Viable Cities Logo

Utlysningar

Här hittar du utlysningar från Viable Cities och andra relevanta aktörer som bidrar i omställningen till klimatneutrala och hållbara städer med gott liv för alla inom planetens gränser. 

  • Externa utlysningar
  • Interna utlysningar
  • Klimatneutrala städer
  • Systemdemonstrator
Utlysning #14. Foto: Giu Vicente via Unsplash

Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Utlysning #14: Klimatneutrala städer 2030 3.0 ska bidra till att ge ökad kraft i klimat- och hållbarhetsarbete i städer med höga ambitioner för omställningen. Satsningen öppnar upp för fler städer att gå före i att accelerera den lokala omställningsresan och skala upp omställningen för större effekt inom kortare tidsram och samtidigt bidra till att hantera multipla kriser.

  • Alla utlysningar
  • Externa utlysningar
  • Interna utlysningar
  • Klimatneutrala städer
  • Systemdemonstrator
DUT Call 2024

DUT Call 2024 är den tredje utlysningen av Driving Urban Transitions (DUT) Partnership. Syftet med utlysningen är att stödja transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som tar itu med urbana utmaningar för att hjälpa städer i deras omställning till ett mer hållbart samhälle. I samband med utlysningen kan alla intressenter anmäla sig till matchmaking plattformen för att bygga samarbeten, gå med i konsortier, och diskutera och förfina idéer med potentiella partners.

Enabling City Transformation

NetZeroCities utlysning Enabling City Transformation uppmanar Mission Cities att föreslå innovativa åtgärder för att tackla systemiska utmaningar som de ställs inför inom klimatomställningsarbetet. Programmet, som pågår i arton månader, syftar till att främja storskalig, stadsomfattande omvandling, bygga vidare på och gå vidare bortom Pilot Cities-programmet, och skapa praktiska, replikerbara lösningar som stöder hållbar stadsutveckling och klimatneutralitet i europeiska städer

stadsvy vid kusten

Genom finansiering av genomförbarhetsstudier vill Metals & Minerals inventera idéer inom vissa av programmets sociala insatsområden och samtidigt bidra till framtagandet av beslutsunderlag inför kommande forsknings- och utvecklingsprojekt. De idéer som ligger till grund för genomförbarhetsstudierna förväntas ha potential att engagera en bred krets av intressenter i nya eller utökade partnerskap.

Young engineer working for alternative energy with wind turbine and solar panel - Innovation and green power concept

Net Zero Industry vill skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde. För att ställa om till en resurseffektiv, cirkulär och långsiktigt hållbar resursanvändning behövs både förbättringar av existerande lösningar och utveckling av innovativa lösningar. Dessutom krävs ett systemperspektiv och att hela livscykeln beaktas.

Samverkan för Hållbart vatten

Utlysningen ingår i programmet Water Wise Societies och riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö. Utlysningen finansierar genomförbarhetsstudier och ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Foto Jonas Bilberg

Genom finansiering av genomförbarhetsstudier vill Metals & Minerals inventera idéer inom programmets tekniska insatsområden och samtidigt bidra till framtagandet av beslutsunderlag inför kommande forskning och utveckling. Utlysningen utgör en inledande satsning i Metals & Minerals och är öppen för ansökningar gällande genomförbarhetsstudier som adresserar något eller några av programmets tekniska insatsområden.

Communities for Climate (C4C)

Communities for Climate (C4C), ett initiativ från Europeiska kommissionen, ämnar att stödja 50 samhällsledda projekt i elva länder i EU, och åtfölja dem i förverkligandet av nya och innovativa idéer för medborgarengagemang för att ta itu med klimat- och hållbarhetsfrågor. De kommer att få skräddarsytt stöd för att utvecklas och bli replikerbara modeller för andra lokala samhällen som är villiga att engagera sig i klimatprojekt i hela EU.

Reglering och banbrytande teknik

Väl fungerande regelverk och styrning är viktiga förutsättningar för effektiv och säker utveckling av banbrytande tekniker. Samtidigt utvecklas regleringen ibland för långsamt för att skydda samhälle och individer från negativa sidoeffekter. I denna Vinnova-utlysning kan aktörer söka pengar för att utforska och experimentera med reglering och andra styrmedel inom utvalda teknikområden: syntetisk biologi, kvantteknik, immersiv teknik, blockkedjor och AI.

NetZeroCities andra utlysning för Twin Cities

Från och med 8 april inbjuds städer över hela EU och länder som är associerade med Horizon Europe att ansöka om att gå med i EU Cities Missions program för utbyte och påskynda klimatomställningen. Utlysningen är öppen för städer som för närvarande inte är en del av EU Cities Mission eller Twinning and Pilot Cities-programmen. Utvalda städer kommer att ha möjlighet att samarbeta med pilotstäder från kohort 2, för att underlätta delning och kunskapsutbyte under omställningen till klimatneutralitet.

Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

Formas söker projekt som tar sig an en utmaning som syftar till att integrera arbetet med klimatneutralitet och social hållbarhet för att påskynda omställningsarbetet i en kommun eller region. Utlysningen är relevant för aktörer som arbetar för missionen om klimatneutrala och hållbara städer till 2030, som inom Viable Cities. Insatser som finansieras inom utlysningen kan bli en del av portföljen för omställningen i en stad.

Viable Cities Systemdemonstrator

I utlysningen Systemdemonstratorer i praktiken går systemdemonstratorn från planeringsfas till etablering och implementering. Med den större budget som ingår i denna fas blir det möjligt att på bred front samla aktörer och genomföra de åtgärder som identifierats för att nå systemdemonstratorns mission. Två projekt beviljades medel i planeringsfasen, SnabbSam i Stockholm och CoAction i Lund, och det är endast de som kan söka och beviljas stöd i den här utlysningen.

Utlysning #14. Foto: Giu Vicente via Unsplash

Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Utlysning #14: Klimatneutrala städer 2030 3.0 ska bidra till att ge ökad kraft i klimat- och hållbarhetsarbete i städer med höga ambitioner för omställningen. Satsningen öppnar upp för fler städer att gå före i att accelerera den lokala omställningsresan och skala upp omställningen för större effekt inom kortare tidsram och samtidigt bidra till att hantera multipla kriser.

URBACTs utlysning för Innovation Transfer Networks

Utlysningen för Innovation Transfer Networks är öppen 10 januari till 20 Mars 2024! Utlysningen innebär en möjlighet för Europeiska städer att lära av projekt genomförda inom EU-initiativet Urban Innovative Action (UIA) och anpassa till sina lokala förutsättningar. Städer som har implementerat UIA projekt kommer att vara lead partners.

Foto: Scandinav/Boverket

Nu finns det möjlighet för kommuner och städer att ta fram en territoriell strategi för områdens hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. När strategin är framtagen finns det möjlighet att ta del av finansiering inom Regionalfonden.

Foto: Angelica Afzelius/RISE

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som avser utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt. Minsta stödet som du kan söka är 1 miljon kronor och det maximala stödet är 8 miljoner kronor.

Främja forsknings- och innovationsprocesser med koppling till cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan likväl som framgångsrika samverkansmöjligheter för att möjliggöra forskning och innovation. Nu är det möjligt för aktörer i Stockhomsregionen att söka finansiering för insatser som främjar ökad cirkularitet

Foto: Marc-Olivier Jodoin via Unsplash

Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av vår bebyggda miljö, genom projekt där en central del är att använda digitaliseringen som verktyg för ökad hållbarhet inom samhällsbyggnadsområdet, både avseende processerna och dess resultat samt den bebyggda miljön. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Motion Blur of People in the City

Finansiering av förberedelseprojekt och systemdemonstratorer som påskyndar omställningen till fossilfria, säkra, jämlika och effektiva vägtransporter. Lösningarna ska ha en avgörande betydelse för att accelerera takten i omställningen till hållbara vägtransporter. Projekten ska ha en hög teknisk mognad och fokus ska ligga på systeminnovation och hur projektet tas emot av användarna för att bidra till samhällsnytta. ´

Viable Cities Systemdemonstrator

Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Utlysningen riktar sig i detta skede enbart till våg 1-städerna i satsningen : Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund,…

Viable Cities Systemdemonstrator

Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Utlysningen riktar sig i detta skede enbart till våg 1-städerna i satsningen : Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund,…

Utlysning #9 Energipositiva stadsdelar för klimatneutrala städer

Var med och skapa energipositiva stadsdelar och genom det bidra till klimatneutrala städer. Nu kan du söka stöd för det i en utlysning inom det europeiska samarbetet PED – Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development. Budgeten för utlysningen är cirka 15 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige och som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.

Utlysning #8 Klimatneutrala städer 2030 2.0

Nu välkomnar vi nya städer till vår satsning på klimatneutrala och hållbara städer. Vi söker svenska kommuner som tillsammans med lokala samarbetspartners, och oss, vill arbeta för missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Vår vision är att vi genom vårt gemensamma arbete inspirerar och visar vägen i klimatomställningen både i Europa och globalt.

Utlysning #6 Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Utlysning #5 Energipositiva stadsdelar

Vill du vara med och skapa energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för det i en pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED). Budgeten för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.

Utlysning #4 Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Utlysning #3 Klimatneutrala städer 2030

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Utlysning #2 Demonstration för livskraftiga städer

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Fler utlysningar

Här ser du aktuella stöd, bidrag och utlysningar som går att söka just nu från Viable Cities, relevanta aktörer och flera myndigheter. Fler utlysningar kan du hitta hos:

Impact Innovation

Impact Innovation är en strategisk och långsiktig kraftsamling av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, där vi tillsammans löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle genom att bygga vidare på tidigare samarbete kring strategiska innovationsprogram.

Energimyndigheten

Energimyndighetens uppdrag är att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i energisystem, som är hållbara och kostnadseffektiva med en låg påverkan på hälsa, miljö och klimat. Forskning om framtidens energisystem och teknik kan få stöd av oss.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Genom Vinnovas stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer. Varje år satsar Vinnova ungefär 3,5 miljarder kronor på forskning och innovation. 

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. De finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar och deras verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för stärkt konkurrenskraft, innovation, omställningsförmåga och en hållbar utveckling i hela landet. De genomför delar av den europeiska sammanhållningspolitiken. Tillväxtverket arbetar inom tre politikområden – regional utveckling, landsbygder och näringsliv och deras finansiering stärker näringsliv, kommuner och regioner.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Rådet ska bland annat skapa förutsättningar för myndighetssamarbete som bidrar till att mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 kan uppnås, utveckla och förvalta webbplatsen Hållbarstad.se till en plattform för aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling av hållbara städer och samhällen, och stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.