Viable Cities Logo

Mission Klimatneutrala städer 2030

Viable Cities mission är Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 är därför det största vi jobbar med. Inom satsningen arbetar 23 svenska städer tillsammans med flera nationella myndigheter och Viable Cities för att gå före i klimatomställningen. Städerna har tagit på sig att testa nya arbetssätt och lösningar, att lära av varandra och att arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet. Det är inte en enkel uppgift, och det finns inte heller något facit för hur det ska gå till. Det krävs alltså stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara klimatmålen och rädda planeten. Att göra som vi alltid gjort går inte längre, vi måste arbeta på helt nya sätt.

Vi fokuserar på städer och kommuner eftersom de har stor möjlighet att involvera lokala aktörer och fatta beslut inom sitt geografiska område. Förutom kommunen har många andra aktörer stor betydelse för den lokala omställningsresan, till exempel SSAB i Borlänge eller petroleumindustrin i Göteborg. Det behövs en lokal mobilisering av näringsliv, civilsamhälle, medborgare och lärosäten för att klara klimat- och hållbarhetsmålen. Det är därför vi talar om städer och inte kommuner. Kommunerna kan leda arbetet, men alla andra aktörer behöver också involveras i mobiliseringen. Genom att samla städer för att arbeta tillsammans och lära av varandra accelererar vi den lokala omställningsresan.

Inom satsningen Klimatneutrala städer 2030 testas nya sätt att arbeta och nya lösningar, vi lär och delar det vi gör för att snabba på omställningsresan. Verktyget Klimatkontrakt 2030 är navet i det gemensamma arbetet. Varje stad samlar sina klimat- och hållbarhetsåtaganden i kontraktet som revideras och signeras varje år. De sex myndigheterna och Viable Cities beskriver i kontraktet hur vi ska stödja städernas lokala omställningsresor.

I de 23 städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030 pågår otaliga insatser som bidrar till allt detta. De arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser, för att spara energi, för att skapa mobilitet för alla, för att engagera fler, för att styra och leda på nya sätt. Och alla delar de med sig av sina erfarenheter för att med gemensam kraft skapa det nya normala: klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla, inom planetens gränser.

Skellefteå

Skellefteå

Det pågår en unik utveckling i Skellefteå. Det finns en stark lokal industriell utveckling och det byggs och planeras i Skellefteå som aldrig förr. Det pågår redan ett intensivt arbete för att samordna projekt och verka för en hållbar samhällsutveckling och en grön omställning.

Umeå

Umeå

Satsningen för ett smart klimatneutralt Umeå 2030 utgår från ett konsumtionsperspektiv på stadens klimatpåverkan och inkluderar utsläpp inom och utanför Umeås geografiska gräns.

Östersund

Östersund

Östersund ska bli klimatneutral till år 2030. För att realisera detta kommer en handlings- och klimatinvesteringsplan för kommunen, företagen och invånarna i staden att tas fram. 

Gävle

Gävle

Gävle kommun har ett miljöstrategiskt program med målet att bli klimatneutrala år 2035, inklusive konsumtionsbaserade utsläpp, och har redan en omfattande klimatfärdplan. Därtill ska Gävle bygga en av Europas mest hållbara stadsdelar Näringen.

Borlänge

Borlänge

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, nya processer och metoder för att möjliggöra de transformativa förändringar som krävs för att lyckas med den snabba klimatomställningen.

Enköping

Enköping

I satsningen i Enköping ska en IoT-plattform göra det möjligt att samla/dela ny data från byggnader och miljö, och därmed skapa förbättrad beslutsgrund, skalbara innovationer och nya tjänster. För att pröva dialogeffekter och förankringsmönster hos medborgarna genomförs grupperade kvalitativa digitala piloter.

Karlstad

Karlstad

Karlstad kommun har målet att vara fossilfri och klimatsmart och är en av få kommuner som inkluderar både geografiska och konsumtionsbaserade utsläpp i denna ambition. Klimatarbetet måste genomsyra hela kommunen och det ska vara lätt för invånare och företag att göra klimatsmarta val.

Eskilstuna

Eskilstuna

Med bred inkludering utformas ett klimatprogram för och med aktörer från offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi att omfatta alla som bor och verkar i kommunen. Under arbetet har fem områden identifieras som Eskilstunas aktörer behöver lägga extra fokus på med gemensam kraft.

Örebro

Örebro

Klimatneutrala Örebro 2030 ska skapa en plattform för samverkan som leder till strukturella och kulturella systeminnovationer för klimatomställning, i såväl nya som befintliga stadsdelar. Örebros styrkor kring koldioxidbudget med tre perspektiv utgör viktiga grundpelare för att nå målen.

Uppsala

Uppsala

Uppsala har åtagit sig att gå före i klimatomställningen och nå målen i linje med Agenda 2030 genom att accelerera de transformativa förändringar som är nödvändiga för klimatet. Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en handlingsplan för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2030.

Järfälla

Järfälla

Järfälla ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet och kommunen växer med tusentals planerade bostäder och arbetsplatser. De stora samhällsbyggnadsprojekt som löper skapar både utmaningar och möjligheter att redan från början göra smarta, hållbara val för en klimatneutral kommun.

Stockholm

Stockholm

Satsningen i Stockholm syftar till att förbättra städers förmåga att hantera de komplexa beslutssituationer som uppstår och finna lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. Ett innovationsteam med kommun, akademi och näringsliv etableras som motor i omställningsarbetet.

Nacka

Nacka

Syftet med satsningen är att stärka den kommunala planeringens förutsättningar att utveckla och genomföra innovativa idéer och transformativa lösningar som bidrar till att möta klimatutmaningen och uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.

Mariestad

Mariestad

Mariestads kommun har de senaste åren tagit flera betydande steg för klimatomställning. Redan 2015 beslutade kommunen med politisk samstämmighet och i samarbete med lokal industri att nå Parisavtalets mål och Agenda 2030.

Linköping

Linköping

Linköpings kommunfullmäktige beslutade redan 2012 om att kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Nu pågår framtagande av ett långsiktigt klimat- och energiprogram med syfte att definiera förslag till övergripande paraplymål för kommande decenniers klimatarbete.

Borås

Borås

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16% varje år. Klimatneutrala Borås 2030 syftar till att realisera de kraftiga utsläppsminskningar som krävs och samtidigt skapa en rättvis och inkluderande omställning.

Göteborg

Göteborg

Tidigare erfarenheter och studier visar på att det inte är tekniska lösningar som saknas för klimatomställning, utan transformativ förmåga och kapacitet för nya systemlösningar. Satsningen utgår därför från vilken slags förflyttning vi tror måste ske, vilka arbetssätt vi tror kommer att krävas, vilka kompetenser och strukturer detta förutsätter, samt hur dessa ska förankras i stadens organisation.

Växjö

Växjö

Växjö kommun vill samverka med aktörer i samhället för att ta fram en handlingsplan och metoder för omställningen till ett samhälle med låg klimatpåverkan. Satsningen ska jobba med helhetsbilden för ett klimatneutralt Växjö, men också fördjupa sig områdena byggnation och transport. 

Kalmar

Kalmar

Kalmar är en av Sveriges snabbaste växande residensstäder - och också en utpräglad landsbygdskommun. Det är en kombination som ger utmaningar men även möjligheter att växa hållbart. Det finns en stark politisk vilja, med tydliga mål för omställningen och kommunen har mycket att bidra med.

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborgs ambition är att erbjuda invånarna en hög livskvalitet inom planetens gränser. Helsingborgs stad har en ambitiös klimat- och energiplan med mål om att nå nollutsläpp för kommunens yta till 2035. Som ett led i det lanserades ett lokalt Parisavtal, Klimatavtal i Helsingborg, våren 2021.

Kristianstad

Kristianstad

Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle genom ett innovationsdrivet, samskapande arbete präglat av engagemang och delaktighet. Satsningen stärker den institutionella kapaciteten, utgår från lokala förutsättningar och nyttjar samverkansplattformar för att skapa samsyn och framdrift i klimatomställningsarbetet.

Lund

Lund

I Smart och klimatneutralt Lund 2030 kommer ett innovationsteam att bildas som består av designbolag, forskningsinstitutioner och ett tvärsektoriellt team centralt placerade i kommunen. Klimatneutrala Lund 2030 2.0 kommer att bygga vidare på de arbetssätt, nätverk, metoder och resultat som framkommit i steg 1.

Malmö

Malmö

Malmö stad har som mål att vara en föregångare för minskade utsläpp av växthusgaser. För att nå Malmös ambitiösa klimatmål har Malmö stad initierat Klimatomställning Malmö. Satsningen Malmö kommer fortsatt bidra till att säkra framdrift i genomförandet.

23 svenska städer

23 svenska städer arbetar tillsammans i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Kartan här ger en snabb överblick över städernas ambitioner. Vid varje kartnål hittar du en kort beskrivning av stadens arbete, och klickar du på nålen kommer du till satsningens sida med mer information och relevanta länkar.

Verktyg och metoder för klimatneutrala städer

Med hjälp av verktyg så som Klimatkontrakt 2030, Transition Lab och Systemdemonstratorer, samarbetar 23 städer, flera nationella myndigheter och Viable Cities för att hitta nya sätt att arbeta för att snabba på klimatomställningen. Alla verktyg utgör grunden för samarbete, utveckling och testning av nya metoder. Metoderna är förankrade i den forskningsansats from Viable Cities jobbar utifrån. Utforska våra verktyg och metoder i klimatomställningsarbetet nedan.

Klimatkontrakt 2030

Klimatkontrakt 2030 är ett avtal och en kraftsamling från svenska städer, nationella myndigheter och Viable Cities, där alla parter tar på sig att bidra till den genomgripande klimatomställningen.

Läs mer

Klimat-investeringsplaner

Klimatinvesteringsplaner innebär ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv på åtgärder och investeringar i städer. Insatsen genomförs som en del av kommunernas arbete med färdplaner inom Klimatkontrakt 2030.

Läs mer

Transition Lab

Transition Lab är en uppsättning sammanlänkade evenemang, verktyg och metoder, framtagna för att uppnå missionen och syftar till att samskapa en förmåga att möta stora samhällsutmaningar och accelerera och sprida förändring.

Läs mer

Governance

För att vi ska nå missionen krävs nya sätt att leda och styra. Det räcker inte med att ställa om den kommunala verksamheten – omställningen måste ske för alla som verkar i staden.

Läs mer

System-demonstratorer för klimatneutrala städer

Systemdemonstratorer är platsbaserade demonstrationer av system. Fokus på innovationer på systemnivå ger dem en inneboende potential att skala upp och ut lokalt och nationellt.

Läs mer

Förändrings-kommunikation

Känslomässigt engagemang är avgörande för att förändra människors beteende. Storytelling består av ett antal processer som resulterar i en berättelse om hur det är att leva klimatneutralt under en dag i den aktuella staden.

Läs mer

Transition management - Viable Cities model

Viable Cities bjuder in städer att skapa ett Omställningsteam, vars huvudmål är att sätta upp en Omställningsarena och stötta arbetet med omställningsprocessen i staden. Omställningsarenan utvecklar omställningsplanerna som sammanfattas i Klimatkontrakt 2030.

En portfölj av insatser

För att möjliggöra genomgripande förändringar på kort tid behöver alla insatser länkas samman. Vi behöver arbeta “bortom projektifiering” istället för att, som ofta i dag, arbeta i fragmenterade omställningsprojekt.

Läs mer

Samarbete kring kommunikation

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Centralt i arbetet är satsningen Klimatneutrala städer 2030 med utvecklingen av Klimatkontrakt 2030. Vi – programkontoret, myndigheterna och städerna – arbetar för en systemomställning och ser digitalisering och medborgarengagemang som avgörande inslag i arbetet framåt.

Kommunikationen kring Viable Cities ska ska stödja programmets verksamhet för att på så sätt bidra till att uppnå programmets mission. Vi arbetar strategiskt med kommunikationen och tillsammans med programpartners jobbar vi för att kommunikationen ska vara sammanhängande för att; gynna städerna och myndigheterna genom tydliggörande och synliggörande; förenkla för externa parter; samt för att uppnå effekt inom satsningarna och skapa en gemensam rörelse mot missionen.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Klimatneutrala städer 2030
Fokus på milstolpar och mål i Örebros omställningsarbete
4 juli 2024

I Örebro antog nyligen Kommunfullmäktige Örebro kommuns klimatstrategi efter revidering under året. Målen inom vardera av de sex fokusområdena i strategin riktar sig till kommunkoncernen, men insatserna avser såväl kommunkoncernen som det geografiska området. Kommunen har också satt upp specifika…

Svenska och spanska städer med ett gemensamt Development Statement: Development Declaration for the Cities Mission: Upscaling the EU Cities Mission - European cities and platforms joining hands
27 juni 2024

De fjorton svenska och spanska städerna bland 112 europeiska missionsstäder har skapat en gemensam deklaration för EUs Cities Mission – Development Declaration for the Cities Mission: Upscaling the EU Cities Mission - European cities and platforms joining hands. Syftet är…

Engagemang och samverkan – så är läget i Karlstad
20 juni 2024

I Karlstad jobbar man på bred front för klimatomställningen, från elevborgarråd och samverkan till klimatinvesteringsplaner och ambitiösa mål. Charlotte Wedberg och Henric Barkman, processledare för Klimatneutrala Karlstad 2030, berättar om omställningsarbetet i staden, som är både brett och ambitiöst.

Regeringen borde följa Uppsala kommuns exempel
20 juni 2024

Mitt i en brinnande klimatkris presenterar den svenska regeringen en klimathandlingsplan som är långt ifrån det som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader – det mål som världens ledare kom överens om i Paris 2015. Sveriges…