Viable Cities Logo

Småskalig elförsörjning

genom aktiv styrning och innovativ lagring av solel

Denna förstudie syftar till att undersöka och verifiera förutsättningarna för ett demonstrationsprojekt avseende flexibla energisystem i byggnader baserad på solel, lokal lagring och styrbara laster i den nyetablerade stadsdelen Brunnshög i Lunds kommun. 

Förstudien ska även ta fram ett förslag för hur flera byggnader med flexibla energisystem i ett område kan samverka för att öka den energisystemmässiga nyttan, resurseffektiviteten och robustheten i både det lokala elnätet och i det nationella elsystemet. 

Förstudien ska också ta fram förslag på en metodik för hur man bäst utvärderar nyttan av dessa flexibla energisystem för byggnadens energiprestanda och systemets resurseffektivitet. Förstudien kommer att ta sin utgångspunkt i användarstudier för att föreslå lösningen för aktiv styrning.

Information

  • Projektledare: Johan Holmqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Partners: Sony Mobile Communications AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Sydö development
  • Total budget: 635 000 SEK
  • Sökt bidrag: 317 500 SEK
  • Startdatum: 2018-06-15 
  • Slutdatum: 2018-12-14
  • Typ av satsning: förstudie
  • Nyckelord: flexibla energisystem, solel, lokal ellagring, styrbara laster, användarstudier, affärsmodell