Viable Cities Logo

Digitalt kontrollerade odlingssystem i stadsnära industriområden

Stockholms Stad (näringslivsförvaltning, miljöförvaltning och stadsledningskontor), privata fastighetsägare och företagarföreningarna Högdalsgruppen och Sweheat vill genomföra pilotinstallationer av innovativa och högteknologiskt kontrollerade odlingssystem för frukt och grönsaker i stadens industriområden.

Installationer i industriområden möjliggör integration av odlingssystem i industriområdenas resursflöden varvid synergier med betydande positiva miljöeffekter uppstår. Dessutom skapas potential till medborgarengagemang i industriområdena och nya arbetstillfällen som matchar nyanländas förutsättningar.

Projektet är en förstudie som ska leverera en ekonomiskt och tekniskt hållbar installationsplan för minst en pilotanläggning. Projektet bidrar till stadens mål om ökad lokal försörjningsförmåga av livsmedel och ett flertal av de miljömålen för 2016-2019. Samtidigt bidrar projektet till Viable Cities resultatmål 5&7, till utfallsmålen 1, 3, 4 & 5 och särskilt till effektmålen 1, 4 & 5.

Detta projekt har fått fortsatt finansiering i det nya projektet Digitaliserade odlingssystem.

Information

  • Projektledare: Irena Lundberg, Invest Stockholm

  • Partners: Invest Stockholm, Sweheat, den svenska exportföreningen för fjärrvärmeteknik, Högdalsgruppen med ca 60 fastighetsägare och företag i Högdalens industriområde, Sweden FoodTech, den ledande arenan för unga företag och riskkapitalbolag inom livsmedelssektorn.

  • Total budget: 450 000 SEK

  • Sökt bidrag: 225 000 SEK

  • Startdatum: 2018-06-01

  • Slutdatum: 2018-12-31

  • Typ av satsning: förstudie

  • Nyckelord: controlled environment agriculture, stadsodling, industriområden, foodtech, cirkulära resursflöden, attraktivitet och arbetstillfällen