Viable Cities Logo

PLATS

för både klimat och hälsa i omställningen till en klimatneutral stad

Förstudien lyfter klimat och hälsa som en kombinerad drivkraft för stadens klimatomställning. Att mäta bättre hälsa är lika viktigt som minskade klimatutsläpp och förstudien lägger en grund för detta genom stadsplanering och aktörsinvolvering.

Syftet är att accelerera klimatomställningen i Stockholm stad genom att kartlägga och förbereda omställningsarenor i fem utvalda geografiska områden. Förstudien omfattar att inventera platssamverkan, dialog och initiativ som har genomförts, pågår eller planeras i dessa områden för att stärka klimat- och hälsoaspekter. I förstudien genomförs även en social tillgänglighetsanalys för att kartlägga ojämlika livsvillkor i stadens olika delar, med förutsättning att ge större nytta för investeringar och prioritera insatser i planering, policy och praktik som bidrar till både bättre klimat och hälsa. Förstudien ska även att uppmuntra initiativ som lokala aktörer och invånare tagit, tar och kan ta, och utveckla samverkansformerna för det.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms stad och SWECO Sverige AB
  • Sökt belopp: Cirka 1,4 miljoner SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2,8 miljoner SEK