Viable Cities Logo

Tillsammans för klimatneutrala städer​

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som jobbar för missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Klimatneutrala städer 2030 3.0

Viable Cities tredje utlysning inom satsningen för Klimatneutrala städer 2030 har öppnat. Utlysningen ska accelerera den lokala omställningsresan ytterligare, och innebär ett större fokus på att skala upp bortom den enskilda stadens omställningsarbete.

Systemdemo för klimatneutralitet

Systemdemonstratorer tar itu med strukturella utmaningar inom ett avgränsat system och mobiliserar aktörer i hela samhällssystemet för att påskynda, skala och förstärka omställningen till klimatneutrala städer och bidra till att skapa det “nya normala”.

Glo och sno för omställningen

Inom Glo och sno lyfter vi lokala insatser som triggar görande som bidrar till missionen: klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Glo och sno för att snabba på den lokala omställningsresan i alla städer och samhällen.

Senaste nytt

 • Alla utlysningar
 • Accelerera
 • Borås
 • Borlänge
 • Boverket
 • CapaCITIES
 • Chalmers
 • CitiES2030
 • Climate Smart Cities Challenge
 • Climate-KIC
 • Digitalisering
 • Drive Sweden
 • Driving Urban Transition
 • Energimyndigheten
 • Enköping
 • ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
 • Eskilstuna
 • EU
 • European Viable Cities Day
 • Formas
 • Gävle
 • Globalt
 • Göteborg
 • Greentopia
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Högskolan i Halmstad
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Järfälla
 • Jobb
 • Kalmar
 • Karlstad
 • Karlstads universitet
 • Klimatinvestering och finansiering
 • Klimatkommunerna
 • Klimatkontrakt
 • Klimatneutrala städer 2030
 • Kommunikation
 • Kristianstad
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Linköping
 • Linköpings universitet
 • Luleå
 • Lund
 • Lunds universitet
 • Malmö
 • Mariestad
 • Medborgarengagemang och involvering
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Nacka
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket
 • NetZeroCities
 • Nordic Transition Partnership
 • Örebro
 • Östersund
 • Positive Energy Districts
 • Research institute of Sweden
 • Sharing Cities Sweden
 • Skellefteå
 • Södertörns högskola
 • Stadsplanering och bygg
 • Statens lantbruksuniversitet (SLU)
 • Stockholm
 • Stockholm Environment Institute
 • Storytelling
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Sweden-US Green Transition Initiative
 • Systemdemonstratorer
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Transition Lab Forum
 • tvillingstäder
 • Umeå
 • Umeå Universitet
 • UniCities
 • Upplands-Bro
 • Uppsala
 • Uppsala universitet
 • Utlysningar
 • Växjö
 • Vinnova
 • WWF
DUT Management team at the DUT Conference 2024 in Brussels.
12 april 2024

Viable Cities is on site in Brussels for the Driving Urban Transitions (DUT) partnership policy conference as well as the kickoff for the first 48 projects covering the transition pathways 15-minute Cities (15mC), Positive Energy Districts (PED) and Circular Urban Economies (CUE).

Moon Landings to Cities Mission
11 april 2024

Viable Cities is, together with Sweden-US Green Transition Initiative and partners, exploring collaboration between Sweden, the European Union, and the United States, towards climate-neutral and smart cities globally.

Klimatfrukost #35
10 april 2024

Rättvis omställning innebär att gröna ekonomin på ett sätt som är så rättvist och inkluderande som möjligt för alla berörda, att skapa anständiga arbetsmöjligheter och inte lämna någon bakom sig. Det innebär att uppfylla klimatmålen genom att säkerställa att hela samhället – alla samhällen, alla arbetare, alla sociala grupper – är med i klimatomställningen.

Skellefteå

Skellefteå

Det pågår en unik utveckling i Skellefteå. Det finns en stark lokal industriell utveckling och det byggs och planeras i Skellefteå som aldrig förr. Det pågår redan ett intensivt arbete för att samordna projekt och verka för en hållbar samhällsutveckling och en grön omställning.

Umeå

Umeå

Satsningen för ett smart klimatneutralt Umeå 2030 utgår från ett konsumtionsperspektiv på stadens klimatpåverkan och inkluderar utsläpp inom och utanför Umeås geografiska gräns.

Östersund

Östersund

Östersund ska bli klimatneutral till år 2030. För att realisera detta kommer en handlings- och klimatinvesteringsplan för kommunen, företagen och invånarna i staden att tas fram. 

Gävle

Gävle

Gävle kommun har ett miljöstrategiskt program med målet att bli klimatneutrala år 2035, inklusive konsumtionsbaserade utsläpp, och har redan en omfattande klimatfärdplan. Därtill ska Gävle bygga en av Europas mest hållbara stadsdelar Näringen.

Borlänge

Borlänge

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, nya processer och metoder för att möjliggöra de transformativa förändringar som krävs för att lyckas med den snabba klimatomställningen.

Enköping

Enköping

I satsningen i Enköping ska en IoT-plattform göra det möjligt att samla/dela ny data från byggnader och miljö, och därmed skapa förbättrad beslutsgrund, skalbara innovationer och nya tjänster. För att pröva dialogeffekter och förankringsmönster hos medborgarna genomförs grupperade kvalitativa digitala piloter.

Karlstad

Karlstad

Karlstad kommun har målet att vara fossilfri och klimatsmart och är en av få kommuner som inkluderar både geografiska och konsumtionsbaserade utsläpp i denna ambition. Klimatarbetet måste genomsyra hela kommunen och det ska vara lätt för invånare och företag att göra klimatsmarta val.

Eskilstuna

Eskilstuna

Med bred inkludering utformas ett klimatprogram för och med aktörer från offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi att omfatta alla som bor och verkar i kommunen. Under arbetet har fem områden identifieras som Eskilstunas aktörer behöver lägga extra fokus på med gemensam kraft.

Örebro

Örebro

Klimatneutrala Örebro 2030 ska skapa en plattform för samverkan som leder till strukturella och kulturella systeminnovationer för klimatomställning, i såväl nya som befintliga stadsdelar. Örebros styrkor kring koldioxidbudget med tre perspektiv utgör viktiga grundpelare för att nå målen.

Uppsala

Uppsala

Uppsala har åtagit sig att gå före i klimatomställningen och nå målen i linje med Agenda 2030 genom att accelerera de transformativa förändringar som är nödvändiga för klimatet. Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en handlingsplan för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2030.

Järfälla

Järfälla

Järfälla ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet och kommunen växer med tusentals planerade bostäder och arbetsplatser. De stora samhällsbyggnadsprojekt som löper skapar både utmaningar och möjligheter att redan från början göra smarta, hållbara val för en klimatneutral kommun.

Stockholm

Stockholm

Satsningen i Stockholm syftar till att förbättra städers förmåga att hantera de komplexa beslutssituationer som uppstår och finna lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. Ett innovationsteam med kommun, akademi och näringsliv etableras som motor i omställningsarbetet.

Nacka

Nacka

Syftet med satsningen är att stärka den kommunala planeringens förutsättningar att utveckla och genomföra innovativa idéer och transformativa lösningar som bidrar till att möta klimatutmaningen och uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.

Mariestad

Mariestad

Mariestads kommun har de senaste åren tagit flera betydande steg för klimatomställning. Redan 2015 beslutade kommunen med politisk samstämmighet och i samarbete med lokal industri att nå Parisavtalets mål och Agenda 2030.

Linköping

Linköping

Linköpings kommunfullmäktige beslutade redan 2012 om att kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Nu pågår framtagande av ett långsiktigt klimat- och energiprogram med syfte att definiera förslag till övergripande paraplymål för kommande decenniers klimatarbete.

Borås

Borås

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16% varje år. Klimatneutrala Borås 2030 syftar till att realisera de kraftiga utsläppsminskningar som krävs och samtidigt skapa en rättvis och inkluderande omställning.

Göteborg

Göteborg

Tidigare erfarenheter och studier visar på att det inte är tekniska lösningar som saknas för klimatomställning, utan transformativ förmåga och kapacitet för nya systemlösningar. Satsningen utgår därför från vilken slags förflyttning vi tror måste ske, vilka arbetssätt vi tror kommer att krävas, vilka kompetenser och strukturer detta förutsätter, samt hur dessa ska förankras i stadens organisation.

Växjö

Växjö

Växjö kommun vill samverka med aktörer i samhället för att ta fram en handlingsplan och metoder för omställningen till ett samhälle med låg klimatpåverkan. Satsningen ska jobba med helhetsbilden för ett klimatneutralt Växjö, men också fördjupa sig områdena byggnation och transport. 

Kalmar

Kalmar

Kalmar är en av Sveriges snabbaste växande residensstäder - och också en utpräglad landsbygdskommun. Det är en kombination som ger utmaningar men även möjligheter att växa hållbart. Det finns en stark politisk vilja, med tydliga mål för omställningen och kommunen har mycket att bidra med.

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborgs ambition är att erbjuda invånarna en hög livskvalitet inom planetens gränser. Helsingborgs stad har en ambitiös klimat- och energiplan med mål om att nå nollutsläpp för kommunens yta till 2035. Som ett led i det lanserades ett lokalt Parisavtal, Klimatavtal i Helsingborg, våren 2021.

Kristianstad

Kristianstad

Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle genom ett innovationsdrivet, samskapande arbete präglat av engagemang och delaktighet. Satsningen stärker den institutionella kapaciteten, utgår från lokala förutsättningar och nyttjar samverkansplattformar för att skapa samsyn och framdrift i klimatomställningsarbetet.

Lund

Lund

I Smart och klimatneutralt Lund 2030 kommer ett innovationsteam att bildas som består av designbolag, forskningsinstitutioner och ett tvärsektoriellt team centralt placerade i kommunen. Klimatneutrala Lund 2030 2.0 kommer att bygga vidare på de arbetssätt, nätverk, metoder och resultat som framkommit i steg 1.

Malmö

Malmö

Malmö stad har som mål att vara en föregångare för minskade utsläpp av växthusgaser. För att nå Malmös ambitiösa klimatmål har Malmö stad initierat Klimatomställning Malmö. Satsningen Malmö kommer fortsatt bidra till att säkra framdrift i genomförandet.

23 svenska städer jobbar mot missionen

23 svenska städer arbetar tillsammans i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Kartan här ger en snabb överblick över städernas ambitioner. Vid varje kartnål hittar du en kort beskrivning av stadens arbete, och klickar du på nålen kommer du till satsningens sida med mer information.

Kalender

Vad är Viable Cities?

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och sex myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Viable Cities missionsdrivna arbete sker i nära samspel med den europeiska mobiliseringen kring “Mission Climate Neutral and Smart Cities 2030”. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet samordnas av KTH och pågår till och med 2030.