatneutralitet till 2050. 

Genom att gå före i omställningen, genom samskapande och lärande med städer och aktörer i andra länder och på internationell nivå, eftersträvar Viable Cities att uppfylla visionen att Sverige inspirerar till och har en ledande roll i energi- och klimatomställningen genom klimatneutrala och hållbara städer. 

Internationellt

Med missionen om klimatneutrala städer som nordstjärna pågår omställningsarbete över hela världen, på flera nivåer, och Viable Cities arbetar ständigt med att skapa, bygga och förstärka samarbeten för öka kraftsamlingen för den. Vi medverkar i, samarbetar med och stöttar flera initiativ, program och satsningar över gränserna.

En och samma misson

Missionen för klimatneutrala och hållbara städer 2030 är en global rörelse, på lokal nivå. Hundratals – ja troligen tusentals – städer över hela jorden har insett både att de orsakar mycket av de påfrestningar på jorden som vi behöver få bukt med, men att de också har stor möjlighet att förändra vad som händer inom deras geografiska område. Så oavsett vad nationella regeringar gör, så kan städer gå före och ställa om på sin hemmaplan. Genom att städerna som arbetar med dessa stora samhällsutmaningar och lär av varandra, så går omställningen snabbare för de städer som kommer efter.

Så, Borlänge i Sverige, Valencia i Spanien, Odessa i Ukraina och Bogota i Colombia är ute på samma resa, den lokala omställningsresan. Och Viable Cities, liksom EU, Convenant of Mayors, EuroCities och många, många fler organisationer, arbetar för att underlätta städernas kraftsamling för den gemensamma missionen: klimatneutrala städer till år 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Klimatneutrala städer 2030

Viable Cities största satsning är Klimatneutrala städer 2030 – en nationell kraftsamling för den lokala omställningsresan. Inom satsningen arbetar just nu 23 svenska städer och sex nationella myndigheter för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

 

Vår berättelse

Inom Viable Cities mobiliserar ett växande antal städer tillsammans med en bredd av aktörer för att snabba på den lokala omställningsresan till klimatneutrala och hållbara samhällen. Mobiliseringen sker på flera nivåer samtidigt – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Men hur började det?

För tio år sedan, 2013, stod det redan klart att drivkraften i städer är avgörande för att vi ska kunna möta klimatkrisen och nå Agenda 2030-målen. Inom KTHs Energiplattform, som då leddes av Olga Kordas, föddes idén om att starta ett program för smarta och hållbara städer i Sverige. Under de följande åren utforskade hon, i olika konstellationer av aktörer från akademi, näringsliv och civilsamhälle, hur en satsning på smarta och hållbara städer med fokus på energi- och klimatomställningen kunde se ut. Efter hand skapades ett ramverk för arbetet och 2017 startade till slut det sjuttonde svenska strategiska innovationsprogrammet – Viable Cities, med fd finansminister Allan Larsson som ordförande, och med finansiering från Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Missionen formulerades: klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Det betyder, kort uttryckt, att vi ska fixa klimatkrisen. Men det räcker inte, vi behöver också se till att vi människor på jorden kan leva ett bra liv.

Redan från starten gav EU-kommissionen bränsle till vårt arbete. “Det är inte ni som ska komma till oss och fråga hur ni ska göra. Det är vi som ska komma till er och se hur ni gör”, sa Kurt Vandenberghe som nu leder EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik, vid ett möte i Bryssel i april 2018. Det missionsdrivna arbetet tog fart rejält 2018 med satsningen Klimatneutrala städer 2030. Till en början med nio svenska kommuner och sedan 2021 med 23 kommuner, alla med mycket höga ambitioner i klimat- och hållbarhetsomställningen.

Milstolpar

2013
Från idé till kaskaderande klimatomställning

För tio år sedan stod det redan klart att drivkraften i städer är avgörande för att vi ska kunna möta klimatkrisen och nå Agenda 2030-målen. Inom Energiplattformen på Kungliga Tekniska högskolan, som då leddes av Olga Kordas, föddes idén om att starta ett program för smarta och hållbara städer i Sverige. I dag, 2023, mobiliserar ett växande antal städer inom Viable Cities tillsammans med en bredd av aktörer för att snabba på den lokala omställningsresan till klimatneutrala och hållbara samhällen.

Mobiliseringen sker på flera nivåer samtidigt – lokalt, regionalt, i hela landet, inom EU och globalt. I en serie texter bjuder vi på en palett av erfarenheter och klokheter, egna och andras, för att inspirera till görande i alla städer, kommuner och samhällen.

Läs vårt blogginlägg om hur det började vad som hänt under åren!

EVCD 2018
European Viable Cities Day 2018

Den 11 december 2018 – i anslutning till nobeldagen – arrangerade Viable Cities för första gången European Viable Cities Day i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige. Temat var Research and innovation for Carbon Neutral Cities.

Rundabordssamtal genomfördes med Jean-Eric Pacquet och Antonio Vicente, EU-kommissionen och i programmet deltog bl a Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, samt företrädare för fyra av Viable Cities medlemsstäder som ligger i framkant vad gäller innovation och klimatomställning: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Viable Cities nya utlysning med sikte på missionen Klimatneutrala städer 2030 diskuterades och det konstaterades också att den skulle kunna tjäna som inspiration för EU:s då kommande EU-program för forskning och innovation, Horisont Europa.

Transition Lab Forum 1
Transition Lab Forum 1

Sedan mitten av 2019 har Viable Cities strategiska projekt samlats i en övergripande insats, Transition Lab. Ett centralt syfte är att tillsammans med våra partners bygga en gemensam riktning för samtliga insatser och aktiviteter inom programmet.

På Transition Lab Forum samlar och sprider vi erfarenheter, kunskap och metoder som kan bidra till målet, klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Det allra första – Transition Lab Forum 1 –hölls i oktober 2019, på Vår gård utanför Stockholm.

Läs mer om formatet.

Transition Lab Forum 2
Transition Lab Forum 2

Forum 2 hölls på Campus KTH i december 2019. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 var då alldeles i sin linda.

Medverkade gjorde bland andra Dan Hill, designstrateg på Vinnova och Viable Cities dåvarande ordförande Allan Larsson.

De nio städerna presenterade sitt klimatomställningsarbete och sina testbäddar.
Workshopen handlade om systemdemonstratorer för klimatneutrala städer.

Läs mer om städerna i våg 1.

EVCD 2019
European Viable Cities Day 2019

Den 11 december 2019, i anslutning till Nobeldagen, och samma dag som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade the European Green Deal, organiserade Viable Cities och EU-kommissionen European Viable Cities Day för andra året i rad. Fokus låg på klimatengagemang, ledarskap och påverkan.
Några av de medverkande var Laurent Fabius, ordförande för FN:s klimatkonferens i Paris 2015; Jan Eliasson, före detta vice generalsekreterare i FN och Eva Svedling, statssekreterare åt miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Vi undersökte hur svenska städer och medborgare kan ta ledningen i denna nya utmanande utveckling och hur Viable Cities kan stödja forskning och innovation för detta ändamål.

Champions 2019
Under eventet utsågs också Viable Cities Champions – en årlig utmärkelse som firar förändringsledare som bidrar till att göra vårt program till en framgång. 2019 var det:

  • Gunnar Björkman, Stockholms stad
  • Ida Boström, Göteborgsregionen
  • Jonas Kamleh, Malmö stad
  • Anna Ledin, Göteborgs Stad
  • Johan Gammelgård, Umeå

Kolla in Jan Eliassons keynote i efterhand!

Avsiktssignering våg 1
Avsiktsförklaringen signeras av nio städer

Den 23 april 2020 togs ett stort steg på vägen mot Klimatkontrakt 2030. Då signerade den politiska ledningen i åtta svenska städer – Enköping, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö – en avsiktsförklaringen för ett stort kliv framåt i klimatomställningen. Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities blir de inspiratörer och blåslampor för andra städer, i Sverige och i världen, så att så många som möjligt når klimatneutralitet till 2030.

Städerna och deras partners åtog sig då att inom Viable Cities snabba på och utveckla system och processer för att nå ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i linje med de globala hållbarhetsmålen. De åtta städerna signerade i går en avsiktsförklaring, som är ett viktigt steg i arbetet med att formulera ett klimatkontrakt för städer. Det handlar i korthet om att ställa om hur vi finansierar klimatomställning för att den ska ske snabbare.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd i Malmö, ser flera fördelar med att vara med på tåget.

– Vi har höga ambitioner, och vill man ligga i framkant så kan man inte upprepa det andra har gjort, men man kan dra nytta av det och förädla det. Vi i kommunerna har ett stort ansvar och vi behöver orka testa nytt, kraften vi får i det här nätverket är otroligt viktig, säger hon.

Transition Lab Forum 3
Transition Lab Forum 3

– Det verkar alltid vara omöjligt tills det är gjort, citerade Maria Vassilakou, EU mission board on climate neutral cities, Nelson Mandela när hon gästade Transition Lab Forum 3 i september 2020. Hon var en av många talare som under två dagar gav kraft och inspiration till fortsatt arbete med missionen: Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Det tredje Transition Lab Forum – med temat medborgarengagemang och lokala klimatkontrakt – hölls digitalt och arrangerades tillsammans med Umeå kommun, en av städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030.

Se sändningarna från dag ett och dag två av forumet.

Transition Lab Forum 4
Transition Lab Forum 4

Vad händer i staden vid ett skyfall som inte tar slut? Det virtuella studiebesöket till Göteborgs digitala tvilling bjöd på dramatiska bilder, men visade framförallt på möjligheterna att använda verktyget för en hållbar stadsutveckling. Transition Lab Forum 4, med Göteborgs Stad som värd, handlade om hur digitala verktyg kan ge en överväxel i klimatomställningen.

Göteborgs Stads miljödirektör Anna Ledin gav en inblick i hur staden arbetar med klimatomställningen.

– Det finns naturligtvis utmaningar med klimatomställningen, men det går att öka takten genom att nyttja digitaliseringens möjligheter och att visualisera målet, sade hon.

Joakim Reiter, Vodafone och EU Mission board on climate neutral cities, talade om den stora mängden outnyttjade data som skulle kunna användas för att snabba på klimatomställningen.

Ulrika K Jansson från Enköpings kommun berättade om City as a Platform, ett Viable Cities-projekt som samlar ett 20-tal kommuner med syfte att skapa en digital infrastruktur för att möjliggöra lösningar som fungerar i många kommuner.

Vi fick också en inblick i den belgiska staden Leuvens arbete för att nå klimatneutralitet. Staden utsågs till EU Capital of Innovation 2020 för sitt framgångsrika arbete.

Göteborgs Stad summerade insikterna från Transition Lab Forum 4 i tre punkter:

  • Se till att kommunerna använder all den data som finns på bästa sätt
  • Våga samverka, testa och dela lösningar med andra
  • Involvera medarbetarna, låt dem få en gemensam bild av situationen och låt oss förändras tillsammans.

Viable Cities styrelseordförande Allan Larsson avslutade konferensen:

– Klimatomställningen är inte en börda, utan en tillgång, som kommer att förbättra möjligheterna till en bättre framtid.

Se sändningen från Transition Lab Forum Live här.

EVCD 2020
European Viable Cities Day 2020

Den 11 december 2020 var en stor dag för klimatomställningen i städer. Då signerades de första klimatkontrakten i Europa av den politiska ledningen i nio svenska städer, av generaldirektörerna från fyra myndigheter och av Viable Cities.

– Svenska städer tar nu ledningen i Europa och visar med Klimatkontrakt 2030 vägen för den omställning som alla städer måste göra. Klimatkontrakt 2030 är början på ett långsiktigt samarbete mellan nio kommuner, svenska myndigheter och – snart också – EU, sade Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities.

Transition Lab Forum 5
Transition Lab Forum 5

Nya sätt att samarbeta, tänka och investera diskuterades flitigt under Viable Cities Transition Lab Forum 5 den 24 mars. Temat för konferensen – investeringsplaner för klimatneutrala städer, utforskades utifrån olika perspektiv med representanter från finansvärlden, akademin, myndigheter och naturligtvis från värdstäderna Lunds kommun och Malmö stad.

Jonas Kamleh, miljöstrateg från Malmö stad, berättade om hur man där mobiliserar näringsliv och andra aktörer för att växla upp tempot för Malmös klimatomställning. Jon Andersson, hållbarhetschef i Lunds kommun, ledde tillsammans med skådespelaren Johan Wester ett virtuellt studiebesök i Lund. Vi fick följa med på en resa från ESS till Lunds central och på vägen stannade vi bland annat till i Lunds nya stadsdel Brunnshög, som med ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål ska bidra till att katalysera omställningen i Lund.

Se sändningen från Transition Lab Forum Live här.

Transition Lab Forum 6
Transition Lab Forum 6

Utsläppen av växthusgaser i städerna kommer till största delen från transporter, av människor och av gods. Viable Cities och Drive Sweden kraftsamlar för att snabba på omställningen till klimatneutral mobilitet i våra städer, vi kallar satsningen Klimatsmart mobilitet 2030. Vårt första gemensamma event, Transition Lab Forum 6 den 4 juni 2021, bjöd på internationella utblickar, panelsamtal och inspirerande exempel.

Läs mer om samarbetet mellan Viable Cities och Drive Sweden.

Transition Lab Forum 7
Transition Lab Forum 7

Den 28 oktober 2021 samlades den högsta politiska ledningen i alla städer för lanseringen av fas 2 av satsningen Klimatneutrala städer 2030. Nu samarbetar 23 svenska kommuner med fem myndigheter för att öka takten på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Tillsammans har kommunerna 40 % av Sveriges befolkning.

Eventet från den 28 oktober sändes live från Posthuset i Stockholm och går att ta del av i efterhand nedan.

EVCD 2021
European Viable Cities Day 2021

Världens länder har svårt att enas kring åtgärder för att minska klimatpåverkan. Den 8 december 2021, på European Viable Cities Day, visade 23 svenska städer att de tillsammans går före och arbetar konkret för att nå målet: klimatneutrala och hållbara städer till 2030.

– Naturligtvis är vägval på nationell nivå oerhört viktiga, men städerna har stora möjligheter att driva på klimatomställningen i praktiken – särskilt när vi nu jobbar tillsammans som vi gör här, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Under European Viable Cities Day manifesterades det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska kommuner, generaldirektörer från fem myndigheter samt Viable Cities ledning. Nio av kommunerna signerade kontraktet för andra gången.

– Vi har bråttom för att nå målet om att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader. Det känns hoppfullt att vi idag tillsammans skrivit på ett ännu ambitiösare Klimatkontrakt än i fjol, och att vi är många fler som arbetar tillsammans, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Viable Cities.

Transition Lab Forum 8
Transition Lab Forum 8

Under Transition Lab Forum 8 fick vi ta del av erfarenheter från Skellefteå som en del i omställningen i norra Sverige, och vi utforskade några nyckelfrågor i omställningsprocessen och Klimatkontrakt 2030 – flernivåstyrning, hållbart byggande, affärsstrategier för hållbarhet och medborgarengagemang. Kraften i omställningen i norr är ett gyllene tillfälle att nyttja för att snabba på klimatomställningen i hela Sverige och i omvärlden.

Peter Larsson, regeringens samordnare för Norra Sverige; Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun; Anders Thor, Northvolt och Fransesca Quartey, Västerbottensteatern var några av de medverkande. Skellefteå byautvecklingråd, Bolinden/Rönnskär och Polarbröd fanns på plats liksom representater från kommuner, regioner och myndigheter.

Se sändningen från Transition Lab forum Live här.

Transition Lab Forum 9
Transition Lab Forum 9

Under Transition Lab Forum 9 träffades en rad nyckelaktörer som på olika sätt arbetar med frågan klimatsmart mobilitet. Det handlade bland annat om mobiltetshubbar och delad mobilitet; helt enkelt: Hur klarar vi våra vardagsresor utan egen bil? Vi fick också en inblick i värdstaden Helsingborgs arbete med klimatomställningen. Evenemanget arrangerades av Viable Cities tillsammans med Drive Sweden och Helsingborgs stad under H22 i Helsingborg.

Se sändningen från Transition Lab forum Live här.

Transition Lab Forum 10
Transition Lab Forum 10

Hur säkrar vi en klimatsmart, hållbar energiförsörjning i en allt mer elektrifierad värld? Det händer mycket inom energiområdet nu som får stora konsekvenser för städernas arbete med att bli klimatneutrala, i en orolig omvärld. Samordnade och modiga investeringar behöver göras och klimatinvesteringsplaner får ökad betydelse. Energibesparing, effektiv elektrifiering och snabbare införande av förnybar energi är några saker vi kommer fördjupa oss i på Transition Lab Forum 10 i Uppsala den 13 oktober. Det europeiska PED-programmet, Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development, leds av bland andra Viable Cities och involverar flera städer i Sverige. Vi kommer bland annat höra om arbetet med att skapa en energipositiv stadsdel i Uppsala, samt om hur vi kan få en rättvis och accelerad energiomställning.

Se sändningen från Transition Lab forum Live här.

EVCD 2022
European Viable Cities Day 2022

European Viable Cities Day den 8 december – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU för att snabba på omställning till klimatneutrala och hållbara städer. Klimatkrisen ställer akuta krav på oss att handla nu. Under European Viable Cities Day manifesteras det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska städer, generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning. Tillsammans arbetar alla för att nå missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

– I år har vi verkligen skapat momentum i städers klimatomställning i hela Europa med 112 städer som nu mobiliserar för att öka takten, däribland nästan alla huvudstäder, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities. På nationell nivå är jag oerhört glad att vi nu också har med oss Naturvårdsverket, tillägger hon.

Transition Lab Forum 11
Transition Lab Forum 11

På Tranistion Lab Forum 11 sätter vi fokus på hur vi kan använda våra resurser på ett effektivt och hållbart sätt, till exempel hur återbruk kan få ett större utrymme vid nybyggnation och renovering. Vi berör ämnen som innovationsupphandlingar och markanvisningstävlingar, hur det kan användas för att göra den byggda miljön mer klimatsmart. Hur kan hållbarhets- och klimatfrågor prioriteras och synliggöras i översiktsplan, planprogram och detaljplaneprocesser? Ta del av goda exempel om samverkan mellan kommun och näringsliv och hur den byggda miljön i sin helhet kan bidra till klimatneutralitet.

Se sändningen från Transition Lab forum Live här.

Transition Lab Forum 12
Transition Lab Forum 12

På Transition Lab Forum 12 gör vi ett djupdyk i framtidens mobilitet som nyckelfråga för omställning till klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Vilka metoder och arbetssätt finns för hur aktörer kan leda och arbeta tillsammans för att främja klimatsmart mobilitet för att snabba på omställningen till klimatneutrala städer? Hur kan vi utveckla samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle som skapar nya mobilitetslösningar? Hur säkerställs det att omställningen till klimatsmart mobilitet är rättvis och inkluderande och bidrar till att utveckla attraktiva livsmiljöer?

Se sändningen från Transition Lab forum Live här.

Transition Lab Forum 13
Transition Lab Forum 13

Under Transition Lab Forum 13 i Kristianstad fördjupade vi oss i hur klimatanpassning och klimatomställning kan integreras i utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem, som är mer resilient, med ökad konkurrenskraft och som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Vad görs idag, och hur kan vi ytterligare snabba på arbetet i omställningen till klimatneutrala städer och samtidigt anpassa samhället till ett förändrat klimat och skapa konkurrenskraft och ett gott liv för alla?

Se sändningen från Transition Lab forum Live här.

EVCD 2023
European Viable Cities Day 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. Lokala företag mobiliserar tillsammans med kommuner, nya sätt att styra och leda omställningen tas fram, lösningar som drastiskt minskar utsläppen sprids och klimatidéer från medborgare blir verklighet. På European Viable Cities Day, den 8 december, firas framgångar hittills och kommande insatser för klimatet vässas.

Se livesändningen från European Viable Cities Day 2023 i efterhand, och läs mer om signeringen av Klimatkontrakt 2030.

Ett strategiskt innovationsprogram

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med stöd från EnergimyndighetenVinnova och Formas.  Programmets tidsram är 2017–2030.

Viable Cities är en nätverksorganisation och programkontoret bemannas av KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitet, RISE Research institute of Sweden, samt SEI Stockholm Environment Institute. KTH är värdorganisation för och samordnar Viable Cities.