Viable Cities Logo

Klimatneutrala Uppsala 2030

Klimatneutrala Uppsala våg 2

Uppsala har åtagit sig att gå före i klimatomställningen och nå målen i linje med Agenda 2030 genom att accelerera de transformativa förändringar som är nödvändiga för klimatet. Ett viktigt instrument som skapats i denna process är Klimatkontrakt 2030, som tydliggör Uppsalas åtaganden för att bli en hållbar kommun år 2030. I en välförankrad klimatfärdplan tillsammans med kommunens översiktsplan stakas vägen ut för att nå klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050. 

I denna satsning ska Uppsala kommun stärka förmågan att förverkliga de mål, åtaganden och åtgärder som Klimatkontrakt 2030, Klimatfärdplan Uppsala samt översiktsplan omfattar, operationaliserat som tre arbetspaket: 

  1. organisation & lärande, 
  2. invånardialog & civilsamhälle, samt 
  3. innovationsteam & testbäddar. 

På så sätt kommer Uppsala fortsätta utveckla ett missionsdrivet arbetssätt som engagerar och mobiliserar aktörer inom hela kommunen, för att bli en klimatneutral stad med gott liv för alla inom planetens gränser.

Projektledare: Katarina Gustafsson 

Total budget: 10 067 679 SEK

Sökt bidrag: 4 999 583 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Uppsala kommun, STUNS, Energikontoret Mälardalen, Uppsala Innovation Centre, Svenska Kyrkan, Uppsala universitet, Förnyelselabbet, WWF, SEI, Beteendelabbet, Internet of Planet

Klimatneutrala Uppsala våg 1

Uppsala ska vara fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt 2050. Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en handlingsplan för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2030. Klimatprotokollet med 37 medlemmar från näringsliv, akademi, och civilsamhället representerar en tredjedel av Uppsala energimässigt. Fler medborgare, företag och organisationer blir delaktiga i framtagandet under Uppsalas klimatvecka 2020 och 2021. Klimatfärdplanen blir en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen lokalt till 2030, och påbörjar arbetet med de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle.

Datamodellering av Uppsalas klimatpåverkan idag och i framtiden är centralt för färdplanen. Projektet ska 1) implementera nya IT-verktyg för visualisering i syfte att öka medvetenheten och stimulera ett brett deltagande i arbetet med att ta fram och sedan genomföra klimatfärdplanen, 2) utveckla tvärvetenskapliga och tvärsektoriella innovationsteam med akademi, näringsliv och samhälle för att göra Uppsala och Bergsbrunna till en internationellt förebildlig testbädd för hållbar stadsutveckling.

Projektledare: Amanda Midhamre och Martin Wetterstedt

Innovationsledare: Lars Johansson

Partners: Uppsala kommun – kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen, STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, Uppsala Innovation Center, Energikontoret i Mälardalen AB, Uppsala universitet, SLU, KTH, Internet of Planet AB, ClimateView AB och Ericsson AB Research

Total budget: 9 936 863 SEK

Sökt bidrag: 4 845 181 SEK

Startdatum: 2019-10-01 

Slutdatum: 2021-09-30

Nyckelord: klimatfärdplan, digitalisering, exponential roadmap, visualisering, datamodellering, testbädd, samskapande

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Uppsala ingår sedan 2022 i den första kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Uppsala
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Visuals för Twinning-programmet. Bilden tillhör NetCeroCities.
25 oktober 2023

I september valdes 40 så kallade tvillingstäder ut till NetZeroCities tvillingstadsprogram – ett nytt program inom ramen för EU:s mission om klimatneutrala städer. Lund och Luleå är de två svenska städer som har blivit utvalda och matchade med pilotstäder.

Medborgarengagemang
17 april 2023

Till våren går Viable Cities och Digidem Lab in i ett fördjupat samarbete kring medborgarengagemang. Pierre Mesure har i 5 år stöttat kommuner att involvera medborgare i beslutsfattande, med fokus på de underrepresenterade i våra institutioner.

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet