Viable Cities Logo

Så blir klimatinvesterings-planer ett verktyg för klimatomställningen

Ett viktigt syfte med att ta fram klimatinvesteringsplaner är att titta på det totala investeringsbehovet för att nå klimatmålen för att skapa förståelse för kaptialbehovet av omställningen. Denna förstudie kommer att vidareutveckla arbetet genom att utforska ivesteringar som görs framöver som inte är initierade för att minska koldioxidutsläpp. Dessa investeringar kan stå för en stor del av framtidens utsläpp, t.ex. i infrastruktur och byggnader. Hur förhåller dessa investeringar till klimatinvesteringsplanen? Hur ska vi räkna på en investerings nettoklimatnytta? Hur kan klimatnyttoberäkningar bidra till bättre beslutsunderlag? Hur kan detta arbete bättre integreras i kommunkoncernens ledning, styrning och uppföljning? Hur kan beslutsprocesser designas och beslutsunderlag samt nyckeltal och indikatorer utvecklas som gör det möjligt att styra mot antagna klimatmål och handlingsplaner?

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Borlänge kommun, Gävle kommun, Göteborgs Kommun, Luleå kommun och NILU klimat- och miljöinstitutet
  • Sökt belopp: Cirka 1,3 miljoner SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2,7 miljoner SEK