Viable Cities Logo

Klimatkonkurrenskraft

Viable Cities, Sveriges Kommuner och Regioner och Klimatkommunerna samverkar inom initiativet Klimatkonkurrenskraft, för att accelerera samverkan kommun-näringsliv för att både stärka företagen och nå missionen och bli klimatneutrala.

Företagens roll i klimatomställningen har kommit allt högre upp på agendan i Sverige och internationellt, både som stora utsläppare men också som leverantör av lösningar. Viable Cities satsar därför under 2023 på initiativet Klimatkonkurrenskraft där vi tillsammans utforskar vilka systemiska förändringar kan accelerera samverkan kommun-näringsliv för att uppnå missionen klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Satsningen är främst riktad mot de 23 städer som ingår i programmet Klimatneutrala städer 2030, med målsättningen att skapa kunskap som kan användas i alla svenska kommuner. Den är ett komplement till de intressegrupper som redan har formats inom Viable Cities kring olika frågor kopplat till samverkan med näringslivet och övriga satsningar som sker där näringslivet är engagerade.

Ett syfte med Klimatkonkurrenskraft är också att tillsammans stötta varandra att utvecklas från relativt okoordinerade korta projekt till en sammanhållen och långsiktig strategi utifrån klimatkontraktets analys som pekar ut de viktigaste insatsområdena och den gemensamma färdplanen med tillhörande klimatinvesteringsplan där företagen systematiskt är engagerade.

I Boverkets rapport ”Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen” beskrivs hur kommuner kan välja att lägga sitt stöd på olika nivåer. Dessa är möjliga att generalisera och fungera som tankemodell för hur kommuner kan stötta företagens insatser i stadens utveckling mot klimatneutralitet:

 1. Möjliggöra: Ta bort eventuella hinder och sänka trösklar
 2. Underlätta och främja: Utse kontaktpersoner, kommunicera policies
 3. Initiera och aktivt stödja: Sätta upp konkreta mål och gör uppföljning, avsätta och personal och öronmärka resurser, regelbundet bjuda in till dialog,

Till detta kan man lägga till en fjärde nivå: Utveckla. På denna nivå medverkar kommunen i initiativ som syftar till att utveckla området systemiskt exempelvis genom policyförändringar på regional, nationell och internationell nivå.

Utveckling

Insatserna just nu fokuserar på att tillsammans med SKR och Klimatkommunerna göra en samling av goda exempel på samverkan mellan kommun och näringsliv vad gäller klimatomställning samt med denna som bas identifiera utmaningar och hinder att ta upp med berörda aktörer på regional och nationella nivå. Exempel på områden är innovationsupphandling, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, evenemang, turism, centrumutveckling, exploatering, energi, transport samt samverkan med science parks och inkubatorer. Bidra gärna med material eller inspel genom att kontakta oss.

Goda exempel

Inom satsningen Klimatkonkurrenskraft har Viable Cities, tillsammans med Sveriges kommuner och regioner samt Klimatkommunerna, skapat en samling med goda exempel på samverkan mellan kommun och näringsliv för att uppnå missionen klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Här har samlar vi ihop de exempel vi har hittills, och vi kommer att utveckla till både form och innehåll framåt. 

 • Alla exempel
 • Akademi och näringsliv
 • Besöksnäring och evenemang
 • Bygg och fastigheter
 • Civilsamhälle
 • Digitalisering
 • Ekologisk hållbarhet
 • Energi
 • Finansiering, investering och upphandling
 • Förändringskommunikation
 • Governance (styrning och ledning)
 • Internationell samverkan
 • Mobilitet och transport
 • Samhälls- och stadsplanering
Kristianstad: Skyfallskartan

Kristianstad ligger på en låglänt, vattenomgärdad plats med en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. I sitt klimatanpassningsarbet har man bland annat tagit fram Skyfallskartan som visar vilka platser i Kristianstad, Åhus och Yngsjö som kan översvämmas i samband…

RISE: Klimatverkstaden

Klimatverkstaden är en kurerad process för att skapa nya sätt att prata med varandra – företag och kommun – om resan mot ett klimatneutralt Umeå. Metodiken har utvecklats tillsammans med RISE och nu bjuds fler företag in och metoden exporteras…

Kristianstad: Mer kol i marken

Kristianstad har en stor jordbrukssektor och livsmedelsindustri. Därför har man dragit igång initiativet Mer kol i marken – lokal samverkan kring kolinlagring i jordbruksmark för att öka kolinlagringen i marken och samtidigt stärka ett långsiktigt och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Helsingborgs klimat- och energiplan

I Helsingborg ska den nya klimat- och energiplanen för perioden 2025-2030 omfatta hela det geografiska området och blir därför hela kommunens plan. Under våren 2023 arbetades ett underlag till planen fram och i den processen bjöds företag och föreningar in.…

Kompetensförsörjning

I Göteborg arbetar man aktivt med kompetensförsörjning kopplat till klimatomställning bland annat inom batteri- och fordonsindustriområdet. Här har man också tillsammans med regionala aktörer skapat plattformen MoveToGothenburg för att attrahera arbetskraft.

RISE Smart City Lab

Viable Cities samarbetar med RISE Smart City Lab. En standardiserad och kvalitetssäker datahantering och ett uppskalat nyttiggörande av data i Sveriges kommuner är en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Vi är inte där än. Därför samlar vi nu hela ekosystemet…

För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag, tillgängliggör Linköpings kommun offentlig information i form av öppen data.

Klimatkommunerna – Samverkan

Klimatkommunerna har gjort en bra samling av hur några av deras medlemmar har valt att organisera sin kontinuerliga samverkan kommun-näringsliv, där flera också är medlemmar i Viable Cities.

Energi- och klimatråd

I Örebro län har man startat ett energi- och klimatråd i syfte att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Nackas vision är ett samhälle där öppenhet och mångfald råder. De jobbar aktivt för att öppna upp våra offentliga data och göra det enkelt för dig som vill skapa appar eller tjänster utifrån det.

Klimatavtal Helsingborg

Vill du som företag eller förening göra en insats för klimatet i Helsingborg? Målet är att göra åtaganden som passar er verksamhet, är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen. Ett undertecknande visar att ert företag vill vara en aktiv del i…

Ladda fler

Inget mer att visa

Goda exempel

Organisering och flernivåstyrning​ handlar om samarbeten mellan flera nivåer och aktörer. Det kan vara regioner och kommuner, näringsliv och organisationer. Här finns, bland annat, exempel på flera städer som har utvecklat lokala klimatkontrakt för att engagera näringslivet i omställningsarbetet, och i Västra Götaland har länsstyrelsen och regionen gått samman om satsningen Klimat2030 där samtliga kommuner har antagit klimatlöften. 

Flera städer jobbar med företag, myndigheter och andra aktörer i frågor kring energi. Bland annat ger Energimyndigheten stöd till kommuner som vill tillhandahålla energi- och klimatrådgivning för företag och andra aktörer, och i Lund fokuserar på energi och transporter, eftersom persontransporterna står för majoriteten av utsläppen och ett robust energisystem är en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska uppnås. 

Cirkulär ekonomi innebär att material och produkter återbrukas, återanvänds och återvinns, för att bespara att nya produkter produceras. Flera städer samarbetar och jobbar med den cirkulära ekonomin tillsammans med föreningar och företag, flera exempel finns från byggbranschen, och städer jobbar både nationellt och internationellt. 

Till exempel, i Helsingborg påbörjades den industriella symbiosen redan i mitten av 70-talet och i det industriella och sociala symbiosnätverket i Sotenäs utbyts material, energi och kunskap mellan flera olika aktörer med havet som utgångspunkt. 

Genom näringslivsutveckling samarbetar städer och företag för att, genom företagens kraft, utveckla metoder för att driva på klimatomställningsarbetet och driver det framåt inom kommunen. Till exempel använder man i Mariestad spel och nudging i sin medborgardialog, där företagen kan medverka i spelen och beskriva hur de jobbar med klimatanpassning, vilket också ger dem exponering gentemot potentiella kunder, partners och medarbetare. Och i Kristianstad, som har en stor jordbrukssektor och livsmedelsindustri, har man dragit igång initiativet ”Mer kol i marken” för att öka kolinlagringen och samtidigt stärka ett långsiktigt och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. 

Inom etablering finns exempel där kommunens näringslivsenhet tillsammans med företag driver utveckling gemensamt. Etablering är också en viktig del i arbetet med exploatering och stadsomvandling (se nedan).

Här finns det exempel där Kalmar har tagit fram en checklista för hållbara evenemang som inkluderar både ekologiska och sociala aspekter, Eskilstunas återbruksgalleria, Sveriges första, har blivit en internationell nyhet och besökts av dokumentärfilmare, journalister och nyfikna turister från jordens alla hörn, och aktörer från flera städer har medverkat i Greentopia, som syftar till göra evenemang till motorer för klimatomställningen med inriktning på såväl arrangörer, leverantörer och besökare. 

Transportsektorn har stora utsläpp i städerna, och flera städer jobbar hårt tillsammans med näringsliv, akademi, forskning och myndigheter för att hitta hållbara och beståndiga lösningar. De jobbar, till exempel, med att hela logistikkedjan ska bli snabbrörlig och hållbar, zoner där framtidens transportsystem utvecklas och testas, innovationsupphandling för att lösa klimatutmaningen kring arbetspendling, och tjänster för hyrcykelsystem, mikromobilitet och tjänsteskjuts. 

Inom upphandling finns det exempel där Fossilfritt Sverige arbetat tillsammans med flertalet städer för att identifiera vilka utmaningar som finns med att införa klimatkrav i den offentliga upphandlingen, och där en stads alla byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser.

Här hittar vi, bland annat, Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande, där hela värdekedjan samlas kring tio konkreta åtaganden som tar avstamp i de fem nyckelfaktorerna i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor, och EU:s första utsläppsfria byggarbetsplats i Östersund. 

Bland exempel på hur städer och näringsliv jobbar tillsammans kring exploatering och stadsomvandling hittar vi, bland annat; Myran – Enköpings största stadsutvecklingsprojekt och en katalysator för Enköpings klimatomställning; Brunnshög i Lund, som siktar mot att ligga längst fram i utvecklingen inom alltifrån stora tekniska system, som spårväg och fjärrvärme, till mindre initiativ, som regntunnor och bilpoolsmedlemskap; samt Örebros nya bostadsområde Tamarinden, som planeras för att bli en hållbar och smart stadsdel förutsättningar för människor att mötas skapas, och där husen delar energi. 

Nacka, Växjö, Enköping, Lund och Uppsala är några av de städer som jobbar med klimatkrav i sina markanvisningstävlingar, och RISE leder ett projekt inom området. 

Flertalet städer jobbar hårt med klimatanpassning och att anpassa och säkra staden inför klimatförändringar. Ett par av de är Kristianstad, som ligger på en låg och vattenomgärdad plats med en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder, som tagit fram Skyfallskartan, och Järfälla, som har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur med grönområden som stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald. 

Flera städer jobbar med att accelerera klimatomställningen genom att utveckla sitt arbete med öppen och delad data. Några exempel är Nacka, Linköping, Göteborg, Helsingborg, Karlskrona och Stockholm. 

Samverkan mellan städer och science parks, science centers och inkubatorer innebär att de, med gemensam kraft, kan, till exempel, formulera och genomföra gemensamma åtaganden, utveckla innovationer inom specifika områden och ge en skjuts till arbetet med hållbar samhällsutveckling och främja innovationssamarbeten för nya smarta lösningar och affärsidéer.

Med forskningssamverkan utgår man i behov från offentlig sektor för att utveckla nya lösningar för hållbara städer. Här finns exempel från Stockholm, Göteborg och Lund, med flera.

Kompetensförsörjning innefattar kontinuerligt lärande för att möta behoven av kompetens inom klimatomställning och att attrahera talanger. Man jobbar med detta inom, bland andra, Stockholm, Nacka, Trollhättan, Göteborg och Umeå. 

Flera städer har jobbat länge med gröna obligationer och Helsingborg har lanserat ett ramverk för hållbara obligationer som inkluderar både gröna och sociala kategorier.