Viable Cities Logo

3De

– energiutmaningar med tredimensionell fastighetsindelning

För den multifunktionella staden är trenden idag i Sverige att arbeta med tredimensionell fastighetsindelning (3D) för att inrymma flera ägare och många funktioner i samma byggnad. Detta skapar både möjligheter och utmaningar för energioptimering (e). Vi kan i teorin skapa positiva energiblock där samma kvarter delar energiflöden men i praktiken är dock detta outvecklat både inom teknik, policy och affärsmodeller.

Vi vill i en nära trippelhelix-samverkan öka affärsdrivet och korta kopplingarna mellan forskning och praktik genom att i tre stadsutvecklingsprojekt föra samman forskare med kravställare samt genomförare. I förstudien skall vi driva arbetet i parallella processer där vi identifierar möjligheter och utmaningar inom policys och krav för styrning, samt metoder och modeller för genomförande. Vi skall även identifiera nätverk och aktörer med liknande agenda som vi så att vi i slutfasen av förstudien kan rigga ett starkt konsortium som kan ta utmaningarna med 3De in i framtiden.

Information

  • Projektledare: Staffan Bolminger, FOG
  • Partners: Riksbyggen Ekonomisk Förening, Älvstranden Utveckling, Akademiska Hus, Göteborg Energi, RISE, Chalmers, Göteborgs stad (Stadsledningskontoret samt Miljöförvaltningen), Business Region Göteborg, Johanneberg Science Park
  • Total budget: 1 000 000 SEK
  • Sökt bidrag: 500 000 SEK
  • Startdatum: 2018-08-31
  • Slutdatum: 2019-08-30
  • Typ av satsning: förstudie
  • Nyckelord: integrerad energidesign, tredimensionell fastighetsbildning, energioptimering, affärsmodell, stadsutveckling