Viable Cities Logo

Utlysningar

Här hittar du utlysningar från Viable Cities och andra relevanta aktörer som bidrar i omställningen till klimatneutrala och hållbara städer med gott liv för alla inom planetens gränser. 

  • Alla utlysningar
  • Externa utlysningar
  • Interna utlysningar
  • Klimatneutrala städer
  • Systemdemonstrator

Fler utlysningar

Här ser du aktuella stöd, bidrag och utlysningar som går att söka just nu från Viable Cities, relevanta aktörer och flera myndigheter. Fler utlysningar kan du hitta hos:

Energimyndigheten

Energimyndighetens uppdrag är att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i energisystem, som är hållbara och kostnadseffektiva med en låg påverkan på hälsa, miljö och klimat. Forskning om framtidens energisystem och teknik kan få stöd av oss.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Genom Vinnovas stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer. Varje år satsar Vinnova ungefär 3,5 miljarder kronor på forskning och innovation. 

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. De finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar och deras verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för stärkt konkurrenskraft, innovation, omställningsförmåga och en hållbar utveckling i hela landet. De genomför delar av den europeiska sammanhållningspolitiken. Tillväxtverket arbetar inom tre politikområden – regional utveckling, landsbygder och näringsliv och deras finansiering stärker näringsliv, kommuner och regioner.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Rådet ska bland annat skapa förutsättningar för myndighetssamarbete som bidrar till att mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 kan uppnås, utveckla och förvalta webbplatsen Hållbarstad.se till en plattform för aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling av hållbara städer och samhällen, och stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet