Viable Cities Logo

Klimatkontrakt

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling för att klara den klimatomställning som vi behöver genomföra på kort tid för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Det är ett avtal mellan kommuner, myndigheter och Viable Cities där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen.

För att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer krävs samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstemän, på en nivå som aldrig skett förut. Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta på nya sätt, åt samma håll och tillsammans för att nå klimatneutrala städer. Och det måste gå fortare.

Kontraktet är ett verktyg för att nå detta. Det är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån. Eftersom det inte finns någon glasklar väg framåt, vi behöver pröva oss fram, så utvecklas Klimatkontrakt 2030 allt eftersom. Innehållet revideras varje år, både på lokal nivå och på den nationella nivån. Och den processen för det gemensamma arbetet förändras kontinuerligt.

Klimatkontrakt 2030 är en process som vi skapar tillsammans – inte ett byråkratiskt dokument som skrivs under och arkiveras.

Verktyget utvecklades under 2020 inom Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Det signerades första gången i december 2020 av den politiska ledningen i de då nio städerna i satsningen, samt generaldirektörerna från myndigheterna Energimyndigheten Formas, Vinnova och Tillväxtverket. Två till myndigheter har anslutit sig sedan dess: Trafikverket och Naturvårdsverket.

Nu ingår 23 svenska kommuner i satsningen satsningen Klimatneutrala städer 2030. De arbetar alla med att fortsätta utveckla verktyget för att signera reviderade och vassare Klimatkontrakt 2030 varje år i december, på European Viable Cities Day.

2023 – Radikal implementering för klimatneutrala städer

Signerande parter av Klimatkontrakt 2030 version 2023. Foto: Fredrik Persson
Signerande parter av Klimatkontrakt 2030 version 2023. Foto: Fredrik Persson

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. Lokala företag mobiliserar tillsammans med kommuner, nya sätt att styra och leda omställningen tas fram, lösningar som drastiskt minskar utsläppen sprids och klimatidéer från medborgare blir verklighet. På European Viable Cities Day, den 8 december, firas framgångar hittills och kommande insatser för klimatet vässas.

Borlänge kommun
– I Borlänge råder en mycket bred samsyn om att vi ska samarbeta för att nå klimatmålen. Nästa år höjer vi tempot ytterligare. Kommunen ska vara en möjliggörare för medborgare och näringsliv att agera hållbart och klimatsmart, säger Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun.

Borås kommun
– För ett år sedan skrev Borås Stad under Klimatkontrakt 2030 för första gången. Under året har vi utvecklat värdefulla samarbeten, till exempel med fastighets- och byggsektorn. Med våra samarbetsparter i satsningen Klimatneutrala Borås 2030 har vi genomfört flera dialoger med både invånare och näringslivet. Vi har arbetat fram ett grönt ekonomiskt ramverk som möjliggör att Borås Stad kan finansiera hållbara investeringar. Klimatkontrakt 2030 och vår medverkan i Viable Cities program ger oss en fortsatt viktig kontaktyta för lokal, regional och nationell samverkan kring vår tids största utmaning – klimatfrågan, säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.

Enköping kommun
– Enköping ställer om med övertygelsen att varje steg räknas. Vi strävar mot att vara en föregångare i hållbarhet, där varje invånare är en del av vår gröna vision för framtiden, säger Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande i Enköping.

Eskilstuna kommun
– Viable Cities är en stark plattform för vårt lokala arbete med att ställa om. Med vår lokala målsättning om att bli klimatpositiva till 2045 så är alla samarbeten, engagemang och insatser vi gemensamt kan deltaga och ta del av nödvändiga. Viable Cities bidrar både till en konkurrens och en sporre i det arbetet. Precis som det ska vara när det är som bäst och man vill få resultat, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun

Gävle kommun
– Viable Cities har blivit ett självklart samarbete för oss, där vi kan dela med oss men även få ny inspiration kring hur klimatarbetet kan integreras ännu mer i våra lednings- och styrningsmodeller för att göra verklighet av vårt mål, ett klimatneutralt Gävle. Den samverkansarena som Viable Cities är, har blivit en viktig del för att vi ska bli ännu mer framgångsrika i omställningsarbetet, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun.

Göteborgs stad
– Klimatet väntar inte. Den gröna omställningen måste ske nu. För att kunna öka omställningstakten och se till att de åtgärder som genomförs ger ökad effekt krävs samverkan och en stark innovationskraft. Göteborg går i bräschen för detta arbete och genomför just nu flera tongivande test- och innovationsprojekt som bidrar till att vi ska bli klimatneutrala 2030. Även klimatkontraktet är en viktig väg framåt för att vi ska nå vårt mål, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Helsingborgs stad
– För oss i Helsingborg är ”tillsammans” ett nyckelord då vi vet att det är samarbetet med näringsliv, akademi och civilsamhälle som ger oss kraft att accelerera omställningen. Här är Helsingborgsdeklarationen ett av många exempel. I somras lanserade vi ett ramverk för hållbara obligationer kopplade till planerade investeringar för koncernens omställning. I höst har vi i bred samverkan satt tydliga mål och åtgärder för varje utsläppssektor, som ska antas i stadens nya klimat- och energiplan i slutet av nästa år, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Järfälla kommun
– Järfällas miljöarbete ligger fortsatt i framkant och som kvitto på det utsågs vi tidigare i år till tredje miljöbästa kommun i Sverige. Bäst i regionen. Vår reviderade och ambitiösa miljöplan ligger till grund för vårt fortsatta arbete och tillsammans med näringslivet, akademin och kommuninvånarna ska vi fortsätta att vara en föregångare i klimatarbetet. Klimatkontraktet är en viktig länk mellan Järfällas lokala klimatarbete och den samverkan som krävs med andra kommuner och myndigheter för att nå målet om klimatneutrala städer, säger Aphram Melki (C ), kommunalråd i Järfälla.

Kalmar kommun
– I Kalmar fortsätter vi att växla upp klimatarbetet och arbetar hårt på flera fronter. Det finns en stark politisk vilja i kommunen att växa hållbart och just nu speglas det i bland annat satsningar och pågående etableringar av stora produktionsanläggningar för biogas och solcellsparker. Vi arbetar också för att höja klimatkraven vid entreprenadupphandlingar. Under nästa år fortsätter arbetet tillsammans med näringsliv, invånare och Viable Cities. Det är med framtidstro vi signerar Klimatkontrakt 2023, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

Karlstads kommun
– Det handlar om att ge våra ungdomar framtidshopp! Det är en av våra viktigaste uppgifter och det är så viktigt att vi visar våra barn och barnbarn att vi kommer att fixa det här. Vi har löst kriser förr och vi ska ta vårt ansvar nu, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun. Det som också gör mig riktigt stolt som Karlstadsbo är att vi under året har lanserat både lokalt klimatkontrakt och Rundgång, en cirkulär popup galleria, som en del av arbetet med Klimatneutrala Karlstad 2030.

Kristianstads kommun
– Kristianstads kommun har skruvat upp ambitionerna i årets klimatkonktrakt genom att fokusera tydligare på omställningen av livsmedelssystemet och stärka samverkan med de lokala aktörerna. Vi är ju en livsmedelskommun och det ska vi vara stolta över. Vi ska också vara stolta över den omställning som vi kan göra tillsammans med våra näringsidkare. Jag ser med tillförsikt på framtiden eftersom vi är så många nu som vill förändra, säger Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad.

Linköpings kommun
– Linköping är en stad där universitet, näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor samverkar för att idéer faktiskt ska bli verklighet. Tillsammans, genom att tänka nytt och vara modiga, försöker vi bemöta våra samhällsutmaningar och skapa en livsvänlig stad där människor trivs. En bekräftelse på detta är att vi i år blivit utsedda till Europas mest innovativa stad genom iCapital Awards i kategorin European Rising Innovative City, säger Mikael Sanfridson (S) Borgmästare i Linköping.

Lunds kommun
– Att vara utsedd till Sveriges miljöbästa kommun förpliktigar. Nu fortsätter vi arbetet genom att öka takten och göra det vi gör bra ännu mer. Men också genom att lära oss från andra och på det sättet vässa vårt klimatarbete ytterligare, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Malmö stad
– Städerna har en central roll i arbetet med miljö- och klimatfrågorna. Samtidigt är det uppenbart att klimatförändringarna inte känner några gränser. Samverkan med näringsliv, civilsamhälle, akademi och alla Malmöbor, men också med andra städer och nationella aktörer, är direkt avgörande om vi ska nå våra modiga och ambitiösa miljö- och klimatmål, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Mariestads kommun
– Klimatkontraktet hjälper oss att tillsammans med andra städer, myndigheter och Viable Cities accelerera klimatomställningsarbetet som behöver ske på olika nivåer, lokalt, regionalt samt nationellt. Samverkan är a och o i klimatomställningen och är en nödvändighet, eftersom ingen enskild aktör har alla lösningar eller har kraft att kunna göra detta på egen hand. Lokalt i Mariestad har vi precis påbörjat vår största utvecklingsresa i modern tid, till följd av AB Volvos etablering av en batterifabrik. Denna etablering tillsammans med flera andra pågående och gröna etableringar ger en unik kraft, inspiration och möjligheter att göra klimatsmarta investeringar, skapa goda vanor och genomföra klimatomställningen på ett sätt som skapar nytta för både näringslivet och våra medborgare, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Nacka kommun
– Nacka har nu för tredje gången utsetts till Sveriges mest robusta kommun, den kommun som bäst klarar kriser och snabba förändringar som exempelvis lågkonjunktur och klimatförändringar. Vi arbetar brett för att skapa hållbara, klimatsmarta och trygga lösningar för alla och vi är väldigt målmedvetna och uthålliga. Viable Cities hjälper oss att utveckla kommunen på ett innovativt och hållbart sätt, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.

Skellefteå kommun
– När vi växer så fort som vi gör har vi ett ansvar, och höga ambitioner, att göra det på ett hållbart sätt. Vi tar oss dit genom samarbete, ansvarstagande och innovationer, vilket klimatkontraktet och arbetet med Klimatneutrala Städer 2030 är bra exempel på. Vårt uppdaterade Klimatkontrakt 2023 bygger på det vi har arbetat fram under året, bland annat vårt nya miljö- och klimatprogram och energiplan. Kontraktet visar hur vi konkret ska arbeta och ska också fungera som en plattform för samarbetet med de myndigheter som vi skriver kontraktet med, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

Stockholms stad
– Världens koldioxidutsläpp ökar till rekordnivåer. Nu behövs krafttag och svenska städer vill göra skillnad. Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vara en förebild för andra. Vårt mål är att Stockholm ska vara klimatpositivt år 2030. Klimatkontraktet skapar en grund för kommuner och myndigheter att hjälpas åt att undanröja hinder för klimatomställningen, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm, kommunstyrelsens ordförande.

Umeå kommun
– ­Umeås strävan efter att minska sina klimatutsläpp klaras bara av tillsammans och med stöd från nationella aktörer och EU. I Klimatkontrakt 2030 tydliggörs hur och på vilka områden myndigheter och Umeå kommun måste samverka för att nå fram till vår gemensamma klimatomställning, säger kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

Uppsala kommun
– För att uppnå klimatneutralitet år 2030 krävs kollektiv ansträngning, och här spelar Viable Cities en avgörande roll. Vi behöver inspireras och lära av varandra, men också ha modet att gå före och göra det där lilla extra som krävs för att omställningen ska lyckas. Tillsammans formar vi en mer hållbar framtid, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

Växjö kommun
– I Växjö har vi goda erfarenheter av att klimatomställningen ger positiva effekter på samhället i stort. Omställningen till ett biobaserat energisystem gynnade lokala skogsägare och bidrog till minskad sårbarhet och ökad ekonomisk tillväxt. Jag är övertygad om att den omställning vi behöver göra inom transportsektorn också kommer föra med sig positiva effekter i form av ökad attraktivitet, färre olyckor och bättre folkhälsa. För att nå hela vägen till Klimatkontraktets mål om klimatneutralitet 2030 är Växjö beroende av beslut som fattas av regering, riksdag och EU. Tillsammans med övriga 22 kommuner kan vi därför bli en kraft som påverkar beslut i rätt riktning för att lokala klimatmål ska kunna nås, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Örebro kommun
– I och med signeringen av Klimatkontraktet förnyar Örebro kommun vårt ställningstagande att vi är med i kampen om att göra våra städer hållbara. Hos oss fortsätter arbetet med energieffektiviseringar, omställningen till hållbara resor och transporter samt att minska klimatavtrycket från byggnation, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Östersunds kommun
– Omställningsarbetet i Östersund skapar mervärden i form av ökad livskvalitet, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Vi får utlopp för vår uppfinningsrikedom och kreativitet, samtidigt som vi mobiliserar mot ett gemensamt mål. Klimatkontrakt 2030 har stor betydelse för vårt omställningsarbete. I det förbinder vi oss att göra nödvändiga förflyttningar, även om det är långt ifrån enkelt. Kontraktet är vår lokala “roadmap” mot ett gott liv för alla i Östersund, säger Niklas Daoson (S), kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

– I Östersund händer det massor och vi tar flera steg parallellt. I nästa steg ska vi bland annat få fart och bredd på vår regionala Omställningsarena för klimatet. Vi behöver också arbeta mer målinriktat med bygg- och anläggning för att minska våra utsläpp. Vi ska implementera en ny klimatstrategi och jobba med medborgardialog för att främja en omställning till hållbara persontransporter. Sist men inte minst ska vi fortsätta arbetet med att integrera klimatperspektivet i budgetarbetet i kommunen, säger Niklas Daoson (S), kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

– Omställningsarbetet i Östersund skapar mervärden i form av ökad livskvalitet, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Vi får utlopp för vår uppfinningsrikedom och kreativitet, samtidigt som vi mobiliserar mot ett gemensamt mål, säger KSO, Niklas Daoson (S).

– Klimatkontrakt 2030 har stor betydelse för vårt omställningsarbete. I det förbinder vi oss att göra nödvändiga förflyttningar, även om det är långt ifrån enkelt. Kontraktet är vår lokala “roadmap” mot ett gott liv för alla i Östersund, säger KSO, Niklas Daoson (S).

– I dessa 23 städer bor 40 procent av Sveriges befolkning. Det betyder att en signifikant del av Sveriges befolkning går före och banar väg för resten. Det snabbar på och ger mer kraft åt den omställning vi alla står inför, säger KSO, Niklas Daoson (S).

Energimyndigheten
– Energi- och klimatomställningen kräver ökat samskapande och samling kring gemensamma målbilder. Klimatkontraktet är ett viktigt instrument som stärker det offentliga Sverige genom att utveckla nya arbetssätt och förmågor för en accelererad omställning. Arbetet handlar i grunden om att involvera, utrusta och genom innovationer öka förmågan hos lokala och regionala aktörer att påskynda den gröna samhällsförflyttningen, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Formas
– Klimatkontrakt 2030 bidrar till att vi myndigheter och kommuner jobbar mer tillsammans och ökar våra samarbetsytor. Därigenom kan vi stärka den ömsesidiga förmågan att accelerera omställningen. Från Formas sida ser vi det som mycket viktigt att utveckla våra arbetssätt för att påskynda utvecklingen tillsammans med kommunerna mot mer hållbara städer och samhällen, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas.

Naturvårdsverket
– Klimatkontraktet har en viktig roll i klimatomställningen. Här identifierar vi vilka kommuner som är beredda att gå före och visa vägen. Förutsättningarna för att vi ska lyckas med klimatomställningen har i flera avseenden förbättrats på senare år. Åtgärdsalternativen har blivit fler och billigare, investeringsviljan inom näringslivet är stor, och det finns ökade medel att söka från Klimatklivet, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Tillväxtverket
– Klimatkontrakt 2030 är en överenskommelse och kraftsamling för den gröna omställningen, för kommuner och nationella myndigheter. Men jag skulle säga att den här överenskommelsen är mycket bredare än så! Den gröna omställningen är inte bara avgörande för klimatet, utan också för att kunna bibehålla och stärka företagens konkurrenskraft. Vi på Tillväxtverket bidrar till den gröna omställningen genom vår samordning av insatser med andra statliga myndigheter, regioner, kommuner och näringslivets aktörer, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverkets.

– The Climate Contract 2030 is an agreement and collective effort for the green transition, for municipalities and national agencies. I would say that this agreement is however much broader than that! The green transition is not just crucial for the climate, but also to maintain and strengthen the competitiveness of our companies. We at The Swedish Agency for Economic and Regional Growth contribute to the green transition by coordinating efforts with other state agencies, regions, municipalities and business organizations, Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverkets.

Trafikverket
– Just nu driver EU på klimatomställningen på ett mycket positivt sätt. Men det måste kombineras med ytterligare åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. EU har inte alla verktygen. På transportområdet är samarbetet mellan olika aktörer särskilt viktigt och Klimatkontrakten är ytterligare en yta för att öka den viktiga samverkan mellan Trafikverket och kommunerna. Vi utvecklar samhället tillsammans, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Vinnova
– Klimatkontrakten har en stor potential att bidra till städers och kommuners omställning till att bli klimatneutrala. Satsningen på systemdemonstratorer där Lunds kommun och Stockholms stad fått finansiering för att utveckla kraftfulla verktyg för omställning, kommer att stärka arbetet med alla 23 städers klimatkontrakt. Vi kommer även att få viktiga kunskaper från den satsning på smart policyutveckling som Vinnova gör tillsammans med andra myndigheter och städer i Klimatkontrakt 2030. Denna syftar till att identifiera och analysera policyrelaterade hinder för städers klimatomställning, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

I media

Från våra partners

Vår kommunikation

Klimatneutrala Städer 2030

2022 – Mobilisering för handling av svenska och europeiska städer för klimatet

Signerande parter av Klimatkontrakt 2030 version 2022. Foto: Fredrik Persson
Signerande parter av Klimatkontrakt 2030 version 2022. Foto: Fredrik Persson

Borlänge kommun
– I Borlänge råder en mycket bred samsyn om att vi ska samarbeta för att nå klimatmålen. Nästa år höjer vi tempot ytterligare. Kommunen ska vara en möjliggörare för medborgare och näringsliv att agera hållbart och klimatsmart, säger Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun.

Borås kommun
– Borås ska vara en hållbar och klimatneutral stad 2030, och för att nå det målet krävs både mod och nytänkande. Här behöver alla goda krafter samverka – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle, med Viable Cities som gemensam arena ökar våra chanser att lyckas. Klimatkontraktet visar att vi menar allvar med Borås Stads engagemang och att vi vill gå i en klimatsmart riktning tillsammans med andra, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Borås.

Enköping kommun
– Enköping vill visa att man som kommun kan växa, bli fler och ändå minska miljöpåverkan. Klimatkontraktet ger oss en färdplan för vår omställning. Vi kommer jobba vidare med att skapa en hållbar stadsdel i Myranområdet, tillvarata digitaliseringens möjligheter och involvera invånare, företag och civilsamhället, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun.

Eskilstuna kommun
– Vi fortsätter att ta vår lokala del av omställningen. I samarbete med näringslivet som driver på och med våra medborgare. På ett sätt som skapar engagemang och delaktighet. Lust i stället för rädsla. För att visa omvärlden och alla som måste göra mer att det går. Och vi visar detta också genom att skriva på klimatkontraktet, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

Gävle kommun
– Ett år i Viable Cities har gett oss nya insikter i att klimatarbetet behöver integreras bättre i policy, ledning, styrningsmodeller och budget om vi ska göra verklighet av vårt mål, ett klimatneutralt Gävle. Vi ser möjligheten att gemensamt fortsätta driva svåra utvecklingsfrågor inom Viable Cities, den samverkan med myndigheterna som finns där är avgörande för att vi ska vara framgångsrika i omställningsarbetet, säger Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun.

Göteborgs stad
– Klimatfrågan berör oss alla och ansvaret för att minska vårt avtryck är både personligt och gemensamt. Göteborg och Västsverige ligger i framkant när det gäller omställningen. Det gäller inte minst elektrifieringen av hela transportsektorn – oavsett om resorna går i luften, på land eller till sjöss. Därför är det också självklart för Göteborgs Stad att bli en klimatneutral stad till 2030, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Helsingborgs stad
– Helsingborg prioriterar särskilt samverkande innovation för att nå klimatneutralitet redan 2030. Att arbeta tillsammans med andra svenska och europeiska städer, näringsliv, akademi och invånarna är viktigt. Vi är en av 100 utvalda städer i EU som ska gå före i omställningen till klimatneutralitet. Det gör vi med hög ambition, nytänkande och stark förändringskraft. Jag är glad över att nu skriva under klimatkontraktet för Helsingborgs stad och stärka samverkan med de sex myndigheter som också skriver under, säger Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Järfälla kommun
– Järfälla är en av Sveriges snabbast växande kommuner vilket skapar såväl utmaningar som möjligheter i klimatomställningen. Vi har höga ambitioner och tillsammans med näringslivet, akademin och medborgarna vill vi fortsätta att vara en föregångare i klimatarbetet och testa nya arbetssätt och lösningar. Klimatkontraktet är en viktig länk mellan Järfällas lokala klimatarbete och den samverkan som krävs med andra kommuner och myndigheter för att nå målet om klimatneutrala städer, säger Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kalmar kommun
– Vi vill visa hur en växande kommun – med alla dess utmaningar och möjligheter – kan accelerera klimatomställningen lokalt, men även bidra regionalt, nationellt och internationellt. Det finns en stark politisk vilja i Kalmar kommun att växa hållbart. Det speglas inte minst i de konkreta satsningar som görs i nära samverkan med externa aktörer och de många viktiga nationella och internationella nätverk vi ingår i. Det är i kraften av många som vi kan vända trender och åstadkomma en klimatneutral och klimatpositiv framtid, så det är med framtidstro och tillförsikt vi signerar Klimatkontrakt 2030, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande.

Karlstads kommun
– 2030 är närmare än vad vi tror. För att vi ska klara klimatmålen är det viktigt att kommunerna går före och visar vägen i klimatomställningen. Karlstads kommun har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet och i det arbetet är Klimatkontrakt 2030 en viktig del för att vi tillsammans med andra ska lyckas i omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Linda Larsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Kristianstads kommun
– Livsmedel är ett starkt profilområde för Kristianstads kommun. Vi vill öka självförsörjningen av livsmedel och samtidigt minska klimatpåverkan i jordbruket. Genom klimatkontraktet kan vi höja våra ambitioner inom klimatomställningen och stärka samarbetet både lokalt, nationellt och internationellt, säger Camilla Palm (M) kommunstyrelsens ordförande Kristianstads kommun.

Linköpings kommun
– Linköpings styrka är tät och innovativ samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, akademin och samhället. Det drar vi nytta av när det kommer till klimatomställningen. Linköpings kommun som organisation, fungerar som det goda exemplet och navet som kan få fler att enkelt agera på de utmaningar vi identifierat i vårt nyantagna Klimat- och energiprogram, säger Mikael Sanfridson (S), borgmästare i Linköping

Lunds kommun
– I Lund är klimatfrågan högt prioriterad och vi vill vara en förebild, inte bara nationellt, utan även internationellt som årets globala klimatstad i WWFs stadsutmaning och en av EUs 100 klimatneutrala städer till 2030. Genom att skriva under Klimatkontrakt 2030 fortsätter vi höja ambitionerna, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun.

Malmö stad
– Framtidens städer måste vara hållbara städer. I Malmö har vi länge jobbat med den gröna omställningen i bred samverkan med näringsliv, civilsamhälle och Malmöbor. Klimatkontrakt 2030 är ytterligare ett steg i detta, där det lokala arbetet kopplas samman med det nationella, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad.

Mariestads kommun
– Mariestad har länge haft tydligt klimatfokus genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete kring innovation, industriell förnyelse och grön omställning. Vi är den lilla kommunen som vågar tänka stort. Genom satsningen på Test- och demonstrationsplats Electrivillage har vi provat nya tekniker i offentlig miljö för att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar.

Med Klimatkontrakt 2030 förstärker vi våra intentioner i att fortsatt vara en ansvarsfull aktör för ett hållbart samhälle för alla, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Nacka kommun
– I Nacka finns ett mycket starkt engagemang i klimatfrågan, där samverkan är en viktig förutsättning för att komma framåt i hållbarhetsutvecklingen. Det finns ett stort intresse från både näringslivet och byggaktörer, och då ska Centrala Nacka vara platsen som ger dessa aktörer möjlighet att testa nya lösningar och innovationer, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Skellefteå kommun
– För ett år sedan skrev vi under avsiktsförklaringen om att ta fram Klimatkontraktet till 2022. Under det senaste året har arbetet med kontraktet och Klimatneutrala Skellefteå 2030 hjälpt oss att koppla ihop olika insatser i vår tillväxtresa, där just tillsammans är ett av våra nyckelord. Hållbarhetsfrågorna är en självklar del både när det gäller etableringar och utveckling av det befintliga Skellefteå, och genom arbetet med kontraktet blir de ännu tydligare och långsiktigare. Samtidigt har processen bara börjat. Vi ser fram emot att fortsätta dra nytta av samarbetet inom Klimatneutrala Städer 2030, säger Lorents Burman (S) kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun.

Stockholms stad
– Världen befinner sig i ett klimatnödläge. Städer har en viktig roll i omställningsarbetet och Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vara en förebild för andra. Vårt mål är att Stockholm ska vara klimatpositivt senast år 2030. För att nå dit är klimatkontraktet en viktig väg framåt, både för att samla stadens aktörer och för dialogen med de statliga myndigheterna, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.

Umeå kommun
– Vi här i Umeå är beroende av omvärlden för att nå våra lokala klimatmål. Klimatkontrakt 2030 är inte bara en viktig kanal för att sprida goda exempel mellan städerna. Det är också en kanal där kommunerna kan belysa möjligheter och hinder för omställningen så att aktörer i vår omvärld, till exempel staten eller EU, kan förbättra förutsättningarna för oss, säger kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, Hans Lindberg (S).

Uppsala kommun
– Den gröna omställningen skapar många nya jobb och är ett av våra högst prioriterade uppdrag. Uppsala ska vara klimatneutralt år 2030 och Viable Cities ger oss en viktig plattform för samarbete i det arbetet med både myndigheter och andra kommuner, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun
– Kommunerna är motorer i Sveriges klimatomställning. I Klimatkontrakt 2030 samlar vi de strategier som är nödvändiga för att omställningen till ett klimatneutralt Växjö 2030 ska skyndas på och möjliggöras. På så vis bidrar klimatkontraktet till att Växjö ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företagare och besökare – idag och i framtiden, säger Pernilla Tornéus (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun.

Örebro kommun
– Örebro är en stad som växer och självklart arbetar vi för att bygga vår stad och vår kommun på ett så hållbart sätt som möjligt. Framtiden ligger i att kunna bygga för framtiden och samtidigt arbeta för att nå de långsiktiga klimatmålen på både lokal och global nivå. Vi vill se fler företagsetableringar och vill att fler ska välja Örebro som sin plats att bo och leva. Då behöver vi ett aktivt arbete för en hållbar samhällsutveckling, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun.

Östersunds kommun
– Genom Klimatneutrala Östersund 2030 och klimatkontraktet visar vi i Östersund att vi menar allvar med att vara en av de 23 svenska städer som går före i klimatomställningen. En stor del av identiteten i Jämtland är kopplad till naturen och årstidernas skiftningar och därför är omställningen en existentiell fråga för oss. Utmaningarna känner vi alla till, men vi väljer att fokusera på de möjligheter som omställningen innebär för en kommun och ett län som vårt, säger kommunstyrelsens ordförande i Östersund kommun Niklas Daoson (S).

Trafikverket
– Vi ser fram emot ytterligare ett år av medverkan i detta viktiga initiativ som driver på omställningen till klimatneutrala städer. Genom Klimatkontrakt 2030 arbetar vi tillsammans för att nå målen. Trafikverket bidrar till omställningen genom bland annat stadsmiljöavtal, forskning och innovation. Samverkan med aktörer på nationell, regional och lokal nivå är en ytterligare viktig faktor, där vi också ser att kommunens och näringslivets roll blir allt viktigare i omställningen, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Tillväxtverket
– Kommunerna som signerar Klimatkontrakt 2030 är ambitiösa föregångare och bidrar med inspiration till andra i både Sverige och Europa. De har kunskap och idéer som är värdefulla för fler för att snabbt skala upp de klimatlösningar som världen så väl behöver. Det europeiska URBACT-programmet där vi är svensk kontakt, finansierar precis den här typen av viktiga utbyten, säger Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman.

Formas
– Kommunerna är centrala för att vi ska klara den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle. Klimatkontrakten har potential att vara ett verktyg som kan inspirera och accelerera den omställningen. Från Formas sida ser vi det som mycket viktigt att i nära samarbete med andra myndigheter kunna utveckla våra arbetssätt för att påskynda utvecklingen tillsammans med kommunerna mot mer hållbara städer och samhällen, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas.

Energimyndigheten
– Det är glädjande att våra 23 städer nu har skrivit på Klimatkontrakt 2030. Under året som gått har Energimyndigheten tillsammans med Vinnova, Formas, Tillväxtverket och Trafikverket arbetat vidare med att stötta kommuners klimatomställning, ett arbete som vi kommer fortsätta utveckla under kommande år, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Vinnova
– Klimatkontrakten ger möjligheter att se ett helt systemperspektiv och skapa långsiktighet i stöd till kommunernas omställningsarbete. Vinnova utvecklar nu vår nya insatsform systemdemonstratorer tillsammans med myndigheter, kommuner och Viable Cities. Vi ser också fram emot att bidra till fortsatt utvecklade samverkansformer mellan den nationella och den lokala nivån, för att göra större skillnad tillsammans, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

Naturvårdsverket
– För att öka takten i klimatomställningen är det viktigt med föregångare som inspirerar och visar vägen. De kommuner som signerar Klimatkontrakt 2030 har just den rollen, både nationellt och internationellt. Tack vare stödet från Naturvårdsverket och de övriga myndigheterna uppstår dessutom nya möjligheter till effektiva och samordnade åtgärder i klimatarbetet, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Klimatkontrakt 2030 är en process under kontinuerlig utveckling. Utifrån en analys av de första kontrakten har vi identifierat flera områden av strategiskt betydelse för att verkligen klara klimatomställningen i städer. Utifrån dessa har vi initierat utvecklingsprojekt som ska bidra till vidareutveckling av Klimatkontrakt 2030 och i och med det stötta de stora systemförändringar vi står inför.

Ett av utvecklingsprojekten handlar om att tydliggöra hur digitalisering och digitala verktyg kan påskynda klimatomställningen. På uppdrag av Viable Cities har Ramboll utvecklat ett förslag till strategi för detta.

Ett annat utvecklingsprojekt handlar om hur städer genom att engagera medborgare och civilsamhället som medskapare i stadens framtid. Anthesis Sverige har arbetat fram ett förslag på strategi för det.

Genom bland annat workshops och intervjuer har de båda projekten inhämtat information som analyserats och resulterat i rekommendationer om en möjlig väg framåt.

Ett tredje utvecklingsprojekt – klimatinvesteringsplaner – har drivits av Viable Cities, bland annat tillsammans med Material Economics, och resultat i att tre städer nu testar nya vägar för finansiering av klimatomställningen.

Två utvecklingsprojekt startar våren 2022, ett om flernivåstyrning och ett annat om systemdemonstratorer. Samtidigt ska resultaten av de projekt som genomfördes under 2021 bidra till arbetet framåt.

2021 – Svenska städer och myndigheter inspirerar klimatomställningen i Europa

Den 8 december 2021 manifesterades arbetet med Klimatkontrakt 2030 för klimatneutrala och hållbara städer av 23 städer och 5 myndigheter samt Viable Cities på Europahuset i Stockholm. Foto: Fredrik Persson/Viable Cities

23 städer och fem myndigheter jobbar nu med Klimatkontrakt 2030 som ett verktyg för att nå missionen – klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Under European Viable Cities Day 2021 manifesterades arbetet med en signeringsceremoni. Europeiska gäster och representanter från alla 23 städer och fem myndigheter delade med sig av hur vi tillsammans kan påskynda klimatomställningen.

Gävle kommun
– Arbetet med att bli en hållbar kommun är ett av våra viktigaste uppdrag och innebär att vi behöver skapa ännu bättre förutsättningar för näringsliv och kommuninvånare att göra smarta, hållbara val. Inom ramen för Viable Cities kan vi, i utbyte med andra kommuner, utveckla arbetet för att nå vårt mål att vara en klimatneutral kommun 2030, säger Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun.

Umeå kommun
– Vi har högt ställda klimatmål här i Umeå men för att klara dem måste vi öka omställningstakten. Med klimatkontraktet får vi en samverkansform med de statliga myndigheterna, som är helt avgörande för att omställningen ska bli möjlig på lokal nivå.

– Klimatkontraktet är en viktig länk mellan den samverkan vi utvecklar lokalt och den samverkan vi nu bygger vidare på med myndigheter och andra kommuner. Allt detta måste hänga ihop om vi ska klara av att vända utsläppskurvorna neråt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå.

Mariestads kommun
– Mariestad är den lilla staden som med innovativa lösningar vågar göra skillnad i den gröna omställningen. Vår test- och demonstrationsplats för hållbar mobilitet och logistik är början på den gemensamma resan mot ett klimatneutralt samhälle. Genom Klimatkontrakt 2030 går vi in i ett spännande samarbete med likasinnade där vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, kunskaper, och innovationer, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Göteborgs Stad
– För att öka takten i klimatomställningen krävs systemförändringar och samarbete. I Göteborgs stad har vi lagt om hela vårt sätt att jobba med miljö- och klimatfrågorna och vi samverkar med näringslivet kring initiativ som tar ett större helhetsperspektiv på bland annat fossilfria person- och godstransporter. Städerna har en avgörande roll för klimatomställningen och för att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Där vill vi agera föregångare, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad.

Nacka kommun
– I utvecklingen av Centrala Nacka – med konceptet Naturbant i grunden – har vi en arena som möjliggör samverkan mellan byggaktörer, näringsliv och kommunen för att öka på klimatomställningen. Här kan vi testa och förverkliga våra klimatambitioner och vi märker ett stort intresse bland aktörerna att vara med på denna spännande och viktiga resa mot en mer klimatneutral stad, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun.

Örebro kommun
– Med vårt centrala och strategiska geografiska läge är Örebro en av Sveriges snabbast växande städer, med både utmaningar och möjligheter för att nå de långsiktiga klimatmål som finns på lokal och global nivå. Klimatkontrakt 2030 visar att Örebro vill fortsätta vara en föregångare i klimatomställningen, genom ökat samarbete, kunskap och innovation, säger John Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun.

Östersunds kommun
– För Östersund är en av de stora utmaningarna för att nå en fossilfri kommun 2030 att jobba med transporterna. Viable Cities och Klimatkontraktet har redan givit oss inspiration och idéer att utveckla vårt klimatarbete, säger Bosse Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

Linköpings kommun
– Vi i Linköpings kommun har en hög ambition när det gäller klimatomställningen. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 är ett viktigt initiativ där vi som kommun åtar oss att tillsammans med våra lokala samarbetspartners fortsätta investera och arbeta för ett mer klimatsmart Linköping, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M)

Enköping kommun
– Enköping tar ledartröjan för Sveriges alla mindre kommuner och vi ska gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar en växande kommun. Klimatkontraktet ger oss en färdplan för vår gröna omställning. Vi kommer fortsätta att involvera våra ungdomar på Westerlundska gymnasiet, jobba vidare med att skapa en hållbar stadsdel i Myranområdet och utveckla våra dialoger med invånare, företag och civilsamhället, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun.

Eskilstuna kommun
– Det är en effektiv metod med att skriva kontrakt. Det gör dig engagerad, sätter dig i ett tydligt uppdrag om vad du ska göra och ger dig stöd under kampen för att nå målen. Tre i ett, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

Växjö kommun
– Genom att signera klimatkontraktet tar Växjö kommun sitt ansvar för en snabb omställning till klimatneutralitet 2030 och står upp för det, såväl nationellt som i Europa, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun.

Skellefteå kommun
– Att bygga hållbara städer och samhällen är ingenting vi kan välja bort, inte minst utifrån den unika tillväxtfas vi genomgår i Skellefteå just nu. Vi ser det snarare som en självklarhet för oss som kommun och plats för att vara av intresse för fler företagsetableringar och för att bli fler invånare. Genom att skriva under klimatavtalet vill vi stärka och utveckla det arbete som redan pågår för att samordna projekt och verka för en hållbar samhällsutveckling, säger Lorents Burman (S) kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun.

Helsingborgs stad
– Med Klimatkontrakt 2030 säkrar Helsingborg ett långsiktigt engagemang i stadens omställningsarbete mot klimatneutralitet. Vi behöver samarbeta tillsammans med andra städer, myndigheter, näringsliv och framför allt helsingborgarna för att möta klimatutmaningen på ett effektivt sätt. Genom att gemensamt peka ut ansvarsområden och strategier för klimatneutralitet kan klimatkontraktet bli en plattform för förhandling och initiativ på lokal och nationell nivå, så att vi kommer snabbare framåt och når längre, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Karlstad kommun
– Klimatkontrakt 2030 är ett viktigt verktyg, det skapar gemensam kraft åt de satsningar vi vill och behöver göra för att nå våra klimat- och miljömål i Karlstads kommun, Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun.

– Att lära av andra och samarbeta är viktiga mekanismer i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Karlstad är väldigt stolta över att vara en del av Klimatkontrakt 2030 och vi har stora förväntningar på vårt deltagande, Monika Bubholz, kommunalråd, Karlstads kommun.

Uppsala kommun
– Klimatomställningen kommer att skapa många nya gröna jobb. För att de jobben ska hamna i Sverige och Uppsala måste vi vara i framkant. Därför ska vi fortsätta ta ledartröjan i klimatomställningen, säger Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun.

Malmö stad
– I Malmö har vi höga miljö- och klimatambitioner, samt en lång erfarenhet av att jobba med frågorna tillsammans med näringslivet, civilsamhället och Malmöborna. Klimatkontrakt 2030bidrar till att påskynda klimatomställningen genom att också koppla på den nationella nivån till detta arbete, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Borås Stad
– Klimatkontraktet kommer vara ett viktigt verktyg för djupare och bredare politisk förankring av Borås Stads klimatarbete, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad.

Trafikverket
– Det är kort tid kvar till år 2030. Vi behöver samordna olika aktörers åtgärder för att kunna vara så effektiva som möjligt i klimatomställningen. Genom Klimatkontrakten skapas en viktig arena att dela kunskaper mellan varandra. Trafikverkets forskning och innovation samt administration av stadsmiljöavtal är några exempel på hur vi arbetar med utveckling som bidrar till ett hållbart och effektivt transportsystem, säger Lena Erixon generaldirektör Trafikverket.

Energimyndigheten
– Klimatkontrakt 2030 mellan städerna, oss nationella myndigheter och andra aktörer gör att Sverige har tagit på sig ledartröjan i arbetet att nå klimatneutralitet. Styrkan ligger i att vi nu krokat arm och samspelar på flera nivåer i samhället vilket leder till en snabbare klimatomställning, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Vinnova
– Städer och samhällen är centrala för att vi ska klara den nödvändiga klimatomställningen. När 23 svenska städer kraftsamlar mot målet att bli klimatneutrala till 2030 tillsammans med Viable Cities och fem myndigheter får vi en internationell lyskraft som inspirerar, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

Formas
– Vi vet att klimatomställningen måste ske här och nu. Klimatkontrakt 2030 har stor potential att utgöra ett verktyg i omställningen. Formas bidrar till hållbar omställning för städer och regioner genom forskning och innovation, bland annat genom våra nationella forskningsprogram för klimat och hållbart samhällsbyggande. Det är nödvändigt att samordna det vi gör med flera aktörer både på nationell och lokal nivå, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Tillväxtverket
– Vi är stolta över att vara med i arbetet med Klimatkontrakten och lyfta innovationen i dessa städer. Omställningen till klimatneutralitet är en stor fråga som behöver göras för kommuner, för regioner och för landet som helhet. Arbetet bland dessa föregångsstäder kan komma till nytta i hela Sverige, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket.

Klimatkontrakt 2030 revideras, utvecklas och vässas år för år för att snabba på omställningen till klimatneutrala, hållbara städer. Den första versionen signerades i december 2020 av nio städer, fyra myndigheter och programmet Viable Cities.

2021 signerades Klimatkontrakt 2030 av samma nio städer i våg 1, nu fem myndigheter – Trafikverket har tillkommit – och Viable Cities. De 14 städer som är med i satsningen sedan 1 oktober 2021 – våg 2 – kommer att påbörja sitt arbete med Klimatkontrakt 2030 under 2022.

Dokumenten nedan har utgjort underlag för revideringen av kontraktet inför signeringen i december 2021. Vår förhoppning är att de kan vara värdefulla såväl för de som kommer att signera Klimatkontrakt 2030 i december 2021 som för alla personer och och organisationer som aktivt verkar för att snabba på städers omställning.

2020 – Europas första klimatkontrakt signerade i Sverige

Signering av de första klimatkontrakten 2021. Foto: Tobias Axlund
Signering av de första klimatkontrakten 2021. Foto: Tobias Axlund

De första klimatkontrakten i Europa signerades av den politiska ledningen i nio svenska städer samt av generaldirektörerna från fyra myndigheter och Viable Cities i december 2020. Genom signerandet av Klimatkontrakt 2030 åtar sig städerna att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet, och Viable Cities och myndigheterna – Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket – åtar sig att stötta och underlätta städernas arbete. 

Enköpings kommun
– Enköping representerar Sveriges alla mindre kommuner och vi ska gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar en växande kommun. Vi ska involvera våra ungdomar, ta fram en klimatinvesteringsplan och utveckla digitala verktyg för att ta större kliv i den gröna omställningen kommande år, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun.

Göteborgs Stad
– Avsikterna i Klimatkontrakt 2030 ligger helt i linje med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram, med fokus på genomförande, finansieringsstrategier, styrning och ledning. Under 2021 planerar vi att inrätta en funktion för klimatomställning, för att särskilt fokusera på att ta fram klimatinvesteringsplaner och för att ytterligare engagera medborgarna i klimatomställningen, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad.

Lunds kommun
– Klimatkontraktet visar att Lunds kommun vill fortsätta gå före i klimatfrågan genom innovation och ökat samarbete med fler aktörer i vårt samhälle. Denna utmaning kräver nya arbetssätt och Lund vill utgöra en testbädd för framtidens klimatlösningar, säger kommunstyrelsens ordförande, Philip Sandberg (L), i Lund.

Malmö stad
– Världen över går städer i bräschen för den gröna omställningen. Genom Klimatkontraktet krokar vi arm med staten för att växla upp flera decenniers framgångsrika arbete lokalt på miljö och klimatområdet, samtidigt som vi sätter fokus på att skapa ett inkluderande och jämlikt Malmö. Genom att ta vara på den lokala kraften och städernas vilja och möjlighet att driva förändring, kan vi långsiktigt nå målen i Parisavtalet och EU:s Green Deal, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Stockholms stad
– För att nå vårt mål om ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 behövs nya samarbeten och innovationer. Stockholm ska vara en testbädd för klimatsmarta lösningar som kan skalas upp och bli en del av stockholmarnas vardag. Genom klimatkontraktet åtar vi oss bland annat att utveckla digitala stöd för klimatomställningen. Kontraktet blir en viktig del i genomförandet av Stockholms nya klimathandlingsplan”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Uppsala kommun
– Det finns flera områden där Uppsala som samhälle behöver sänka våra klimatutsläpp men som vi inte har rådighet över i kommunen. Uppsala behöver samarbeten som dessa för att nå våra klimatmål. Vi har en ambitiös klimatpolitik, men vi kan inte göra allt själva, säger Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun
– Växjö kommun har varit, är och ska fortsatt vara, en viktig föregångare och aktör i det globala klimatarbetet. Genom att nu som en av de första nio städerna i Sverige skriva under ett klimatkontrakt så tar vi det ledarskapet, både nationellt och inom EU, och pekar ut viktiga strategiska områden för en snabbare omställning för ett attraktivt, klimatneutralt Växjö 2030. Jag ser detta klimatkontrakt som en utgångspunkt och grund för den dialog och den samverkan med näringsliv, civilsamhälle, akademi och invånare i Växjö som nu måste till för att vi ska bli framgångsrika i vårt arbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun.

Energimyndigheten
– Energi är en grundbult i varje hållbart samhällsbygge. Energimyndighetens arbete med innovativa energi- och klimatlösningar för städernas omställning är avgörande i arbetet med att nå ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle. Jag ser fram emot en utvecklad samverkan med övriga myndigheter och ambitiösa kommuner, säger Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten.

Vinnova
– För att driva på omställningen till klimatneutrala städer 2030 behöver vi mobilisera mot gemensamma mål. Som innovationsmyndighet finansierar Vinnova långsiktiga satsningar i området, och verkar för att koppla ihop regulatorisk försöksverksamhet med innovationsarbete och investeringar i infrastruktur. Vi ser att Klimatkontrakten bidrar till en nivå av samverkan som kan göra stor skillnad, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

Formas
– Formas bidrar till grön omställning för städer och regioner genom våra nationella program för klimat och hållbart samhällsbyggande. När vi samordnar oss med andra myndigheter genom Klimatkontraktet ökar vi takten, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Tillväxtverket
– Vi behöver alla bidra till att ställa om till hållbara städer och samhällen. Innovationer, digitala lösningar spelar stor roll för att våra städer ska vara attraktiva. Att några kommuner nu kan gå före, kommer att vara till nytta för alla Sveriges kommuner på sikt. Alla landets städer och samhällen möter liknande utmaningar och med ny kunskap och nya arbetssätt, kan vi snabba på utvecklingen mot hållbarare städer i hela landet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Viable Cities
– Det är kommunerna som har en avgörande roll för att genomföra klimatomställningen och att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt. Omkring 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer. Det är i städerna som klimatomställningen måste ske – och i den måste medborgarna ta en mycket aktiv roll, säger Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities.

– Klimatkontrakt 2030 innebär att vi kraftsamlar för att “fixa klimatet” och samtidigt styra mot hållbara städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities. Konkret handlar det om att alla i staden ska ha en vardag där både vi och planeten mår bra. Exempelvis ska klimatomställningen bidra till mer grönska, bättre luft, bättre mental och fysisk hälsa och tryggare städer där barn och vuxna kan leva, leka och trivas.

EU-kommissionen i Sverige
– De nio städerna som idag har undertecknat Climate City Contract är en inspirationskälla för alla europeiska städer som vill bli klimatneutrala. Under 2021–2027 kommer EU:s forsknings- och innovationsprogram ”Horizon Europe” att hjälpa EU-städer i deras klimatomställning och vi hoppas på många fler europeiska klimatkontrakt, säger Christian Danielsson, chef vid EU-kommissionen I Sverige.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Klimatkontrakt
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

På Viable Cities stämma i oktober 2023 diskuterade medlemmarna den strategiska utvecklingen av programmet.
5 oktober 2023

Inom Viable Cities mobiliserar idag, 2023, ett växande antal städer tillsammans med en bredd av aktörer för att snabba på den lokala omställningsresan till klimatneutrala och hållbara samhällen. Mobiliseringen sker på flera nivåer samtidigt – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.…