Viable Cities Logo

Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer​

Omställningen som krävs för att uppnå klimatneutralitet till 2030 kräver djärva nya tillvägagångssätt för att fundamentalt förändra våra sociala och ekonomiska system. Vi måste arbeta på nya sätt och hitta lösningar som omfattar alla dimensioner som påverkar våra liv.

Ambitionen med systemdemonstratorer för klimatneutrala städer är att de ska ha en väsentlig roll i städers förmåga att snabba på omställningen så att vi når klimatneutralitet till 2030. De förväntas skapa hög synlighet och engagemang lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Den övergripande missionen inom Klimatkontrakt 2030: Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser, ligger till grund för satsningen på systemdemonstratorer.

Vad är systemdemonstratorer och varför satsar vi på dem?

Viable Cities, Vinnova, Energimyndigheten och övriga myndigheter inom Klimatkontrakt 2030 satsar på systemdemonstratorer för att skapa nya tillvägagångssätt som accelererar omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.

För att uppnå klimatneutralitet till 2030 krävs nya djärva grepp som inriktas på förändring i flera delar av ett system samtidigt. Det är detta som systemdemonstratorer är tänkta att göra, att bli en kraft för mobilisering för omställning inom ramen för den långsiktiga processen kring Klimatkontrakt 2030.

Insatsen ska göra radikala åtgärder med inriktning på uppskalning möjliga, och bidra till att skapa ”det nya normala” inom områden som är viktiga för att få omställning att ske i praktiken.

Systemdemonstratorer i Sverige

 • Alla samarbeten
 • Internationellt samarbete
 • Nationellt samarbete
Viable Cities Systemdemonstrator

I ett av Sveriges mest arbetsplatstäta områden med mycket trafik ska Lund, tillsammans med en rad medaktörer, skapa ett mobilitetssystem med minskade utsläpp och samtidigt behålla tillgängligheten. Mobilitetssystemet ska också kopplas till ett lokalt klimatneutralt energisystem i området där energi produceras och delas mellan fastigheterna.

Viable Cities Systemdemonstrator

Stockholms stad och dess partners att arbeta för en omfattande omställning av resvanor, ytanvändning och fordonsflotta i Stockholms innerstad. Detta som ett steg på vägen mot en utsläppsfri innerstad och ett klimatpositivt Stockholm 2030. I systemdemonstratorn ska den miljözon som planeras i centrala Stockholm nyttjas både som motor och möjlighetsfönster i strävan mot ett transporteffektivt och utsläppsfritt transportsystem som på sikt sträcker sig långt utanför zonens gräns.

Varför behövs ett nytt tillvägagångssätt?​

Konceptet systemdemonstratorer har vuxit fram ur insikten om att tidigare initiativ, såsom piloter och testbäddar, sällan har lett till de systemförändringar som en omställning till klimatneutralitet kräver. Inte minst har lösningar och lärdomar ofta varit svåra att skala upp i någon större omfattning. En viktig tanke med systemdemonstratorer är att de ska få bukt med ofta återkommande begränsningar hos andra initiativ när det kommer till systemomställning. Det kan till exempel handla om:

 • att insatser ofta sker i form av isolerade projekt som fokuserar på enskilda lösningar och avgränsade sammanhang (se portföljansats)
 • att projekttiden är ofta kort (3–4 år), medan systemförändring kräver längre tid
 • att mandatet för att bedriva innovation ofta är begränsat och utelämnar frågor som rör policy, beteende och finansiella logiker
 • att underliggande strukturella utmaningar inte är tillräckligt adresserade
 • att de inte har som mål att förändra underliggande relationer, maktstrukturer och värdeflöden i befintliga system.

En av systemdemonstratorns tydligaste karaktäristika är den tydliga betoningen på systemperspektiv, något som återspeglas i betoningen av att systemdimensioner beaktas i analys av nuläge och i design av åtgärder.

Vad är en systemdemonstrator för klimatneutrala städer?

Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer är en ny insatsform som syftar till att ta itu med djupa strukturella utmaningar inom ett utpekat och avgränsat system och därmed påskynda och förstärka omställningen till klimatneutralitet. Ett system kan i detta sammanhang vara såväl en särskild fysisk plats som en eller flera sammankopplade tematiska domäner (till exempel mobilitet eller energi). Vad som bör vara avgörande vid definition och avgränsning av system är dess potential för att skapa det ”nya normala” – lokalt, nationellt och internationellt.

Visualisering av några av nyckelkomponenterna i en systemdemonstrator i praktiken

Ekosystem av aktörer

Ekosystem av aktörer

Medverkande aktörer i systemdemonstratorn är engagerade i planering och genomförande av åtgärder. De aktörer som mobiliseras representerar en stor bredd; offentlig och privat sektor, akademi samt medborgare / civilsamhälle.

Multidimensionell portfölj av insatser

Multidimensionell portfölj av insatser

Tillsammans tar aktörerna fram en portfölj av insatser med potential att förändra systemet baserad på idéer, koncept och lösningar och som i kombination sätts ihop till innovationsinsatser. Dessa designas för att vara systemförändrande inom en eller flera dimensioner, tex styrning, ledning och regelverk, kultur, beteenden och värderingar, infrastruktur och teknik och finansiering, inköp och affärsmodeller. Allt eftersom insatserna genomförs, utvecklas och ger resultat kan de analyseras och revideras, utifrån hur väl de leder mot missionen och vilka effekter de innebär för systemet som helhet och för enskilda aktörer.

Geografisk plats

Geografisk plats

Innovationsinsatserna genomförs i praktiken i systemdemonstratorn, förankrat i en geografisk plats eller verklig miljö för att utvärdera dess effekter och resultat. Lärande genom görande och kontinuerlig reflektion innebär att insatsernas resultat följs och analyseras under tiden, för att kunna anpassa insatser, addera aktörer och ändra riktning om det behövs för att kunna skala förändringarna till systemnivå.

Lärande och uppskalning

Lärande och uppskalning

Lärande som en kontinuerlig aktivitet behövs för att förstå och kunna utveckla systemet, identifiera nya färdigheter och förmågor som behövs samt för att kunna möjliggöra uppskalning och att skapa ”det nya normala” (i staden, nationellt och internationellt). Denna typ av lärande bör innefatta såväl vad som fungerar som vad som inte fungerar. Det är också viktigt att möjliggöra lärande mellan olika aktörer i systemet.

Skapandet av det nya normala

Skapandet av det nya normala

Syftet med systemdemonstratorer är att finna möjliga vägar som bygger nya förmågor och strukturer som blir ”det nya normala” klimatneutrala sättet att leva, bo och verka in våra städer. När nya affärsmodeller, samarbeten, tekniker, processer och regelverk skalats och på bred front påverkar våra värderingar, normer och förändrar våra beteenden förflyttas uppfattningen av vad som är normalt. Systemet har då ställt om till ett nytt klimatneutralt normalläge.

Systemdemonstratorer öppnar vägen för omfattande transformation av system och samhällen genom att i praktiken illustrera hur en stadsdel eller ett område kan se ut, kännas och fungera annorlunda.

Hur designas och byggs systemdemonstratorer?

Dimensioner av förändring

För att förändra samhälleliga system behöver flera dimensioner av systemet adresseras, till exempel styrning och regelverk, infrastruktur eller finansiering, upphandling och affärsmodeller. Dessa dimensioner kan ses som hävstångspunkter eller hindrande/möjliggörande faktorer. Är förutsättningarna på plats går det lätt, saknas de eller är suboptimerade krävs det mer för att få till förändringen, eller så hindras den helt.

Digitaliseringens roll i en systemdemonstrator

Det råder stor enighet om att digitalisering spelar en viktig roll i vägen mot klimatneutralitet. World Economic Forum har beräknat att digitalisering kan bidra med upp till en femtedel av de reduceringar som behövs i koldioxidutsläppen till 2050 inom energi, material och mobilitet .

Digitalisering ska vara ett centralt verktyg i såväl etablering som drift av systemdemonstratorer. Av den anledningen är det viktigt att det inom en systemdemonstrator finns kompetens inom digitalisering, förståelse för dess roll i en systemdemonstrator för klimatneutrala städer, samt en plan för hur digitalisering ska nyttjas. Det är viktigt att personen/-erna med digitaliseringskompetens har en central roll i orkestreringen av systemdemonstratorn.

Det finns en förhoppning från Viable Cities och myndigheterna inom Klimatkontrakt 2030 att systemdemonstratorer ska leda till en allmänt stärkt kompetens inom digitalisering och förståelse för dess potential för omställning till klimatneutrala städer.

Klimatinvesteringsplan

Systemdemonstratorn bör ha tydliga kopplingar till den klimatinvesteringsplan som staden ska arbeta utifrån enligt Klimatkontrakt 2030. Det är också viktigt att lärdomarna från systemdemonstratorn påverkar utformningen och den fortsatta utvecklingen av klimatinvesteringsplanen. En ambition med satsningen på systemdemonstratorer är också att den ska generera lärdomar från arbete med klimatinvesteringsplaner som kan delas med övriga 2030-städerna. En klimatinvesteringsplan som del av Klimatkontrakt 2030 omfattar såväl kommunala investeringar som de investeringar som sker utanför den kommunala sektorn, inklusive privat sektor.

Fyrstegsmodell

Fyra överlappande, iterativa steg hjälper till att strukturera processen för att designa och bygga systemdemonstratorer. De fyra stegen består av nyckelaktiviteter som hjälper till att sätta riktningen för ett effektivt genomförande av systemdemonstratorn.

Centrala aktörer samskapar och formulerar en mission specifikt för systemdemonstratorn, med utgångspunkt i den övergripande missionen klimatneutrala städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Klimatkontrakt 2030 är en viktig ingång i processen.

En kartläggning och analys av det aktuella systemet genomförs gemensamt av alla medaktörer, utifrån fem systemdimensioner:

 • Affärsmodeller, finansiering och upphandling
 • Policy och regelverk
 • Beteende, kultur och värderingar
 • Infrastruktur
 • Teknik, produkter och processe

Centrala aktörer i systemet identifierar tillsammans strukturella hinder och utmaningar för att nå systemdemonstratorns mission utifrån de fem systemdimensionerna.

Med utgångspunkt från systemanalysen, missionen och identifierade utmaningar och hinder samskapar aktörerna i systemdemonstratorn en portfölj av planer och åtgärder, där alla insatser kopplas ihop till en större helhet.

Insatser för systemdemonstratorer för klimatneutrala städer i Sverige

I ett nära samarbete mellan Vinnova, Energimyndigheten och Viable Cities, samt i samråd med övriga myndigheter engagerade i Klimatkontrakt 2030, har tre utlysningar skapats för att möjliggöra systemdemonstratorer i Sverige.

Designfas

Det första steget i satsningen på systemdemonstratorer för klimatneutrala städer var Viable Cities och Vinnovas utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, designfas. Designfasen, som redan är genomförd, var öppen för de nio första städer som signerat klimatkontrakt 2030, och gick att söka våren 2022.

Sex projekt beviljades stöd i utlysningen, där syftet var att utveckla idéer och förslag för systemdemonstratorer, mobilisera aktörer, identifiera hinder och fördjupa förståelsen för systemet. Projekttiden var september 2022 till februari 2023.

Planeringsfas

Den andra delen i satsningen på systemdemonstratorer struktureras i två utlysningar från Viable Cities och Vinnovautlysning #12 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, planeringsfas; och Systemdemonstratorer i praktiken (våren 2024).

Syftet med planeringsfasen var att skapa processer, strukturer och funktioner som är nödvändiga för att etablera en fullskalig systemdemonstrator för klimatneutrala städer. Genomgången planeringsfas är en förutsättning för att kunna beviljas stöd i utlysningen Systemdemonstratorer i praktiken.

Systemdemonstratorer i praktiken

I utlysning #15 Systemdemonstratorer i praktiken går systemdemonstratorn från planeringsfas till etablering och implementering. Med den större budget som ingår i denna fas blir det möjligt att på bred front samla aktörer och genomföra de åtgärder som identifierats för att nå systemdemonstratorns mission. Med bas i missionen utformas och implementeras åtgärder på ett iterativt sätt. Systemdemonstratorer i praktiken pågår i två år. Två projekt beviljades medel i planeringsfasen, SnabbSam i Stockholm och CoAction i Lund, och det är endast de som kan söka och beviljas stöd i Systemdemonstratorer i praktiken.

Systemdemonstratorer i världen

Stockholm, Sverige

Stockholm, Sverige

Lund, Sverige

Lund, Sverige

Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia

Bristol, Storbritannien

Bristol, Storbritannien

Curitiba, Brasilien

Curitiba, Brasilien

Makindye Ssabagabo, Uganda

Makindye Ssabagabo, Uganda

Runt om i världen pågår systemdemonstratorliknande initiativ. Viable Cities samarbetar med UN-Habitat för systemdemonstratorer för klimatsmarta städer i fyra länder utanför EU inom den gemensamma satsningen Climate Smart Cities Challenge.

Systerinitiativ och partnerskap

Mer information

Relaterade utlysningar

Utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, designfas gick ut till städerna som var först att teckna Klimatkontrakt 2030, med ambitionen att systemdemonstratorerna skulle stärka städernas förmåga att påskynda omställningen att bli klimatneutrala till 2030.

Utlysning #12 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, planeringsfas lade en grund för att etablera ambitiösa systemdemonstratorer.

I utlysning #15 Systemdemonstratorer i praktiken ska planerna för systemdemonstratorn förverkligas.

Dokumentation

Läs mer i det white paper som Vinnova och Viable Cities skrivit.

Senaste aktuellt

 • Alla utlysningar
 • Systemdemonstratorer
Viable Cities Systemdemonstrator
28 juni 2022

Som svar på klimatkrisen måste världens städer göra en enorm omställning. Hela föreställningen om stadslivet och hur vi reser, äter, handlar, arbetar, bygger och värmer bostäder måste förändras för att hantera klimatomställningen. För detta krävs en systemomställning som innebär nya…

Brett spektrum av människor på Urban Future-konferensen
6 juni 2022

Vinnovas och Viable Cities workshop ”Essential system transformation” samlade ett brett spektrum av människor på Urban Future-konferensen i Helsingborg den 1 juni. Samfaciliterat av UN-Habitat och Dark Matter Labs överfördes erfarenheter från arbetet med Climate Smart Cities Challenge till design…

Fiktiva berättelser om systemdemonstratorer i praktiken

Systemdemonstratorer kan låta komplicerade. För att utforska vad de skulle kunna åstadkomma i våra städer och städer har vi skapat dessa tre spekulativa exempel från 2035. Var och en berättar historien om de effekter framgångsrika systemdemonstranter haft i fiktiva städer, men baserat på verkliga erfarenheter.

Klicka på ett exempel för att resa in i framtiden och upptäcka en interaktiv tidslinje som visar hur dessa fiktiva systemdemonstranter utvecklades.

Ombyggnation av kvarter

Hur uppnår vi en stegvis förändring i takten för att modernisera våra stadsdelar och städer så att varje medborgare har en hälsosam, prisvärd och klimattålig plats att bo på?

Den här historien utforskar hur en imaginär stad, Cradockville, kom dit 2030, genom att utforska hur den designade och implementerade en "systemdemonstrator"

Läs mer

Urban trädkanopp

Hur uppnår vi en stegvis förändring i takten för att modernisera våra stadsdelar och städer så att varje medborgare har en hälsosam, prisvärd och klimattålig plats att bo på?

Den här historien utforskar hur en imaginär stad, Cradockville, kom dit 2030, genom att utforska hur den designade och implementerade en "systemdemonstrator"

Läs mer

Mobilitetsskifte

Hur uppnår vi en stegvis förändring i takten för att modernisera våra stadsdelar och städer så att varje medborgare har en hälsosam, prisvärd och klimattålig plats att bo på?

Den här historien utforskar hur en imaginär stad, Cradockville, kom dit 2030, genom att utforska hur den designade och implementerade en "systemdemonstrator"

Läs mer