Viable Cities Logo

CoAction Lund

CoAction Lund – planeringsfas

Syftet med CoAction Lund är att mobilisera en stor mängd aktörer att arbeta tillsammans för att åstadkomma en storskalig förändringsprocess. Vi vill ta gemensamt ansvar, testa och sprida våra resultat till andra. Övergripande mål: – Ett klimatneutralt Lund 2030. – Ökad samverkan och samarbete för att nå lösningar som endast kan uppnås tillsammans. – Uppnå ”tredjedelsmålet” i det geografiska området. (Tredjedelsmålet = 1/3 cykel & gång, 1/3 biltrafik, 1/3 kollektivtrafik) – Öppna, flexibla, digitala och robusta energisystem.

Med CoAction Lund ska Lunds kommun till 2030 uppnå ett samhälle som är jämställt, jämlikt och klimatneutralt. Utsläppen från transportsektorn har minskat med 90% och max en tredjedel av transporterna sker med bil. Eleffekt har frigjorts för fordon genom flexibel energianvändning, lokal produktion och lagring samt ett lokalt internetiserat energisystem. Digital delning och skapande av marknadsplatser leder till en inkluderande digital deltagandekultur. I planeringsfasen finns 8 mål (se nedan) med effekten att vi blir redo att genomföra den kommande praktikfasen.

CoAction Lund är organiserat genom en ”Hub” för samverkan och processledning, ”Mobilitet” för skapande och genomförande av mobilitetsåtgärder samt ”Energi” för skapande och genomförande av energiåtgärder. I planeringsfasen är upplägget att arbeta med projektets förändringsteori, vidareutveckla systemdemonstrator-stegen samt uppnå de åtta projektmålen: – Den framtida organisation – Presentation av nuläge – Metod och process i hubben – Portfölj av åtgärder – Plan för lärande och förändring – En plan för digitalisering inom CoAction Lund – Sammanfattning.

Denna satsning är en del av Viable Cities och Vinnovas utlysning #12 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, planeringsfas

Koordinator: Lunds kommun – Lunds kommun Kommunkontoret

Sökt bidrag: 1 000 000 SEK

Startdatum: oktober 2023 

Slutdatum: juni 2024

Typ av satsning: planeringsfas systemdemonstrator

Systemdemonstrator ​i Lund –​ designfas

Lund har som mål att 2030 vara en klimatneutral och fossilbränslefri kommun, med en minskning av utsläppen från transporter med 90%. För att nå målen och samtidigt vara en attraktiv stad, behöver utsläppsminskningstakten ökas avsevärt. Lund vill inom detta projekt ta fram en plan för en systemdemonstrator med fokus på ett klimatneutralt mobilitets- och energisystem. Syfte och mål med designfasen är att bygga vidare på de analyser och processer som tagits fram inom Lunds innovationsportfölj, samt inom projektet Klimatneutrala Lund 2030 steg 1.

Denna satsning är en del av Viable Cities och Vinnovas utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, designfas.

Koordinator: Lunds kommun – Lunds kommun Kommunkontoret

Startdatum: 2022-08

Slutdatum: 2023-02

Typ av satsning: designfas systemdemonstrator

Länkar

Kontakt

Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun, markus.paulsson@lund.se