Viable Cities Logo

Mo-Bo III

– Mobilitet och boende som samlad tjänst

Satsningen Mo-Bo tar ett helhetsgrepp om Mobilitet och Boende för att öka resurseffektiviteten inom samhällsbyggandet. Genom delningstjänster, digitalisering och med ett nytänkande kring byggnaders form, drift och användning kan investeringar göras smartare. 

Mobilitet och Boende hanteras idag som två olika frågor; projektgruppen vill kombinera dessa aspekter för att ta ett samlat grepp som frigör ytor, sparar resurser och skapar stora värden. En ny arkitektur och livsmiljö blir möjlig. Tidigare etapp av Mo-Bo har tittat på nyproduktion, där en ny byggnadsutformning för mobilitetstjänster tagits fram till byggklara ritningar. 

Denna etapp breddar fokus till områdesnivå och befintligt bostadsbestånd för en större skalbarhet. Testbädd är området Rissne i Sundbyberg. För att nå fram lösningens fulla potential kommer projektet hantera hela kedjan från kommunal policy till de boendes upplevelser och vardag för att bana väg för en bredare systemförändring.

Denna satsning är en fortsättning på projektet Mo-Bo – Arkitektur för hållbar mobilitet.

Information

  • Projektledare: Magnus Björkman, Theory Into Practice
  • Partners: Theory Into Practice (TIP), KTH – Kungliga Tekniska Högskolan, Sundbybergs kommun, Fastighets AB Förvaltaren, Trivector, Point AB
  • Total budget: 16 363 823 SEK
    Sökt bidrag: 3 963 923 SEK
  • Startdatum: 2019-12-02 
  • Slutdatum: 2022-10-31
  • Typ av satsning: demonstration
  • Nyckelord: hållbar mobilitet, delningsekonomi, tjänstefiering, nyskapande arkitektur

Mer om projektet

Video

Video från Viable Cities.

Publikationer

Sustainability 2021, 13(2), 474: Housing Design and Mobility Convenience—The Case of Sweden, Ulrika Gunnarsson-Östling, KTH

Rapport från Naturskyddsföreningen, Theory in Practice medverkar med material från MoBo.

Media

Debattartikel “En bättre värld bortom parkeringsnormen” SvD debatt 2020-05-31

Debattartikel, “Med färre p-platser kan vi lösa bostadskrisen”, Aftonbladet, bygger på kunskap från MoBo, 2020-10-06

Presentationer

Magnus Björkman presenterade vid Trivector försommarseminarium “What if?”, 2020-05-14

Magnus Björkman presenterade vid konferensen “Mobilitet och beteende”, 2020-03-17

Magnus Björkman presenterade vid HBV:s konferens “Hållbara dagar” i Stockholm, 2020-03-09

2020-02-19 Lisa Nilsson, student vid Uppsala universitet, har skrivit rapporten Finns det en ny hållbar mobilitet? – En undersökande fallstudie om förändringspotentialen hos innovationsprojektet Mo-Bo III. I rapporten följer Lisa utvecklingen i Mo-Bo III, och sammanfattar: “Således drar jag slutsatsen att den vision och projektstrategi som ligger tillgrund för Mo-Bo:s tredje projektsatsning har potential att på längre sikt skapa en disruptiv förändring av persontransportsystemet i storstäder. Men det krävs goda lokala kollektivtrafiksförutsättningar, kommunalpolitiskt stöd, god samverkan och kommunikation.”

Länkar