Viable Cities Logo

Viable Cities Transition Lab​

Transition Lab är Viable Cities strategiska satsning och syftar till att samskapa en gemensam förmåga att möta stora samhällsutmaningar såsom klimat- och miljöomställning.

Transition Lab är ett verktyg för att accelerera och sprida förändring. Det innebär att vi arbetar för att åstadkomma transformativa systemförändringar och ta djärva grepp för att omforma våra sociala institutioner mot en jämlik och cirkulär ekonomi, utveckla ansvarsfulla och banbrytande ny teknik och förändra beteenden för ett mer hållbart samhälle.

Transition Lab är en uppsättning sammanlänkade evenemang, verktyg och metoder – framtagna av forskare för att uppnå missionen – som delar några grundläggande ingredienser:

 • Transition Lab är processer med en övergripande känsla, inte bara en samling händelser.
 • Vi arbetar tillsammans med människor från akademi, offentlig sektor, industri och civilsamhälle. Omställningen kräver engagemang från en mångfald människor och organisationer (en kombination av multi-level och 4-helix-strategi).
 • Transition Lab designas tillsammans städerna utifrån deras gemensamma intressen.
 • Vi lägger vikt vid att skapa ett möjliggörande samarbetssammanhang. Naturligtvis är logistik och detaljer viktiga men de är bara medel, inte ett mål.
 • Transition Lab balanserar mellan specifika tekniska ämnen och inspirerande innehåll.

Viable Cities Transition Lab en central plattform för att skapa en missionsinfrastruktur i Sverige och stödja kontinuerliga och sammanhållna processer för innovation, samskapande och lärande för klimatomställning i bred samverkan. Det är en organisatorisk ryggrad för arbetet under etapp 2 och det övergripande strategiska projektet. Det är motorn i arbetet med att utifrån de behov som identifieras i städerna i Klimatkontrakt 2030 skapa metoder och stöd för att snabba på städers klimatomställning, med stöd från forskning. Ett centralt syfte med Transition Lab är att skapa reflexivt lärande mellan städer och andra relevanta aktörer och bygga deras omställningsförmåga, såväl vad gäller styrning och ledning, medborgarinvolvering, systematiskt innovationsarbete som nya modeller för finansiell analys och riskbedömning.

 

Transition Lab evenemang

Transition Lab Forum

Transition Lab Forum är ett två dagars evenemang inriktad på att fördjupa sig i specifika ämnen och skapa en känsla av gemenskap. Transition Lab Forum Live är den öppna och livestreamade delen av eventet som pågår i två timmar med fördjupning och breddning av kunskapen om konferensens tema.

City Lab

City Lab är en och en halv timmes digitalt evenemang som ägnas åt att fördjupa sig i ett specifikt ämne. Evenemanget är uppbyggd kring ett specifikt format som främjar fördjupad kunskap och föreläsningar med diskussioner och workshops.

Klimatfrukost

Klimatfrukost är en workshop på en timme orienterad för att främja interaktion mellan tjänstemän, intressenter och forskare. Formatet är kort och avslappnat med gäster som ger oss kunskap och praktisk inspiration, och tillfälle att reflektera kring ämnet med andra deltagare.

Mer information

Viable Cities Transition Lab handlar om att utforska och forma förändringsteori och metod samt att bygga distribuerad kunskap och kompetens som grund för handling och kan åstadkomma förändring på djupet. Vi behöver komma bortom att hantera symptom och snarare rikta in oss på underliggande problem i vår samhällsstruktur (djupkodade problem) som har lett oss till de utmaningar som vi har framför oss.

Centrala delar i lärandet handlar om:

 • hur enskilda initiativ genomförs,
 • vilka insatser som är mest effektiva i att driva på omställningen i önskad riktning,
 • hur värderingar och andra underliggande faktorer påverkar de beslut som fattas av olika aktörer
 • hur man aktivt arbetar med att utveckla en portfölj av insatser som samlat leder till att missionen kan förverkligas.

Målsättningarna för Viable Cities Transition Lab bygger på principerna för missionsdriven innovation och har formulerats enligt nedan:

 • Klargöra gemensam riktning
 • Klargöra mission (uppdrag) för mobilisering
 • Skapa engagerande visioner och berättelser
 • Bygga ett gemensamt språk för förändring
 • Nyttja synergier
 • Skapa rörelse för klimatomställning
 • Underlätta orkestrering av relevanta initiativ i Sverige
 • Visa på hur en holistisk, systeminriktad ansats ger nyttor på flera områden samtidigt
 • Förnya beslutsfattande och policy
 • Stärka evidensbaserat beslutsfattande för effekter
 • Visa på nya former av policyutveckling i praktiken
 • Förnya policyutveckling med inriktning på önskade effekter
 • Bygga förändringsförmåga och nya praktiker
 • Driva på institutionellt lärande och aktivt stötta nyckelpersoner med stor påverkan

Viable Cities Transition Lab etablerar struktur som förenklar koordinering och synergier mellan en portfölj av insatser för att uppnå bästa möjliga effekt tillsammans.

Bakgrund

Viable Cities ser klimatförändringar som ett symptom på strukturella problem i ekonomin och sociala system. Omfattningen av de utmaningar som vi står inför som civilisation kommer att medföra att många regeringar kommer att göra betydande investeringar i övergången (så kallad Transitional Capital, exv Green Deal for Europe). Inom Viable Cities avser vi att använda vår budget som en katalysator för att bygga samhällelig, politisk och operativ förmåga att investera kapital på bästa möjliga sätt för att skapa klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. För att bevara och utveckla vår demokrati behöver denna omställning ske i en samskapande process.

Insatserna i Viable Cities utgår sedan 2018 från en missionsorienterad ansats där centrala insatser är Klimatkontrakt 2030, missionsinfrastruktur för samordning och stöd, systemdemonstratorer för experimentering och implementering samt Transition Lab för orkestrering och reflexivt lärande.

Internationellt

Transition Lab som metod används också av Viable Cities syskonprogram i Spanien citiES2030. Här hittar du en text om det (på engelska) och en verktygslåda av deras erfarenheter (på spanska). Dessutom kommer Transition Lab som metod att utvecklas och spridas inom ramen för EU Cities Mission där Viable Cities deltar; Net Zero Cities and Capacities.