Viable Cities Logo

Aktivitetsbaserad energi- och mobilitetsmodellering

för framtidens städer

För att nå uppsatta mål för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser, och samtidigt hantera ökad urbanisering och befolkningstillväxt, måste städer världen över hitta optimala strategier för att ställa om lokal användning och tillförsel av energi. Det är nödvändigt att kunna studera vilka effekter olika stadsutformningar, policyåtgärder och spridning av ny teknik har på energiprestandan hos hela städer.

I den här satsningen utvecklar vi en Urban Building Mobility and Energy Model (UBMEM) som ska kunna användas för att simulera stadsdelars och städers energianvändning och studera hur den påverkas i olika framtidsscenarier. Digitala tekniker används för att samla in stora dataset över stadsinvånares mobilitetsmönster. Dessa data, i kombination med meteorologiska data, LiDAR-data och andra GIS-baserade data, används som indata till UBMEM-modellen.

Satsningens resultat omfattar ny kunskap, nya simuleringsmodeller och data, samt fallstudier med demonstration av modellen på svenska städer (Uppsala och Borlänge) som visar hur metodiken kan komma till praktisk användning i stadsplanering.

Information

  • Projektledare: Joakim Widén, Uppsala universitet
  • Partners: Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, KTH, WSP, Vattenfall R&D, Borlänge Energi, Borlänge kommun
  • Total budget: 7 886 801 SEK
  • Sökt bidrag: 4 409 448 SEK
  • Startdatum: 2019-01-01
  • Slutdatum: 2021-12-31
  • Typ av satsning: forskning
  • Nyckelord: energi, byggnader, transporter, mobilitet, aktiviteter, stadsplanering, modellering

Mer om satsningen

Vetenskapliga artiklar

Fatemeh Johari, Giuseppe Peronato, Paria Sadeghian, Xiaoyun Zhao, Joakim Widén, Urban building energy modeling: State of the art and future prospects, Renewable and Sustainable Energy Reviews 128 (2020) 109902. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109902

Fatemeh Johari, Annica Nilsson, Magnus Åberg, Joakim Widén, Towards Urban Building Energy Modelling: A Comparison of Available Tools, Proceedings of the eceee 2019 Summer Study, Presqu’île de Giens, France, June 3-8, 2019.

Examensarbeten

Lukas Dahlström, Building Archetype Development for Urban-Scale Energy Simulation of Existing City Districts, Avdelningen för byggteknik och byggd miljö, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet, 2020.