Viable Cities Logo

Vanliga frågor​

Vanliga frågor om Viable Cities och satsningen Klimatneutrala städer 2030.

Viable Cities

Viable Cities jobbar mot missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Tillsammans med städer – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle – och myndigheter arbetar vi tillsammans för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer. Städer som fungerar bra för människorna som bor i dem, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet och vår planet.

I satsningen Klimatneutrala städer 2030  samarbetar programmet med 23 svenska städer – som tillsammans representerar 40% av Sveriges befolkning – och sex nationella myndigheter, som alla gör åtaganden för att stödja arbetet för att snabba på klimatomställningen och nå missionen. Ett centralt verktyg för flernivåstyrning är Klimatkontrakt 2030, som skapar långsiktig strategisk anpassning mellan aktörer och insatser från lokal till internationell nivå.

Viable Cities samverkar nära den europeiska mobiliseringen av över 100 städer i “Mission Climate Neutral and Smart Cities 2030”.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med stöd från Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Programmets tidsram är 2017–2030 och samordnas av KTH.

Det betyder att vi riktar all vår energi och alla våra aktiviteter mot ett mål: Städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet och vår planet. Vi arbetar alltså för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer.

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara klimatmålen och rädda planeten. Att göra som vi alltid gjort går inte längre, vi måste arbeta på helt nya sätt. Viable Cities tar hjälp av forskning inom många områden och inspiration från andra tänkare för att hitta detta nya sätt att arbeta på tillsammans. Vi hoppas att detta nya sätt ska bli så framgångsrikt att vi kan hjälpa alla städer, i Sverige, i Europa och i världen, att bli ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.

Satsningen Klimatneutrala städer 2030

Satsningen Klimatneutrala städer 2030 är Viable Cities ryggrad. I den arbetar 23 svenska städer tillsammans med sex myndigheter och Viable Cities för att gemensamt hitta lösningar på de enorma samhällsförändringar som krävs för att stoppa den globala uppvärmningen. Dessa 23 städer har tillsammans 40 % av Sveriges befolkning. Ett centralt verktyg i arbetet med klimatomställningen är Viable Cities Klimatkontrakt 2030 (se nedan) – ett unikt verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen. I december varje år, på European Viable Cities Day, kommer 2030-städerna att signera ett reviderat Klimatkontrakt 2030.

Satsningen idag inkluderar:

Satsningen inleddes 2019 när nio svenska kommuner och deras partners sökte och beviljades stöd i Viable Cities Utlysning #3 – Klimatneutrala städer 2030. De nio var Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. De har tagit på sig att testa nya arbetssätt och lösningar, att lära av varandra och att arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

Den 1 oktober 2021 startade fas 2 av satsningen som nu utökats till att omfatta 23 städer. De tidigare nio städerna samt ett 20-tal andra städer ansökte om stöd i Viable Cities utlysning #8. 23 ansökningar beviljades, de nya fjorton var Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro och Östersund. Fas 2 pågår i tre år, till och med 30 sep 2024.

Alla i samhället måste engageras för att vi ska kunna göra de förändringar som klimatomställningen kräver: kommunerna naturligtvis, men de kan inte ensamma göra de insatser som behövs. Politiker och tjänstepersoner behöver arbeta tillsammans med näringsliv och forskare, idéburna organisationer och vanliga människor. Så, när vi talar om staden, så talar vi om alla som bor och verkar i den.

Eftersom större delen av utsläppen sker i städer spelar de en avgörande roll i klimatomställningen och klimatkrisen. Samtidigt har städer, mindre samhällen och landsbygd ett ömsesidigt beroende; klimatomställningen och hållbarhetsarbetet måste innefatta alla.

Ett 30-tal städer i Sverige ansökte i våras om att delta i utlysning #8 – Klimatneutrala städer 2030 2.0. Energimyndigheten har gått igenom alla ansökningar utifrån kriterierna som listades i utlysningen och valt ut de städer som bäst mötte dessa kriterier. Viable Cities programledning har inte valt ut städerna, men däremot formulerat utlysningstexten och kriterierna där.

Städer spelar en avgörande roll i klimatomställningen. De täcker ca 3 procent av jordytan, men står för ca 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer de snabbt. I Europa beräknas närmare 85 procent av befolkningen bo i städer 2050; i Sverige 93 procent. Därför är städer viktiga för att hantera klimatkrisen. Och därför är städers klimatomställning oerhört viktig för alla länder. Det visar sig bland annat i EUs Green Deal for Europe som har målet att hela Europa ska vara klimatneutralt år 2050, den första klimatneutrala kontinenten.

Vi fokuserar på klimatomställningen i städer eftersom förändringar får störst och snabbast effekt där. Samtidigt har städer, mindre samhällen och landsbygd ett ömsesidigt beroende; klimatomställningen och hållbarhetsarbetet måste innefatta alla.

Vi har en mission som vi strävar mot: Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Alltså, städer som inte påfrestar planeten med utsläpp, där alla i staden kan ha ett gott liv, både socialt och ekonomiskt. Det låter otroligt, men det är möjligt, om vi verkligen jobbar för det.

Det är tack och lov inte bara vi som arbetar med det här uppdraget, många arbetar i samma riktning. Vår mission ligger i linje med FN:s Agenda 2030 och Parisavatalet som är viktiga utgångspunkter för många svenska städers klimat- och hållbarhetsarbete. Den ligger också i linje med de svenska klimat- och miljömålen och EU:s mål – att vara en klimatneutral kontinent till till 2050.

Naturligtvis vill vi att klimatomställningen går så snabbt som möjligt i alla städer och samhällen. Tanken är att städerna i satsningen ska bana väg för alla städer och kommuner, i Sverige och i resten av världen. De har tagit på sig att vara pionjärer, att testa och experimentera, och deras erfarenheter och lärdomar ska underlätta klimatomställningen för alla andra.

Viable Cities har som strategiskt innovationsprogram en budget att förhålla oss till, och vi formulerar våra utlysningar utifrån den. Vi strävar efter att kunna samverka på andra sätt med städer, och andra parter, som inte är med i satsningen.

Det är Sveriges hittills största satsning på klimatneutrala och hållbara städer. Den totala budgeten är över 200 miljoner kronor.

Alla städer jobbar med klimatomställningen utifrån sina egna förutsättningar, så det ser olika ut. En del har kommit långt vad gäller delningsekonomi, andra har kommit längre vad gäller minskade utsläpp från transporter av gods. Vissa fokuserar på hållbart byggande och andra på klimatsmart kollektivtrafik. Genom att städerna arbetar tillsammans så lär de av varandra och kan snabbare initiera och genomföra förändringar i sin egen stad.

Viable Cities bidrar till omställningen med vår kunskap, våra erfarenheter och vårt stöd. Vi jobbar också med att koppla samman andra insatser som görs för hållbara städer, i Sverige, i EU och globalt. Vi skapar mötesplatser; genom att arbeta tillsammans med andra och lära av varandra kan vi snabba på utvecklingen till klimatneutrala och hållbara städer. Det måste gå snabbare om vi ska nå Paris-avtalets mål: att inte låta medeltemperaturen på jorden öka med mer än 1,5 grader.

Men, det finns inget facit. Vi vet ännu inte hur den klimatneutrala och hållbara staden ser ut. Det är det vi arbetar med. Tillsammans med städerna, företag, forskare, politiker, tjänstemän, myndigheter och vanligt folk provar vi idéer, vi misslyckas, vi lär och vi provar igen. Vi kallar arbetet Viable Cities Transition Lab.

Klimatkontrakt 2030

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer. Det ett ömsesidigt avtal mellan 2030-städerna, sex myndigheter och Viable Cities, där alla parter åtar sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Kontrakten ska mer ses som en samskapande process än som ett dokument som signeras och sätts in i en pärm. Kontraktet ska revideras och vässas varje år.

Den första versionen av Klimatkontrakt 2030 signerades 2020 av nio svenska städer, fyra myndigheter samt Viable Cities. I december 2021 signerades för första gången ett reviderat kontrakt, och i december 2022 för andra gången.

Det finns 23 kontrakt, ett för varje stad i satsningen Klimatneutrala städer 2030. När det gäller myndigheternas och Viable Cities åtaganden har kontrakten i stort sett samma innehåll. Åtaganden från städerna varierar utifrån deras lokala förutsättningar.
Den politiska ledningen, kommunstyrelseordförande eller motsvarande i Borlänge, Borås, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund.

Trafikverket, Tillväxtverket, Formas, Energimyndigheten, Vinnova och Naturvårdsverket.

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling för att snabba på utveckling mot klimatneutrala och hållbara städer. Det är ett verktyg som konkret visar på vad städerna och myndigheterna åtar sig att göra för klimatomställningen. Eftersom kontrakten revideras och åtagandena i dem vässas inför varje signering bidrar det till att förändringsarbetet hela tiden går fortare framåt.

Det svenska Klimatkontrakt 2030 var det första i Europa och Viable Cities medverkar nu i flera av EU:s satsningar för klimatneutrala städer och ett europeiskt Climate City Contract.

Sedan 2021 arbetar den spanska organisationen CitiES2030, inspirerad av Viable Cities, med flera spanska städer och ett spanskt klimatkontrakt.

Kontrakten är lokalt anpassade utifrån städernas olika förutsättningar.

Städerna åtar sig bland annat att arbeta för att drastiskt minska klimatutsläppen, att öka innovationsförmågan samt att involvera medborgarna i klimatomställningsarbetet. Kontraktet är ett långsiktigt verktyg som säkerställer samarbetet mellan städerna och den statliga nivån och kommer att utvecklas över tid.

De signerande myndigheterna åtar sig bland annat:

  • att se över lagar och regler för att underlätta för kommuner att gå före i klimatomställningen;
  • att skapa en nationell plattform som underlättar för kommuner att finansiera insatser och investera i klimatomställning;
  • att stötta de kommuner ansöker om stöd i EU:s kommande utlysning om klimatneutrala städer 2030;
  • att samverka för att skapa förutsättningar för en proaktiv dialog och lärande kring policyutveckling inom klimatomställning;
  • att kontinuerligt utveckla samordningen av finansieringen kring de olika insatser som pågår inom hållbar stadsutveckling och klimatomställning;
  • att stötta de kommuner ansöker om stöd i EU:s utlysning om klimatneutrala städer 2030;
  • och att delta i ett strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med Viable Cities och städerna som syftar till att vidareutveckla innehållet i kontraktet
Programmet stöttar städernas klimatomställning på flera sätt, till exempel genom: processtöd för förändring av regelverk och policy, att underlätta långsiktigt och systematiskt innovationsarbete, att samordna finansieringsmöjligheter samt att stödja eventuella ansökningar till EU-utlysningar. Viable Cities länkar ihop svenska och internationella organisationer och satsningar för att hitta nya vägar för snabbare klimatomställning.
Kontraktet revideras varje år, både på lokal och nationell nivå.
Det är bara många tillsammans som kan nå missionen om klimatneutrala städer 2030. Genom kontraktet konkretiseras städernas och den nationella nivåns insatser och säkerställer att klimatomställningen accelererar.

Klimatomställningen måste ske över hela planeten så fort som möjligt för att vi ska klara att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Viable Cities arbetar internationellt både för att hämta hem idéer och insikter, och för att dela med oss av våra lärdomar. Inom EU medverkar vi i flera satsningar, NetZeroCities, CapaCities, Ped, Dut.

I EU-satsningen NetZeroCities, där 112 europeiska städer arbetar tillsammans för att snabba på klimatomställningen finns sju av “våra” 2030-städer med.

Vi driver också en global satsning för klimatomställningen i städer tillsammans med UN Habitat och en antal andra aktörer.

Du kan läsa mer om vårt internationella arbete här.