Viable Cities Logo

Status Avslutade

Lokal Kraft i Malmö

Viable Cities Systemdemonstrator
Lokal Kraft syftar till att med utgångpunkt i geografiska delar av Malmö stad, driva klimatomställning tillsammans med t.ex. fastighetsägare, föreningar och malmöbor. Målet är att utveckla partnerskap och arbetssätt för att maximera klimateffekten av lokalt utvecklingsarbete, vilket ska bygga på tidigare erfarenheter av lokalt utvecklingsarbete. Utgångspunkt ligger i förtätning av Rosengård, men andra stadsområden med egna fysiska och socio-ekonomiska karaktärer inkluderas och ger en mångfald av situations-anpassade lösningar, vilka kan överföras till andra områden.

Systemdemonstrator för ett klimatneutralt Umeå baserad i den nya stadsdelen Tomtebo strand

Viable Cities Systemdemonstrator
Syfte och mål med designfasen är att utforska och identifiera innovationskapacitet, lösningar och policyhinder samt utveckla det befintliga partnerskapet med fler aktörer inför genomförandet av en långsiktigt hållbar och klimatneutral stadsdel som främjar hållbara livsstilar, inom stadsdelen och i omgivande stadsdelar. Detta görs inom redan etablerade processer och samverkan mellan kommun, kommunala bolag och byggaktörer i arbetet med den nya stadsdelen Tomtebo strand, och kompletteras med ytterligare utvecklingskapacitet.

Katalytisk systemomställning i Kärra Skogome​ i Göteborg

Viable Cities Systemdemonstrator
Vi vill gå från ett energisystem som är starkt beroende av fossila bränslen och i allt högre grad av bioenergi och avfall; till en som är helt uppbyggd kring spillvärme från elektrifierade processer, värmepumpar och "smart Al powered efficiency". Vi kan spara 1,4 miljoner ton CO2, samtidigt som vi driver innovation, ekonomisk tillväxt och demokratiskt engagemang på samhällsnivå.

Färdplan för mobilitetshubbar ​i Uppsala

Viable Cities Systemdemonstrator
Målsättningen är att utveckla en färdplan för mobilitetshubbar som ska bidra till att skapa långsiktiga, resilienta och ändå flexibla mobilitetslösningar. Syftet är att underlätta förverkligandet av ett sammanhängande nät av hubbar inte bara på kommunal nivå utan i förlängningen skapa ett system för hållbar delad mobilitet, som bidrar till ett skifte från privatbilism till ett hållbart transportsystem som bygger på delad mobilitet, kollektivtrafik och aktiv mobilitet.

Hotmodellering och attacksimulering av livskraftiga städer

Viable Cities Portfölj
Increased digitization makes cities increasingly vulnerable to cyber attacks, where computers are compromised by malicious actors in order to cause damage and disruption. The higher the degree of digitization, the more devastating the potential attacks. In order to mitigate cyber threats, vulnerabilities first need to be identified.

Sharing Cities Sweden

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program för delningsekonomi i städer. Programmet syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. I testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte.

Accelerera – kapacitet för transformativ innovation

För att nå hållbarhetsmålen i FN:s initiativ Agenda 2030 måste kommuner hållbarhetssäkra sina städer. Genom att främja innovation och nya sätt att samarbeta kan man bygga en experimenterande kultur som möjliggör omfattande systemförändringar. Projektet Accelerera ska genom att utveckla ett innovationsledningsstöd öka kommuners innovations- och samverkansförmåga.

Strategiska satsningar 2018-2019

City as a Platform är en innovationssatsning som samlar 18 kommuner och utforskar, testar, implementerar och samverkar kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Satsningen skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

City as a Platform

City as a Platform är en innovationssatsning som samlar 18 kommuner och utforskar, testar, implementerar och samverkar kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Satsningen skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

Aktivitetsbaserad energi- och mobilitetsmodellering för framtidens städer

För att nå uppsatta mål för minskade utsläpp av växthusgaser, och samtidigt hantera ökad urbanisering, måste städer hitta optimala strategier för att ställa om lokal användning och tillförsel av energi. I den här satsningen utvecklar vi en Urban Building Mobility and Energy Model (UBMEM) som ska beräkna och visualisera energi- och effektbehov och växthusgasutsläpp i staden som underlag för stadsplanering.

DDS Energieffektiv vård​

Satsningen ska utveckla digitala lösningar som gör det möjligt att analysera energiförbrukningen för både fastighetsdrift och vårdverksamhet. Syftet är att identifiera och visualisera möjligheter för bättre energianvändning.

Digitala tomater

Satsningen handlar om att utveckla modeller för återvinning av spillvärme från datacenter till urban matproduktion och jordtillverkning i täta stadsmiljöer. Målet är att i Göteborg uppföra en första anläggning med odlingsväxthus tätt integrerat med data-centret som drivs av spillvärme och biologiskt avfall till klimatneutral matproduktion i staden.

Digitaliserade odlingssystem

Viable Cities Portfölj
Satsningen utvecklar modeller för gemensam digital infrastruktur för resursflöden som kopplar samman urban odling, fastighet och fjärrvärmenät. Detta som grund för småskalig urban matproduktion som är klimatsmart, effektiv och lönsam i industriområden.

Effektiv energiplanering för smarta och hållbara städer

Satsningen ska utveckla ett dynamiskt visualiseringsverktyg för mer effektiv planering av städer. Verktyget ska ge bättre beslutsunderlag genom att visualisera och kommunicera konsekvenserna av stadsutveckling för energisystemet. Verktyget utvecklas i samråd med Kiruna kommun där nyttan kommer att vara betydande genom den stora förändring staden står inför.

Xplorion – Bostadsnära mobilitetstjänst i det bilfria boendet

Biltrafiken i staden behöver minska – både för att skapa en mer attraktiv stad, och för att minska trafikens klimatpåverkan. Samtidigt är mobilitet som tjänst en växande trend. I denna satsning demonstreras ett “bilfritt boende” i fastigheten Xplorion på Södra Brunnshög i Lund genom att erbjuda mobilitetstjänsten EC2B åt de boende i stället för bilparkering för privata bilar.

Hotmodellering och attacksimulering

Viable Cities Portfölj
För att nå uppsatta klimatmål krävs digitala lösningar, men i takt med digitaliseringen ökar städers sårbarhet för cyberangrepp. För att förhindra cyberangrepp behöver sårbarheter identifieras. Det är mycket svårt och då det kräver förståelse av den stadsövergripande systemarkitekturen och betydande expertis inom cybersäkerhet. Denna satsning ska utveckla en metod för hotmodellering och attacksimulering för smarta byggnader, som spelar en nyckelroll i framtidens vision kring livskraftiga städer.

Hållbarhet blir standard

Satsningen syftar till att fånga upp innovativa lösningar från pilotprojekt i flera kommuner. Detta för att påskynda klimatneutral stadsutveckling genom att nya lösningar med stor potential snabbare kan bli standard i nya och befintliga områden.

Klimatkampen Uppsala

Klimatkampen Uppsala ska påskynda klimatomställningen och underlätta mer hållbara val i vardagen för Uppsalabor. Satsningen ska på olika sätt engagera och informera Uppsalabor om hur de kan minska sin klimatpåverkan.

Klimatneutrala Stora Sköndal

Viable Cities Portfölj
Satsningen är en demonstrator och innefattar bl a insatser för smarta energisystem, cirkulära resursflöden och medborgarengagemang. Till 2035 ska en socialt hållbar och klimatpositiv stadsdel byggas med 4500 bostäder och tillhörande skolor, förskolor, vård, service och handel. Satsningen tar avstamp i den unika rådigheten den idéburna stiftelsen Stora Sköndal har som kravställande markägare.

MERiT – Miljövänligt och enkelt resande i tjänsten

MERiT handlar om att förankra hållbart resande hos arbetsgivare. I satsningen undersöktes olika företags åtgärder gällande hållbarhet och tjänsteresor genom en testförsök av ett digitalt verktyg hos Göteborgs stad och en uppföljning av en resebyråupphandling hos RISE.

Mo-Bo – Arkitektur för hållbar mobilitet

Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.

Mo-Bo III – Mobilitet och boende som samlad tjänst

Satsningen vill förändra hur vi bor och reser i vardagen. Med ett helhetsgrepp kring mobilitet och boende ska satsningen öka resurseffektivitet genom delningstjänster, digitalisering och nytänkande kring byggnaders form, drift och användning. Smartare investeringar möjliggör en ny arkitektur som frigör ytor, sparar resurser och skapar stora värden. Denna satsning är en fortsättning på en tidigare satsning med fokus på nybyggnation. I denna nya fas är fokus på befintligt bostadsbestånd för större skalbarhet. Området Rissne i Sundbyberg är testbädd och projektet hanterar hela kedjan från kommunal policy till boendes upplevelser och vardag för att bana väg för en bredare systemförändring.

Publika evenemang som innovationsmotor

Viable Cities Portfölj
Satsningen ska ta fram metoder och modeller för hur publika evenemang kan snabba på klimatomställningen i städer. Projektet samlar Sveriges största livemusikfestivaler, svensk idrott och destinationer för gemensam aktion med forskare. Evenemang har sedan urminnes tider samlat människor och väckt folkligt engagemang. För att producera och genomföra evenemang krävs energi, material, vatten, mat, sophantering, områden som liksom publikens och artisters resor och transporter har stor klimatpåverkan. Antalet evenemang ökar, samtidigt ökar intresset för evenemang som förändringskraft för ökad hållbarhet. Viktiga dimensioner är förändrade beteenden och attityder till konsumtion samt medborgarengagemang.

ReCirculate – cirkulära byggmaterial

Viable Cities Portfölj
Byggmaterial orsakar stora klimatutsläpp i våra städer. Satsningen inriktas på nya sätt att minska uttaget av nytt material och nyttja material som redan finns i den urbana miljön, bl a genom återanvändning från rivnings- och ombyggnadsprojekt.

SAMIR – Samverkande infrastruktur för smarta och hållbara mindre kommuner och städer

Satsningen inriktas på att utforska behov av och begränsningar för mindre kommuner att använda smarta lösningar för samverkande infrastruktur. I Herrljunga och Kungälv kommer satsningen undersöka möjligheter att att använda stadsnäten som stomme för digitalisering av kommunernas VA och elnät, men även andra kommunala/regionala verksamheter såsom belysning, parkering och kollektivtrafik.

Sensorer för luftmiljö – möjligheter och begränsningar

Sensorer för mätning av luftkvalitet används för bl.a. styrning av inomhusluft och för information till allmänheten om utomhusluft. Satsningen syftar till att förbättra kvaliteten hos mätdata för sensorer för luftburna partiklar för ökad service till oskyddade trafikanter och effektivare ventilation i byggnader.

Sharing behavior

Satsningen ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Många initiativ inom delningsekonomi som lanserats runt om i världen har inte lyckats som förväntat. Bristande kunskap om de bakomliggande orsakerna till (icke) adoption, skalning och mainstreaming bland användarna är huvudorsakerna. Satsningen syftar till att utveckla beteendeekonomiska experiment som testar, granskar och genererar policyrekommendationer för att främja satsningar inom delningsekonomi i städer.

Sharing business models

Satsningen ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Förståelsen av de nya affärsmodellerna är nyckeln till att genomföra “affärsmodellernas ekologier” i våra städer. Därför görs analys av ekologier av affärsmodeller i flera europeiska städer. Denna satsning gör det möjligt att uppskatta med hög trohet resultatet av dessa nya system, såsom affärsmodell för bilmodellering.

Sharing communities

Satsningen, som ingår i programmet Sharing Cities Sweden, syftar till att undersöka de sociala drivkrafterna och potentialen för delningsekonomin i samhällen och städer i Sverige. Det kommer att fokusera på hur bostadsföretag kan underlätta delning mellan hyresgäster och erbjuda utrymme för delande.

Sharing platforms

Satsningen ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Syftet med denna satsning är att undersöka om digitala delningsplattformar som bygger på en mer användarcentrerad delningsfilosofi kan lösa problemen med de tidigare plattformarna, som tenderade att vara mer resurscentrerade.

Sharing towns

Satsningen, som ingår i programmet Sharing Cities Sweden, syftar till att minska energianvändningen och klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Genom att använda Karlstad och andra mindre städer i dialog med Karlstad kommer satsningen att svara på frågan – vilken roll kan mindre städer och städer spela i delningsekonomin och hur kan deras arbete drivas?

Stadsobligationer för klimatsmarta städer

Viable Cities Portfölj
Satsningen ska utforska hur social och klimatmässig påverkan kan mätas och beräknas i hållbara obligationslösningar och därmed bidra till att mobilisera kapital. Marknaden för hållbara investeringar blir allt större. Syftet är att öppna för investeringar i nya modeller och lösningar som kan snabba på omställningen till ett koldioxidsnåla städer. Idag stödjer få obligationslösningar en helhetssyn på smarta, hållbara städer. Satsningen ska skapa ett ramverk för en hållbar stadsobligation.

Systeminnovation för klimatomställning i städer – erfarenheter och vägar framåt

Viable Cities Portfölj
Denna satsning har två syften. Satsningen ska ge en policyrelevant översikt av vunna erfarenheter som grund för ett systematiskt lärande om hur systeminnovation inom hållbar stadsutveckling i praktiken har utvecklats. Det ska dessutom bidra till att vidareutveckla dessa erfarenheter och lärdomar med inriktning på en ny modell för governance för klimatomställning i städer och kommuner. Med governance avses när en myndighet, t ex en kommun, behöver gå bortom det man har rådighet över för att få till stånd förändringar, i det här fallet i form av samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi kring klimatomställningen.

Thriving North

Under 2022 har Viable Cities ansvarat för ett regeringsuppdrag ”Stöd till innovationsarbete inom hållbar stads- och samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten” med arbetsnamn Thriving North. I uppdraget var sex kommuner (Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå samt Umeå) utpekade samt aktörer i Västerbotten och Norrbotten (länsstyrelser samt regioner). Regeringsuppdraget delades in i fyra delleveranser.

Urban DIGG Infra

Denna förstudie syftar till att undersöka om hur den smarta staden bäst stödjer sina medborgare och uppkopplade saker vad gäller digital infrastruktur. Hur är vi är anslutna till tjänster och funktioner år 2030? Vilka tjänster och affärsmodellerna kan finnas? Vilka behov och krav ska ställas på tillgänglighet, säkerhet? Hur blir nätet mer robust mot yttre och inre påverkan?

Urban ICT Arena som kvadrupelhelixmiljö för en hållbar energiomställning

Satsningen ska undersöka förutsättningarna för att utveckla testbädden Urban ICT Arena i Kista till en s.k. kvadrupelhelixmiljö, med samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Med fokus på kopplingen till det lokala civilsamhället ska satsningen ta sig an energiutmaningen för att påskynda omställningen till en hållbar stad.

Värdeskapande med öppen data från energisystemet ectogrid™

Satsningen ska skapa förutsättningar för olika företag, föreningar, forsknings- och offentliga verksamheter, att dra nytta av öppen data från energisystemet ectogrid™. Genom att tillgängliggöra ectogrid™-data kan digitalisering och medborgarinvolvering bidra till ökad energisystemoptimering, t.ex. genom balansering av energislag och laster.

3De – energiutmaningar med tredimensionell fastighetsindelning

Satsningen ska korta kopplingarna mellan forskning och praktik vad gäller att arbeta med tredimensionell fastighetsindelning (3D) för att inrymma flera ägare och många funktioner i samma byggnad. Detta skapar både möjligheter och utmaningar för energioptimering (e). Satsningen inriktas på att i tre stadsutvecklingsprojekt föra samman forskare med kravställare samt genomförare.