Viable Cities Logo

Delaktighet i klimatomställningen (DEKO)

Invånarnas delaktighet är avgörande för kommuners klimatomställning. Genom att aktivt involvera invånarna kan kommuner bättre navigera i klimatförändringarnas komplexitet och bygga motståndskraftiga, hållbara samhällen.

Förstudien Delaktighet i klimatomställningen (DEKO) avser att mobilisera och aktivera metoder, målgrupper och mottagare i Malmö. Den vill lägga grund för växelverkan mellan (i) informations-, kunskaps- och expertisutbyte och (ii) kvittens eller återkoppling av hur utbytet tolkas och formar åtgärder för klimatomställning.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Linköpings Universitet, Lunds universitet, Malmö kommun och Malmö Universitet
  • Sökt belopp: Cirka 950 000 SEK
  • Totalkostnad: Cirka 1,9 miljoner SEK