Viable Cities Logo

Verksamhetsnära klimatinvesteringar för accelererad klimatomställning

Denna förstudie ska undersöka hur avgränsade klimatinvesteringsplaner för en kommunal förvaltning och ett kommunalt bolag kan utformas för att tydliggöra hur klimatomställningen ska accelerera och synliggöra kostnader och samhällsnyttor. Förstudien ska utveckla verksamhetsnära tillvägagångssätt och inkluderande process för att förstärka den lokala förmågan till omställning.

Arbetet kommer mynna ut i en metod för avgränsande av en klimatinvesteringsplan, som ska användas för kommunorganisationens verksamheter. Förstudien ska utforska hur ett botten-upp perspektiv kan förankra och tydliggöra omställningen samt för- och nackdelar som ett verksamhetsspecifikt framtagande. Ambitionen är att avgränsade klimatinvesteringsplaner fortare skapar intern dialog inom kommunen och synliggör hur ekonomiska resurser behöver fördelas och nyttjas.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Kristianstads kommun och C4 ENERGI AKTIEBOLAG
  • Sökt belopp: Cirka 550 000 SEK
  • Totalkostnad: Cirka 1,2 miljoner SEK