Viable Cities Logo

Status Pågående

NY NORMAL​​​ – Hållbar mobilitet och logistik för post-pandemiska städer på andra nivån

Viable Cities Portfölj
Satsningen lägger fram ett nytt inter- och transdisciplinärt tillvägagångssätt för att utveckla ett utsläppsfritt, energioberoende och utrymmeseffektivt mobilitetssystem baserat på bildelning och drönarbaserad logistik för att möta tillströmningen av nykomlingar i andra klassens städer utan byggandet av ny tung mobilitetsinfrastruktur, såsom tunnelbane- och spårvagnslinjer, tunnlar, broar och vidgade gator.

eMATS​ – Eldrivna multimodala transportsystem för att stärka urban tillgänglighet och konnektivitet

Viable Cities Portfölj
e-MATS syftar till att främja nästa generations multimodala transportsystem via elektrifiering, uppkoppling och delning. Satsningen ämnar att underlätta utvecklingen av multimodala transportsystem som kopplar samman elektrisk kollektivtrafik och delad mikromobilitet för hållbara, mer effektiva och rättvisa mobilitetstjänster, som förbättrar urban tillgänglighet och motståndskraft.

E-Laas​: Energy optimal urban Logistics As A Service

Viable Cities Portfölj
E-Laas föreslår en ny och operativ energibaserad strategi för att designa multimodala urbana logistiksystem. I E-Laas jämförs urbana leveranssystem med deras energianvändning inklusive mikroplattformar och nya sätt att kombinera laddning, automation och godsparkering. Detta gör det möjligt att relatera logistik som en tjänst till hållbarhet.

STOLT Stockholm

Viable Cities Systemdemonstrator
Stockholms stad och dess partners att arbeta för en omfattande omställning av resvanor, ytanvändning och fordonsflotta i Stockholms innerstad. Detta som ett steg på vägen mot en utsläppsfri innerstad och ett klimatpositivt Stockholm 2030. I systemdemonstratorn ska den miljözon som planeras i centrala Stockholm nyttjas både som motor och möjlighetsfönster i strävan mot ett transporteffektivt och utsläppsfritt transportsystem som på sikt sträcker sig långt utanför zonens gräns.

CoAction Lund​

Viable Cities Systemdemonstrator
I ett av Sveriges mest arbetsplatstäta områden med mycket trafik ska Lund, tillsammans med en rad medaktörer, skapa ett mobilitetssystem med minskade utsläpp och samtidigt behålla tillgängligheten. Mobilitetssystemet ska också kopplas till ett lokalt klimatneutralt energisystem i området där energi produceras och delas mellan fastigheterna.

Kommunala energigemenskaper

Viable Cities Portfölj
Sedan EU Green energy directive 2019/944 fastslogs har konceptet med energigemenskaper och vad det kan och inte kan vara, varit en pågående diskussion i Sverige, EU och internationellt. I grunden handlar energigemenskaper om att juridiska personer kan ingå i en icke vinstdrivande juridisk person, som kan agera på energimarknaden på samma villkor som de traditionella aktörerna. Kommuner som proaktiv eller deltagande aktör i energigemenskaper är fortfarande ett outforskat koncept och syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna av detta.

Mobilisering för snabbare klimatomställning

Viable Cities Portfölj
Denna förstudie ska undersöka vilka förutsättningar som finns, samt vilken mobilisering som krävs för kommunernas resa mot klimatneutralitet. Förstudiens resultat ska belysa behov och förutsättningar för ett regionalt omställningsstöd och ge förslag på strategiska vägval, både vad gäller organisering och inriktning av stödet.

Verksamhetsnära klimatinvesteringar för accelererad klimatomställning

Viable Cities Portfölj
Denna förstudie ska undersöka hur avgränsade klimatinvesteringsplaner för en kommunal förvaltning och ett kommunalt bolag kan utformas för att tydliggöra hur klimatomställningen ska accelerera och synliggöra kostnader och samhällsnyttor. Förstudien ska utveckla verksamhetsnära tillvägagångssätt och inkluderande process för att förstärka den lokala förmågan till omställning.

Stadens Resa

Viable Cities Portfölj
Förstudien ska utveckla skalbara processer och ramverk och ta fram underlag för beslut av klimatinvesteringar för att öka Eskilstunas och Helsingborgs möjligheter att nå sina klimatmål. Metodiken ska kunna användas av andra städer. “Stadens resa” syftar till de sju delarna som tillsammans utgör processen mot nollutsläpp. Leveranserna kommer att underlätta beslut och finansiering för åtgärder som tar städerna mot klimatneutralitet.

Från ord till handling – Metodik för effektiv implementering av klimatinvesteringsplaner

Viable Cities Portfölj
Karlstads kommun och företag i staden har kommit långt i klimatarbetet, inte minst genom satsningen Klimatneutrala städer 2030. Arbetet med klimatinvesteringsplaner sammanfaller med utveckling av ny styrmodell, vilket skapar ett möjlighetsfönster för att bygga in planen i styrningsprocesser. Förstudien ska ta fram en utbildning för en gemensam kunskapsgrund inom både klimat och ekonomistyrning, utveckla implementeringsmetodik genom tjänstedesign och ta fram stödverktyg.

Förstudie klimatinvesteringar: hållbar tillväxt och klimatneutral kommun

Viable Cities Portfölj
Upplands-Bro har den största utsläppsökningen av koldioxid bland Sveriges kommuner sedan Parisavtalet. För att nå målen behövs en kraftsamling tillsammans med näringslivet. Förstudien ska genomföra ekonomiska analyser av klimatåtgärder och i samverkan med näringslivet synliggöra ekonomiska möjligheter av klimatinvesteringar, som t.ex. hållbar energiförsörjning och klimatkrav i samhällsbyggnadsprocesser.

Klimatinvesteringsplan Uppsala

Viable Cities Portfölj
Klimatomställning och ekonomi hanteras i dagsläget huvudsakligen som isolerade frågor, och kommunala ekonomiska processer styr inte alltid i samma riktning som klimatmålen. Integrering av klimat- och ekonomistyrning behövs för att effektivt styra mot nettonoll. För att möta detta behov kommer förstudien ta fram grön ekonomistyrning där klimatinvesteringar kopplas till ekonomiska processer inom kommunen.

Så blir klimatinvesteringsplaner ett verktyg för klimatomställningen

Viable Cities Portfölj
Ett viktigt syfte med att ta fram klimatinvesteringsplaner är att titta på det totala investeringsbehovet för att nå klimatmålen för att skapa förståelse för kaptialbehovet av omställningen. Denna förstudie kommer att vidareutveckla arbetet genom att utforska ivesteringar som görs framöver som inte är initierade för att minska koldioxidutsläpp. Dessa investeringar kan stå för en stor del av framtidens utsläpp, t.ex. i infrastruktur och byggnader.

Medborgardialog för Hållbar Mobilitet – MEDmobilitet

Viable Cities Portfölj
Förstudien ska genomföra och utveckla medborgardialoger kopplade till omställning och hållbara persontransporter i Östersunds kommun. Arbetet med klimatomställningen kan leda till konflikter mellan styrande och de som behöver göra förändringar. En gemensam positiv målbild om framtidens samhälle, kombinerat med verklighetsförankrade lösningar behövs för att ge kraft och accelerering till omställningen vi står inför.

Delaktighet i klimatomställningen (DEKO)

Viable Cities Portfölj
Förstudien Delaktighet i klimatomställningen (DEKO) avser att mobilisera och aktivera metoder, målgrupper och mottagare i Malmö. Den vill lägga grund för växelverkan mellan (i) informations-, kunskaps- och expertisutbyte och (ii) kvittens eller återkoppling av hur utbytet tolkas och formar åtgärder för klimatomställning.

Klimatneutrala Borås 2030

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16% varje år. Klimatneutrala Borås 2030 syftar till att realisera de kraftiga utsläppsminskningar som krävs och samtidigt skapa en rättvis och inkluderande omställning.

Klimatneutrala Enköping 2030

I satsningen i Enköping ska en IoT-plattform göra det möjligt att samla/dela ny data från byggnader och miljö, och därmed skapa förbättrad beslutsgrund, skalbara innovationer och nya tjänster. För att pröva dialogeffekter och förankringsmönster hos medborgarna genomförs grupperade kvalitativa digitala piloter.

Klimatneutrala Eskilstuna 2030

Med bred inkludering utformas ett klimatprogram för och med aktörer från offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi att omfatta alla som bor och verkar i kommunen. Under arbetet har fem områden identifieras som Eskilstunas aktörer behöver lägga extra fokus på. Ingen aktör har rådighet över alla områden utan endast med gemensam kraft finns potential att nå klimatomställning i den takt som krävs.

Klimatneutrala Göteborg 2030

Tidigare erfarenheter och studier visar på att det inte är tekniska lösningar som saknas för klimatomställning, utan transformativ förmåga och kapacitet för nya systemlösningar. Satsningen utgår därför från vilken slags förflyttning vi tror måste ske, vilka arbetssätt vi tror kommer att krävas, vilka kompetenser och strukturer detta förutsätter, samt hur dessa ska förankras i stadens organisation.

Klimatneutrala Helsingborg 2030

Helsingborgs ambition är att erbjuda invånarna en hög livskvalitet inom planetens gränser. Helsingborgs stad har en ambitiös klimat- och energiplan med mål om att nå nollutsläpp för kommunens yta till 2035. Som ett led i det lanserades ett lokalt Parisavtal, Klimatavtal i Helsingborg, våren 2021.

Klimatneutrala Kalmar 2030

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Kalmar är en av Sveriges snabbaste växande residensstäder - och också en utpräglad landsbygdskommun. Det är en kombination som ger utmaningar men även möjligheter att växa hållbart. Det finns en stark politisk vilja, med tydliga mål för omställningen och kommunen har mycket att bidra med.

Klimatneutrala Karlstad 2030

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Karlstad kommun har målet att vara fossilfri och klimatsmart och är en av få kommuner som inkluderar både geografiska och konsumtionsbaserade utsläpp i denna ambition. Klimatarbetet måste genomsyra hela kommunen och det ska vara lätt för invånare och företag att göra klimatsmarta val.

Klimatneutrala Kristianstad 2030

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle genom ett innovationsdrivet, samskapande arbete präglat av engagemang och delaktighet. Satsningen stärker den institutionella kapaciteten, utgår från lokala förutsättningar och nyttjar samverkansplattformar för att skapa samsyn och framdrift i klimatomställningsarbetet.

Klimatneutrala Lund 2030

I Smart och klimatneutralt Lund 2030 kommer ett innovationsteam att bildas som består av designbolag, forskningsinstitutioner och ett tvärsektoriellt team centralt placerade i kommunen. Klimatneutrala Lund 2030 2.0 kommer att bygga vidare på de arbetssätt, nätverk, metoder och resultat som framkommit i steg 1.

Klimatneutrala Stockholm 2030

Satsningen i Stockholm syftar till att förbättra städers förmåga att hantera de komplexa beslutssituationer som uppstår och finna lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. Ett innovationsteam med kommun, akademi och näringsliv etableras som motor i omställningsarbetet. Ett digitalt beslutsstöd med simulering och visualisering av stadens energi- och transportsystem möjliggör en överblick av åtgärders konsekvenser och ytterligare behov. Verktyget bygger på befintliga data från en mängd aktörer i Stockholm, men är generellt tillämpbart, och inkluderar scenarioanalyser av olika åtgärders konsekvenser.

Klimatneutrala Uppsala 2030

Uppsala har åtagit sig att gå före i klimatomställningen och nå målen i linje med Agenda 2030 genom att accelerera de transformativa förändringar som är nödvändiga för klimatet. Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en handlingsplan för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2030.

Klimatneutrala Växjö 2030

Växjö kommun vill samverka med aktörer i samhället för att ta fram en handlingsplan och metoder för omställningen till ett samhälle med låg klimatpåverkan. Satsningen ska jobba med helhetsbilden för ett klimatneutralt Växjö, men också fördjupa sig områdena byggnation och transport. Inom satsningen kommer digitala verktyg att skapas och testas med fokus på att förbättra insikt av befintliga utsläpp samt att tillåta planera och jämföra olika lösningar och scenarier som behövs för att nå klimatneutralitet 2030.

Klimatneutrala Östersund 2030

Östersund ska bli klimatneutral till år 2030. För att realisera detta kommer en handlings- och klimatinvesteringsplan för kommunen, företagen och invånarna i staden att tas fram. Kopplat till detta genomförs en analys av samhällsekonomiska effekter, utsläppseffektivitet kopplat till kostnad samt sidoeffekter, där invånarnas acceptans för olika åtgärder kommer att undersökas.

Klimatneutrala Örebro 2030​

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Klimatneutrala Örebro 2030 ska skapa en plattform för samverkan som leder till strukturella och kulturella systeminnovationer för klimatomställning, i såväl nya som befintliga stadsdelar. Örebros styrkor kring koldioxidbudget med tre perspektiv, systemtänk för energigemenskaper, medborgardialoger och digitalisering utgör viktiga grundpelare för att nå målen.