Viable Cities Logo

Internationellt arbete

Utöver vår verksamhet i Sverige arbetar Viable Cities också internationellt inom flera satsningar som bidrar till missionen om klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Viable Cities arbete sker i nära samspel med den europeiska mobiliseringen kring “Mission Climate Neutral and Smart Cities 2030”. Vi medverkar till exempel i ledningen av plattformen NetZeroCities som stöttar de 112 europeiska städer, som likt de svenska 2030-städerna, har åtagit sig att vara föregångare och bli klimatneutrala till 2030. Sju av de 23 inom Viable Cities satsning är också direkt med bland de 112 föregångarna i EU – Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå.

Viable Cities Klimatkontrakt 2030 har inspirerat det europeiska Climate City Contract som nu implementeras i europeiska städer. Vi medverkar också i satsningen CapaCities, för skapandet av nationella noder i EU-länder, som – likt Viable Cities – ska samla städer för en gemensam kraftsamling för den lokala omställningsresan, samt i Driving Urban Transition (DUT). Samtidigt arbetar vi globalt tillsammans med UN Habitat och en bredd av aktörer i Climate Smart Cities Challenge. Vi medverkar också i flera relevanta nätverk för att höja svenska städers kompetens och förmåga till omställning, och samtidigt bidra till att främja ökad export som ger effekter på klimatomställningen globalt.

Läs mer om våra internationella samarbeten

  • Externa utlysningar
  • Interna utlysningar
  • Klimatneutrala städer
  • Systemdemonstrator
Positiv Energy Districts (PED)

Energipositiva stadsdelar (PED) är ett internationellt program som bidrar till hållbar utveckling i städer genom att premiera energieffektivitet, lokal energiproduktion och flexibilitet till energisystemet. Målet är att det ska finnas 100 energipositiva stadsdelar i EU år 2025.

UniCities

UniCities ämnar att stötta Ukrainas intressenter i att återuppbygga landets städer och samhällen på ett klimatsmart och hållbart sätt. UniCities är ett EU-initiativ som leds av KTH.

ENUTC

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative (JPI Urban Europé) som grundades 2010 för att adressera dagens globala urbana utmaningar.

Driving Urban Transitions (DUT)

DUT syftar till att ytterligare stärka strävan mot hållbara städer och urbana ytor. Tre tematiska områden står i fokus i programmet; Positive Energy Districts, 15 minutes cities och Circular Urban Economies.

Climate Smart Cities Challenge (CSCC)​

CSCC synliggör hinder som ligger i vägen för att nå missionen om klimatneutrala städer, hittar lösningar på dessa och utforskar hur de kan förverkligas. Syftet är att bana väg för nya lösningar, investeringar och affärer för hållbar stadsutveckling globalt.

Nordic Transition Partnership (NTP)

NTP ska påskynda omställningen till klimatneutralitet 2030 i små och medelstora kommuner i Norden. I projektet samarbetar Viable Cities med Tampere i Finland, Reykjavik på Island, samt Smart Innovation Norway i Norge.

Viable Cities Internationellt samarbete

Viable Cities är en huvudpartner i CapaCITIES. CapaCITIES stödjer nationella och regionala myndigheter för att främja sina förvaltningsstrukturer och utveckla plattformar för att uppnå missionen om klimatneutrala städer.

Climate City Contact – en introduktion

Internationaliseringsstrategi

Viable Cities arbetar för att i bred samverkan bidra till och samordna det svenska arbetet för den globala missionen att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer, med särskilt fokus på utveckling av internationella nätverk, positionering och finansiering. 

Ett av våra delmål är att bidra till att göra svenska städer väl förberedda för att ta del av internationell finansiering för att påskynda omställning till klimatneutralitet, genom till exempel den Europeiska gröna given, Positive Energy Districts inom SET-Plan (PED) och övriga delar av Horizon Europe.

Vi vill också, utifrån våra erfarenheter, ta en ledande position i arbetet som snabbar på omställningen i EU och globalt, exempelvis genom utveckling och implementering av klimatkontrakt – Climate City Contracts.

Ett annat delmål är att genom omvärldsbevakning, rekrytering av strategisk kompetens och medverkan i relevanta nätverk höja svenska städers kompetens och förmåga till omställning, och också bidra till att främja ökad export som ger effekter på klimatomställningen globalt.

Vårt internationella arbete ska:

  • bygga på städernas behov, mål och visioner
  • skapa mervärden av internationalisering som kommer svenska städer till del; positionering, finansiering och nätverk
  • bygga på befintliga strukturer för utbyte och samskapande av kunskap
  • skapa nya berättelser om det svenska erbjudandet – genom till exempel storytelling och andra metoder