Viable Cities Logo

R:energi

Lokal förnyelsebar energilösning i Röstånga – mått och steg för effektivare nyttjande av byggnadsyta och användning av energi.

Hur kan civilsamhälle, privat näringsliv, kommunägt nätbolag och akademi samverka för att skapa ett resilient och hållbart energisystem för hela Röstånga till 2030 faciliterat av det nybyggda området R:ekobyn? 

Förstudien svarar mot behov att sammanställa kunskap och beslutsunderlag om energisystemlösningar att integrera i projekteringen av boendemiljön R:ekobyn med 30 hushåll. Frågor kring R:ekobyns samspel och värdeskapande gentemot omgivande samhälle ligger bakom målet att Röstånga blir en energimässigt helt förnybar “plusenergiort”. Med systemperspektiv utformas det lokala energisystemet flexibelt till nytta för omgivande elnät, och av stor vikt är att matcha variabel förnybar elproduktion med effektbehov och lagring. 

Som ett led i utvärdering av ändamålsenliga lösningar ställs krav på sociotekniskt förhållningssätt och förmåga att samla samhällsaktörer, främja medborgardialog och engagemang. Detta sker via anpassade digital plattformar som samlar medborgares åsikter och värderingar. Framgångar och resultat sprids, väcker omvärldsintresse, och möjliggör replikerbarhet anpassat till lokala förutsättningar. Hur civilsamhälle, privat näringsliv, kommunägt nätbolag och akademi kan samverka för att skapa ett resilient och hållbart energisystem för hela Röstånga till 2030.

Information

  • Projektledare: Christian Stenqvist, Röstånga Tillsammans
  • Partners: Röstånga Tillsammans, Röstånga Ekoby ekon för, Lunds tekniska högskola, Kraftringen, FOJAB Arkitekter, EvalPart AB 
  • Total budget: 654 500 SEK
  • Sökt bidrag: 302 500 SEK
  • Startdatum: 2018-06-04 
  • Slutdatum: 2019-02-28
  • Typ av satsning: förstudie
  • Nyckelord: Röstånga ekoby, 100 % förnybar, lokal energisystemlösning, medborgardialog, nätnytta