Viable Cities Logo

Satsningskategori Systemdemonstrator

SnabbSam Stockholm

Viable Cities Systemdemonstrator
Stockholms stad och dess partners att arbeta för en omfattande omställning av resvanor, ytanvändning och fordonsflotta i Stockholms innerstad. Detta som ett steg på vägen mot en utsläppsfri innerstad och ett klimatpositivt Stockholm 2030. I systemdemonstratorn ska den miljözon som planeras i centrala Stockholm nyttjas både som motor och möjlighetsfönster i strävan mot ett transporteffektivt och utsläppsfritt transportsystem som på sikt sträcker sig långt utanför zonens gräns.

CoAction Lund​

Viable Cities Systemdemonstrator
I ett av Sveriges mest arbetsplatstäta områden med mycket trafik ska Lund, tillsammans med en rad medaktörer, skapa ett mobilitetssystem med minskade utsläpp och samtidigt behålla tillgängligheten. Mobilitetssystemet ska också kopplas till ett lokalt klimatneutralt energisystem i området där energi produceras och delas mellan fastigheterna.

Lokal Kraft i Malmö

Viable Cities Systemdemonstrator
Lokal Kraft syftar till att med utgångpunkt i geografiska delar av Malmö stad, driva klimatomställning tillsammans med t.ex. fastighetsägare, föreningar och malmöbor. Målet är att utveckla partnerskap och arbetssätt för att maximera klimateffekten av lokalt utvecklingsarbete, vilket ska bygga på tidigare erfarenheter av lokalt utvecklingsarbete. Utgångspunkt ligger i förtätning av Rosengård, men andra stadsområden med egna fysiska och socio-ekonomiska karaktärer inkluderas och ger en mångfald av situations-anpassade lösningar, vilka kan överföras till andra områden.

Systemdemonstrator för ett klimatneutralt Umeå baserad i den nya stadsdelen Tomtebo strand

Viable Cities Systemdemonstrator
Syfte och mål med designfasen är att utforska och identifiera innovationskapacitet, lösningar och policyhinder samt utveckla det befintliga partnerskapet med fler aktörer inför genomförandet av en långsiktigt hållbar och klimatneutral stadsdel som främjar hållbara livsstilar, inom stadsdelen och i omgivande stadsdelar. Detta görs inom redan etablerade processer och samverkan mellan kommun, kommunala bolag och byggaktörer i arbetet med den nya stadsdelen Tomtebo strand, och kompletteras med ytterligare utvecklingskapacitet.

Katalytisk systemomställning i Kärra Skogome​ i Göteborg

Viable Cities Systemdemonstrator
Vi vill gå från ett energisystem som är starkt beroende av fossila bränslen och i allt högre grad av bioenergi och avfall; till en som är helt uppbyggd kring spillvärme från elektrifierade processer, värmepumpar och "smart Al powered efficiency". Vi kan spara 1,4 miljoner ton CO2, samtidigt som vi driver innovation, ekonomisk tillväxt och demokratiskt engagemang på samhällsnivå.

Färdplan för mobilitetshubbar ​i Uppsala

Viable Cities Systemdemonstrator
Målsättningen är att utveckla en färdplan för mobilitetshubbar som ska bidra till att skapa långsiktiga, resilienta och ändå flexibla mobilitetslösningar. Syftet är att underlätta förverkligandet av ett sammanhängande nät av hubbar inte bara på kommunal nivå utan i förlängningen skapa ett system för hållbar delad mobilitet, som bidrar till ett skifte från privatbilism till ett hållbart transportsystem som bygger på delad mobilitet, kollektivtrafik och aktiv mobilitet.