Viable Cities Logo

Strategiska satsningar 2018-2019

Sedan mitten av 2019 har de strategiska satsningarna samlats i en övergripande insats kallad Viable Cities Transition Lab.

Inom Viable Cities genomförs två typer av projekt. Dels forsknings- och innovationsprojekt som finansieras genom de utlysningar som vi genomför. Dels strategiska projekt som syftar till möjliggöra omställning till smarta hållbara städer genom att bygga inriktningen och den strategiska helheten i programmet. Sedan mitten av 2019 har de strategiska projekten samlats i en övergripande insats kallad Viable Cities Transition Lab. Här kan du läsa mer om de fyra strategiska projekt som drevs inom Viable Cities under 2018-2019.

Internationalisering

Det strategiska projektet internationaliserings syfte är att öka möjligheterna för internationalisering bland svenska aktörer inom smarta hållbara städer för att stärka innovationskraft och tillväxtmöjligheter. Internationalisering ses som en dubbelriktad process där Sverige ska nyttja möjligheterna både till export av svenska lösningar och kunskaper, och möjligheter till samverkan, import av idéer, kunskap, talanger, investeringar och lösningar för framtidens städer. I första steget löper projektet till slutet av 2018, men fortsättning planeras.

Aktiviteter

Följande frågor har varit i fokus 2018:

 • Kartläggning av svenska aktörers behov och prioriteringar gällande internationalisering.

 • Kartläggning av intressanta internationella initiativ, städer, aktörer och samverkansmöjligheter.

 • Kartläggning av behov och prioriteringar för omvärldsbevakning av den internationella utvecklingen.

 • Börja etablera relationer med intressanta internationella aktörer.

 • Ta fram ett förslag till prioriteringar gällande omvärldsbevakning och internationaliseringsinsatser för kommande år.

Kartläggningar och förslag tas fram baserat på analyser av material, intervjuer, workshops och besök internationellt. En separat grupp har bildats för projektet.

 • Projektledare: Mikael Edelstam, Miljöstrategi AB

Entreprenörskap

Genom detta strategiska projekt ska Viable Cities gynna hållbar tillväxt genom att analysera och föreslå återgärder som stärka innovationsekosystem för smarta hållbara städer i Sverige. Alla typer av aktörer har en viktig roll att spela i innovationsekosystemet till exempel kommuner som problemägare, invånare med sina behov, entreprenörer med kreativitet och affärsdriv, start-upp bolag och små och medelstora företag med sina disruptiva lösningar, stora företag med sina marknadspositioner, universitet och högskoler och institut med expertis och innovationsinfrastruktur och så vidare. Detta strategiska projekt handlar om att samla aktörerna inom och utfanför programmet (inklusive andra stödorganisationer och initiativ) och fostrar samarbete och samverkan för ökat entreprenörskap och tillväxt. Projektet pågår under 2018 och banar väg för prioriterade satsningar kommande år.

Aktiviteter

Följande aktiviteter genomfördes under 2018:

 • Kartlägga och analysera innovationsekosystemen för smarta hållbara städer i Sverige

 • Identifiera de primära möjligheter, utmaningar och behov vad gäller entreprenörskap och tillväxt inom området samt definierar Viable Cities och medlemmarnas roller

 • Påbörja förstudier kring prioriterade insatser t.ex. innovationskluster, matchmaking funktion, stöd till entreprenöriella idéer etc.

Projektet drivs av en kärntrupp som kombinerar ”desktop research” med intervjustudier, workshops och analysarbete.

 • Projektledare: Jason Nielsen, Viable Cities

Liquid Roadmap

The Liquid Roadmap strategic project will look forward to 2050 to inform discussions of the future strategic direction of Viable Cities programme and its actors. Its purpose is to demonstrate how Sweden can lead development for smart sustainable cities with respect to energy, climate, and sustainable growth, leveraging on the Swedish research and development tradition, based on openness, neutrality, and flat structures. The projects will deliver and employ an Innovation Radar – an interactive, flexible, and dynamic tool for co-developing, visualising and sharing ideas, including themes for deep-dives, foresight studies, and White Papers.

Aktiviteter

During 2018, four co-creation workshops will be arranged with 15-30 participants on the topics of artificial intelligence (AI), Digital Infrastructure, Urban Energy Systems and Mobility. Reports and position papers will be published based on their findings.

A pilot version of ‘liquid’ Innovation Radar will be developed with a number of themes for digital co-creation.

A methods group will be created, in which the pros and cons of various methods and theories and their possible pairings will be critically discussed (e.g. backcasting paired with dynamic capabilities theory).

All members of Viable Cities are invited to participate in the co-creation activities.

Knowledge Sharing

Detta strategiska projekt kommer att löpa från 2018 to 2029. Syftet är att odla en pulserande arena och en lärande gemenskap som möjliggör en innovationsförmåga i världsklass för städer och andra aktörer inom Viable Cities. Detta ställer krav på en interaktiv process för lärande och kunskapsutbyte. Projektet ska utveckla en dynamisk och interdisciplinär kultur av samskapande som kritiskt och kreativt snabbar på samhällsförändring. I hjärtat av denna satsning ligger att skapa ‘Viable Cities Vibrant Arena’.

Aktiviteter

Som första steg i projektet kommer följande aktiviteter att genomföras:

 • Etablera ett nätverk av experter

 • Kartlägga bästa praktiker internationellt inom Viable Cities fokusområden

 • Visualisera Viable Cities projektportfölj

Ett antal workshops kommer att genomföras och en rapport av kartläggningen tas fram. Viable Cities utvecklingsgrupp har en central roll i arbetet i detta projekt och utvecklingsledarna kommer att arbeta med både etablering av expertnätverk och den internationella kartläggningen. Arbetet med Visualisering sker i en särskild arbetsgrupp som bland annat involverar KTHs Visualiseringscenter.

 • Projektledare: Charlie Gullström, Viable Cities