Viable Cities Logo

Klimatneutrala Stockholm 2030

Klimatneutrala Stockholm våg 2

Stockholms stad ska vara världsledande i det globala arbetet med Agenda 2030 och att förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet, där staden intar rollen som en internationell förebild. Stockholm har som mål att bli en fossilfri och klimatpositiv stad till 2040. 

Satsningen Klimatneutrala Stockholm 2030s syfte är att utgöra ett stöd för Stockholms stad i omställningen för att uppnå klimatmålen och bli en klimatneutral stad. För att nå de mycket ambitiösa målen som staden fattat beslut om krävs ett brett samarbete som kombinerar stadens interna kompetens med resurser och expertis från såväl akademi, näringsliv och civilsamhälle. 

Satsningen kommer att fungera som en plattform som understödjer staden i det strategiska arbetet och möjliggör samordning, samskapande och analys av behov i klimatarbetet.

Projektledare: Björn Hugosson

Total budget: 10 000 000 SEK

Sökt bidrag: 5 000 000 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Stockholm stad, KTH, Stockholm Vatten och Avfall AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Myrorna, Refurn AB

Klimatneutrala Stockholm våg 1

Städer går före och har höga ambitioner på klimatområdet. Att sätta mål är inte svårt, att arbeta med åtgärder för att nå dessa är svårare. Detta projekt syftar till att förbättra städers förmåga att hantera de komplexa beslutssituationer som uppstår och finna lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. 

Ett innovationsteam med kommun, akademi och näringsliv etableras som motor i omställningsarbetet. Ett digitalt beslutsstöd med simulering och visualisering av stadens energi- och transportsystem möjliggör en överblick av åtgärders konsekvenser och ytterligare behov, vilket skapar en bred förståelse för klimatåtgärder bland samhällets aktörer. Verktyget bygger på befintliga data från en mängd aktörer i Stockholm, men är generellt tillämpbart, och inkluderar scenarioanalyser av olika åtgärders konsekvenser. 

Genom en utvecklad samverkan, aktörsinkludering, gemensamma visualiserade scenarios och ett iterativt arbetssätt möjliggörs en snabbare omställning, vilket engagerade medborgare kräver.

Projektledare: Björn Hugosson

Partners: Stockholms stad (stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen), Stockholm Exergi, Ellevio, RISE – Reserach Institutes of Sweden (Stadsutveckling, Energisystem, ICT) och KTH (Energiteknik och Urbana och regionala studier)

Total budget: 9 768 000 SEK

Sökt bidrag: 4 884 000 SEK

Startdatum: 2019-10-01

Slutdatum: 2021-09-30

Nyckelord: beslutsstöd, scenariomodell, visualisering, styrning, samverkan, fossilbränslefritt

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Stockholm ingår sedan 2023 i den andra kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Stockholm är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Stockholms stad tilldelades i oktober 2023, som en av tio europeiska städer, EUs Mission Label för sitt arbete med att snabba på omställningen till en klimatneutral och hållbar stad.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Stockholm
Värme under ett kallt Stockholm Spring School 
2 maj 2024

Rummet var fullt av värme och energi under Stockholm Spring School den 24:e till 26:e april. Detta uppskattades av deltagarna, då staden inte visade upp sitt mest välkomnande väder för representanterna från städer över hela Europa. Personer från omkring 25…

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…