Viable Cities Logo

Satsningskategori Våg 2

Klimatneutrala Borås 2030

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16% varje år. Klimatneutrala Borås 2030 syftar till att realisera de kraftiga utsläppsminskningar som krävs och samtidigt skapa en rättvis och inkluderande omställning.

Klimatneutrala Eskilstuna 2030

Med bred inkludering utformas ett klimatprogram för och med aktörer från offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi att omfatta alla som bor och verkar i kommunen. Under arbetet har fem områden identifieras som Eskilstunas aktörer behöver lägga extra fokus på. Ingen aktör har rådighet över alla områden utan endast med gemensam kraft finns potential att nå klimatomställning i den takt som krävs.

Klimatneutrala Helsingborg 2030

Helsingborgs ambition är att erbjuda invånarna en hög livskvalitet inom planetens gränser. Helsingborgs stad har en ambitiös klimat- och energiplan med mål om att nå nollutsläpp för kommunens yta till 2035. Som ett led i det lanserades ett lokalt Parisavtal, Klimatavtal i Helsingborg, våren 2021.

Klimatneutrala Kalmar 2030

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Kalmar är en av Sveriges snabbaste växande residensstäder - och också en utpräglad landsbygdskommun. Det är en kombination som ger utmaningar men även möjligheter att växa hållbart. Det finns en stark politisk vilja, med tydliga mål för omställningen och kommunen har mycket att bidra med.

Klimatneutrala Karlstad 2030

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Karlstad kommun har målet att vara fossilfri och klimatsmart och är en av få kommuner som inkluderar både geografiska och konsumtionsbaserade utsläpp i denna ambition. Klimatarbetet måste genomsyra hela kommunen och det ska vara lätt för invånare och företag att göra klimatsmarta val.

Klimatneutrala Kristianstad 2030

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle genom ett innovationsdrivet, samskapande arbete präglat av engagemang och delaktighet. Satsningen stärker den institutionella kapaciteten, utgår från lokala förutsättningar och nyttjar samverkansplattformar för att skapa samsyn och framdrift i klimatomställningsarbetet.

Klimatneutrala Östersund 2030

Östersund ska bli klimatneutral till år 2030. För att realisera detta kommer en handlings- och klimatinvesteringsplan för kommunen, företagen och invånarna i staden att tas fram. Kopplat till detta genomförs en analys av samhällsekonomiska effekter, utsläppseffektivitet kopplat till kostnad samt sidoeffekter, där invånarnas acceptans för olika åtgärder kommer att undersökas.

Klimatneutrala Örebro 2030​

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Klimatneutrala Örebro 2030 ska skapa en plattform för samverkan som leder till strukturella och kulturella systeminnovationer för klimatomställning, i såväl nya som befintliga stadsdelar. Örebros styrkor kring koldioxidbudget med tre perspektiv, systemtänk för energigemenskaper, medborgardialoger och digitalisering utgör viktiga grundpelare för att nå målen.