Viable Cities Logo

Vi på Viable Cities

Viable Cities är en nätverksorganisation och programkontoret bemannas av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds universitet (LU), Research institute of Sweden (RISE), samt Stockholm Environment Institute (SEI). Våra medarbetare finns runtom i Sverige. KTH är värdorganisation för Viable Cities och programkontoret finns på KTH Campus Stockholm.

Programteam

Olga Kordas

Olga Kordas

Programchef
(Viable Cities/KTH)

Stockholm Kontakt via: info@viablecities.se

Olga är Viable Cities programchef sedan 2017 och samtidigt lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH. Olga har alltid fascinerats av vetenskapen och av matematikens skönhet, samtidigt brinner hon för frågor som rör hållbar utveckling, klimat och demokrati. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är komplexa system, innovationssystem, deltagande modellering och reflexivt lärande som syftar till energi- och klimatomställningen i städer.

Åsa Minoz

Åsa Minoz

Vice programchef / Innovationsstrateg
(Viable Cities/KTH)

Stockholm asa.minoz@viablecities.se

Åsa är sedan 2018 med i Viable Cities programledning och har rollen som innovationsstrateg. Hon har en bakgrund inom innovationspolitik med erfarenhet bl a från Vinnova och Regeringskansliet. Hon har under ett antal år drivit eget företag inom innovation för hållbar samhällsutveckling och är också en erfaren processledare och strategisk kommunikatör.

Albert Edman

Albert Edman

Internationaliseringsstrateg
(Viable Cities/RISE)

Umeå albert.edman@viablecities.se

Albert koordinerar Viable Cities internationaliseringsarbete och kopplingen till EUs missionsplattformar NetZeroCities, CapaCITIES och Driving Urban Transitions. Han bidrar också till utvecklingen av kopplingen till New European Bauhaus. Albert delar sin tid mellan Viable Cities och RISE. Han har en bakgrund inom hållbar samhällsutveckling på europeisk och nationell nivå från Boverket och Statens institut för ekologisk hållbarhet och flera svenska kommuner.

Anna-Lena Ekenryd

Anna-Lena Ekenryd

Kommunikationsstrateg
(Viable Cities/KTH)

Stockholm anna-lena.ekenryd@viablecities.se

Anna-Lena har erfarenheter inom journalism, kommunikation och ledarskap. Från helikopterperspektiv till ordval arbetar Anna-Lena för att Viable Cities kommunikation ska bidra till en rörelse för klimatneutrala och hållbara städer, dels genom en bred närvaro i digitala kanaler samt genom ett antal event under året, till exempel Klimatfrukost och Transition Lab Forum. Anna-Lena koordinerar också Viable Cities kommunikationsnätverk och jobbar med det långsiktiga strategiska kommunikationsarbetet.

Anette Olovborn

Anette Olovborn

Stategisk designer
(Viable Cities/DML)

Stockholm anette.olovborn@viablecities.se

Anette är en engagerad förändringsledare och designer med ett brinnande engagemang för miljö och hållbarhet. Hon drivs av viljan att bygga ett samhälle där vi lever inom planetens gränser och alla inkluderas med lika värde. Hon har lång erfarenhet av att leda verksamheter och driva tjänste- och verksamhetsutveckling i både offentlig och privat sektor i roller som chef, tjänstedesigner, projektledare och utbildare. Inom Viable Cities arbetar Anette med satsningen på systemdemonstratorer.

Carina Aschan

Carina Aschan

Projektledare
(Viable Cities/RISE)

Umeå carina.aschan@viablecities.se

Carina arbetar främst internationellt inom NetZeroCities med fokus på flernivåstyrning, rättvis omställning, samverkan och klimatneutrala städer. Carina har mångårig erfarenhet av internationell samverkan, hållbarhetsarbete och innovation inom stadsutveckling och Smarta Städer. Hon har tidigare arbetat strategiskt med hållbar tillväxt och stadsutveckling på kommunal nivå, men också med affärsutveckling och infrastrukturfrågor regionalt och internationellt, samt med hållbar mobilitet och drivmedels- och energifrågor. Carina delar sin tid mellan Viable Cities och RISE Samhällsbyggnad.

Celine Berggreen-Clausen

Celine Berggreen-Clausen

Projektledare internationalisering
(Viable Cities/RISE)

Lund celine.berggreen-clausen@viablecities.se

Celine arbetar främst internationellt inom NetZeroCities med fokus på flernivåstyrning, rättvis omställning, policyutveckling och klimatneutrala städer. Hon har flera års erfarenhet av smart och hållbar samhällsutveckling från offentlig och privat sektor samt industrinära forskning i Sverige och Norge. Celines bakgrund är inom ekonomisk geografi och hon brinner särskilt för långsiktighet och effektfullhet genom involvering och delaktighet, affärsmodellering och tvärvetenskaplighet. Celine delar sin tid mellan Viable Cities och RISE.

Charlotte G Brynielsson

Charlotte G Brynielsson

Hållbarhetsstrateg
(Viable Cities/KTH)

Kalmar charlotte.g.brynielsson@viablecities.se

Charlotte fokuserar på att stödja omställningsarbetet gällande helhetsperspektivet på hållbar utveckling och Agenda 2030. Hon jobbar också med samverkan av flernivåstyrning och stödjande strukturer, för att skala upp och öka takten i omställningen. Charlotte har lång erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete från lokal, regional och internationell nivå, bland annat har hon varit hållbarhetschef i Växjö och Kalmar, där hon bland annat ansvarade för kommunernas arbete inom ramen för ”Klimatneutrala städer 2030”.

Daniel Dersén

Digitaliseringsstrateg
(Viable Cities/Internetstiftelsen)

Stockholm daniel.dersen@internetstiftelsen.se

Daniel är med i projektledningen för Urban Twin Transition Center, som arbetar med digitalisering som verktyg för klimatomställningen. Han har tidigare haft ledande roller inom internet, e-handel och telekombolag, bland annat som VD för Spray, Studentkortet, Plus46, Telenor, med flera.

Fedra Vanhuyse

Fedra Vanhuyse

Finans- och upphandlingsstrateg
(Viable Cities/SEI)

Stockholm fedra.vanhuyse@viablecities.se

Fedra brinner för städer, ekonomi och människor, och försöker kombinera dessa ämnen i sin forskningsportfölj. Inom Viable Cities leder hon arbetet med planering av klimatinvesteringar, vilket innebär att utveckla konceptet, utforma verktyg och hjälpa städer att förstå de ekonomiska och finansiella argumenten för klimatneutralitet. Dessförinnan har hon arbetat för den brittiska riksrevisionen, för en kommun i Storbritannien och för en arbetsrättsorganisation i Sydostasien.

Jonas Persson

Jonas Persson

Projektledare internationalisering – PED
(Viable Cities/RISE)

Stockholm jonas.persson@viablecities.se

Jonas arbetar med Viable Cities internationella initiativ, med fokus på Positive Energy District (PED), en av Transition Pathways inom Driving Urban Transitions (DUT). Jonas har flera års erfarenhet av städers och stadsdelar energiomställning i både strategiskt och operativt arbete. Genom innovationsledning, aktörsdriven samverkan samt process- och projektledning ligger fokus på ökat resursutnyttjande och sektorkoppling, samspel mellan olika tekniker, proptech, energigemenskaper, positiva energidistrikt och energifrågan i planprocessen. Jonas delar sin tid mellan Viable Cities och RISE, där han jobbar på avdelningen Energi och Resurser. Han ersätter Sara Ghaem som är föräldraledig.

Karoliina Pilli-Sihvola

Karoliina Pilli-Sihvola

Forskare (Viable Cities/KTH)

Helsinki/Stockholm karoliina.pilli-sihvola@viablecities.se

Karoliinas expertis är anpassning till klimatförändringar, och hennes fokus i Viable Cities är integration av begränsning och anpassning av klimatförändringar. Hon arbetar med Klimatkontrakt 2030 och Viable Cities internationella initiativ. Hon har tidigare arbetat vid Meteorologiska institutet, Riksrevisionen och Jord- och skogsbruksministeriet i Finland.

Lars Johansson

Lars Johansson

Samordnare Klimatneutrala städer 2030 (Viable Cities/RISE)

Uppsala lars.johansson@viablecities.se

Lars arbetar främst tillsammans med de 23 kommunerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030, till exempel med omställningsstöd och förändringsledning på systemnivå. Lars har en bakgrund inom politik, offentlig förvaltning, akademi, näringsliv och innovationssystemet, och har i olika roller och sammanhang arbetat med hållbarhet och klimat sedan 2004. Under 2019-2021 arbetade Lars inom Klimatneutrala Uppsala 2030 och nära Klimatneutrala Enköping 2030 som innovationsledare och rådgivare.

Lena Holmberg

Lena Holmberg

Lärandestrateg
(Viable Cities/LU)

Lund/Göteborg lena.holmberg@viablecities.se

Lena är disputerad i pedagogik med en inriktning mot design av lärandemiljöer. Hon är en erfaren moderator och processledare med en bakgrund inom näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhället och specialiserar sig inom innovationssamarbete med flera intressenter som tar itu med hållbarhetsutmaningar. Inom Viable Cities arbetar hon med utveckla aktörers transformativa lärande genom olika aktiviteter, både i Sverige och genom internationella insatser.

Lovisa Vildö

Lovisa Vildö

Processledare
(Viable Cities/RISE)

Stockholm lovisa.vildo@viablecities.se

Lovisa är processledare och arbetar främst med att facilitera lärande och främja strategiskt förändringsarbete tillsammans med städerna, för att bidra till en effektivare omställning. Hon har en bred erfarenhet av att arbeta med innovativa governance-strukturer på olika samhållsnivåer; från lokala medborgarråd till nationella, statliga strategier. Lovisa delar sin tid mellan Viable Cities och RISE.

Madeleine Bergman

Kommunikatör
(Viable Cities/KTH)

Solna/Stockholm madeleine.bergman@viablecities.se

Madeleine arbetar tillsammans med Anna-Lena med Viable Cities kommunikation. Hon har en bred bakgrund i exempelvis digital kommunikation och illustration, eventplanering och nätverksamarbeten. På Viable Cities jobbar hon med planering och samordning av event såsom konferenser, Transition Lab Forum och European Viable Cities Day.

Maria Tengvard

Maria Tengvard

Internationell strateg
(Viable Cities/KTH)

Stockholm maria.tengvard@viablecities.se

Maria har mångårig erfarenhet av internationell samverkan och att leda insatser inom klimat, energi och affärsutveckling utifrån ett Quadruple Helix-perspektiv. Hon har tidigare arbetat strategiskt med exportfrämjande samt med stadsutveckling och klimatpolicy på kommunal, regional och nationell nivå. På Viable Cities arbetar Maria främst internationellt inom NetZeroCities och CapaCITIES, med fokus på flernivåstyrning, samverkan och klimatneutrala städer.

Marie Ivarsson

Marie Ivarsson

Strateg
(Viable Cities/RISE)

Stockholm marie.ivarsson@viablecities.se

Marie är strateg och arbetar inom Viable Cities med internationalisering, policyutveckling, analys och högnivårelationer. Hon har en lång bakgrund inom innovations- och forskningspolitik och internationella samarbeten på regional, nationell och EU-nivå med erfarenhet bl a från Regeringskansliet och Västra Götalandsregionen.

Olena Tatarchenko

Olena Tatarchenko

Administratör
(Viable Cities/KTH)

Stockholm olena.tatarchenko@viablecities.se

Olena är forskningsingenjör inom hållbar teknik. Hon har tidigare varit involverad i forskning och administration av flera internationella projekt som Climate Neutral Urban Districts in Europe (CLUE), Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning (ENEF), och Alive and KICing – Products and Services of Living Smart City Energy Lab. Olena arbetar inom Viable Cities med ekonomiska och praktiska göromål, planering och administration.

Olle Dierks

Olle Dierks

Områdesledare Storskaliga Investeringar och Ordförande för Team Sweden Smart Cities
(Viable Cities/KTH)

Stockholm olle.dierks@viablecities.se

Olle leder bland annat systemdemonstratorer för klimatneutrala städer och en satsning för samarbete mellan Sverige, EU och USA för klimatneutrala städer. Olle är ordförande för Team Sweden Smart Cities, en av ungefär tio undergrupper inom UD:s Team Sweden, som samordnas av Viable Cities. Han delar sin tid som specialist på partnerskap för innovation och investering på UN-Habitat.

Patrik Ryden

Patrik Rydén

Samverkansstrateg
(Viable Cities/LU)

Lund patrik.ryden@viablecities.se

Patrik är en av Viable Cities veteraner. Patrik har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med innovation och utveckling. Inom Viable Cities koordinerar han arbetet med utlysningar, är spindeln i nätet när utlysningar planeras, öppnas och stänger, och inte minst, han är den som kan svara på frågor från alla intressenter. Patrik jobbar 50 procent för Viable Cities från sin anställning vid Lunds universitet.

Rebecka Engström

Rebecka Engström

Forskare
(Viable Cities/KTH)

Stockholm rebecka.engstrom@viablecities.se

Rebecka arbetar med att utforska och konceptualisera hur städer kan demonstrera systemförändring inom energisystemet bortom pilot- och demoprojekt – till exempel i systemdemonstratorer – och hur deras transformativa potential kan utvärderas under resans gång. Hon bygger också vidare på sin tidigare forskning kring hur klimatanpassning, resiliens och riskperspektiv kan byggas in i omställningsarbetet i städer utifrån olika perspektiv.

Sandra Sjöö

Sandra Sjöö

Kommunikatör
(Viable cities/KTH)

Stockholm sandra.sjoo@viablecities.se

Sandra har gedigen utbildning inom innovativ koordination av media, design och kommunikation, samt en bred bakgrund med erfarenheter inom grafisk design, webbutveckling, sociala medier, media management, hållbar kommunikation och jämställdhetdesign. Sandra ansvarar för Viable Cities digitala kommunikation, kanaler och event och jobbar också med kommunikation som förändringsverktyg, samt med att stödja i utveckling, anpassning och implementering av metoder och verktyg för kommunikation och meningsskapande.

Sara Modig

Sara Modig

Analytiker (Viable Cities/KTH)

Stockholm sara.modig@viablecities.se

Sara arbetar med analys och uppföljning av Klimatkontrakt 2030. Hon har en lång bakgrund inom forsknings- och innovationspolitik med erfarenhet från bland annat Vinnova och Regeringskansliet. Hon har också drivit eget företag inom innovation för hållbar samhällsutveckling samt arbetat som konsult med designdriven utveckling av tjänster, organisation, strategi och system. Sara brinner för människors potential och kraft att lära, växa och samskapa ett hållbart samhälle.

Sara Ghaem

Sara Ghaem

Projektledare internationalisering - PED (Viable Cities/RISE) Föräldraledig fr.o.m april 2024

Stockholm sara.ghaem@viablecities.se

Sara arbetar med Viable Cities internationella initiativ, med fokus på Positive Energy District (PED), en av Transition Pathways inom Driving Urban Transitions (DUT). Sara har flera års erfarenhet av integrerade energilösningar för städer och har en doktorsexamen från KTH inom detta område. Hon har tidigare arbetat med att utöka affärsmöjligheter för innovativa lösningar, forskning och strategisk projektutveckling över hela Europa. Sara delar sin tid mellan Viable Cities och RISE, där hon jobbar på avdelningen Energi och Resurser.

Vanja Östman

Projektledare
(Viable Cities/RISE)

Umeå vanja.ostman@viablecities.se

Vanja är en mellanrumsgångare och processledare som stödjer ekosystem mellan olika aktörer från olika samhällssfärer. Hon koordinerar arbetet med våra över 140 medlemsorganisationer. Vanja kopplar samman Viable Cities med bland annat omställningslyftets initiativ, samhällsomställningen i norra Sverige och den regionala dimensionen. Vanja har sin basanställning på RISE, vid enheten Samhällstransformation. Vanja har tidigare arbetat inom kommunal verksamhet, de senaste åren som tillväxtchef på Örnsköldsviks kommun.

Experter och expertrådgivare

Ana Escario Chust

Ana Escario Chust

Doktorand/forskare
(INGENIO)

Ana arbetar med Urban Sustainability Governance processer och instrument och är doktorand/forskare vid INGENIO (CSIC-UPV). Hon har varit involverad inom rundabordskonferensen för energiomställning och densamma för jordbruk och livsmedel i Valencia. Ana är också en del av arbetsgruppen för 2030 Climate Neutral Mission of Valencia och är involverad i den spanska plattformen CitiES2030. Hon är speciellt intresserad av att samskapa en rättvis och inkluderande urban omställning.

Harald Rohracher

Harald Rohracher

Professor (LiU)

Harald forskarinom infrastrukturell förändring inom området energisystem – införandet av förnybar energiteknologi, hållbarhets- och energieffektiva byggnader samt transformation av elnät. Ett särskilt fokus i arbetet ligger på städer som specifik kontext för socioteknisk förändring och på den ökande integrationen av informations- och kommunikationsteknologier i infrastrukturer, en utveckling som ofta får etiketten ”smart” – smarta nät, smarta städer, smarta hem.

Indy Johar

Indy Johar

Arkitekt (DML)

Indy Johar är en arkitekt, medgrundare av Architecture 00 och grundare av Dark Matter Labs. I sitt arbete är han främst fokuserad på den strategiska designen av nya superskaliga samhällstillgångar för övergång; specifikt i skärningspunkten mellan finansiering, kontrakt och styrning för djupt demokratiska framtider.

Jaime Moreno Serna

Jaime Moreno Serna

Forskare (UPM)

Jaime arbetar med fokus på internationella perspektiv. Han är också postdoktor vid KTH och vid Madrids tekniska universitet, och arbetar med CitiES2030, det spanska syskonprogrammet till Viable Cities. Han brinner för samarbeten med flera intressenter.

Kateryna Pereverza

Kateryna Pereverza

Följeforskare
(Viable Cities/KTH)

kateryna.pereverza@viablecities.se

Kateryna utforskar metoder för transformativa systemförändringar för hållbarhet i nära samarbete med samhällspartners. Hon studerar de framväxande transformativa portföljbaserade metoderna för att styra omställningen. Hon är intresserad av att experimentera med innovativa sätt att lära och underlätta lärande.

Lars Coenen

Lars Coenen

Professor (HVL Norge)

Lars är professor i innovation och hållbarhetstransitioner. Han är ekonomisk geograf och forskare i innovationsstudier. Han är särskilt intresserad av att ta upp en bred uppsättning frågor om innovationer relaterade till pressande samhällsutmaningar som klimatförändringar och har internationellt erkännande och erfarenhet.

Per Grankvist

Per Grankvist

Chief Storyteller
(Viable Cities/Vad Vi Vet)

per.grankvist@viablecities.se

Per jobbar med att förklara saker på ett tänkvärt och underhållande sätt som skapar förståelse, relation och engagemang. Han jobbar med att utveckla en storytelling-metod som ska öka engagemanget och förståelsen för klimatomställningen i städer och samhällen, och har gjort ett antal pilot-projekt i bland annat Malmö och Umeå.

Thomas Olofsson

Thomas Olofsson

Expertrådgivare
(Umeå universitet)

Thomas Olofsson är professor i energieffektivisering vid Umeå universitet och bedriver forskning inriktad mot att bidra till en omställning mot ett mer energieffektivt byggande och förvaltande.Han har flera gånger utsetts till Klimatambassadör i Västerbotten. Inom Viable Cities stödjer Thomas EU-satsningen PED (Positive Energy Districts).

Programstyrelse

Cecilia Schelin Seidegård

Ordförande

Anders Wijkman

vice ordförande

Anna Ledin

Anna Ledin

Göteborgs Stad

Annika Jacobson, klimatgeneral, Stockholms stad

Annika Jacobson

Stockholms stad

Lena Neij

Lena Neij

Lunds universitet

Marco Lucisano

Marco Lucisano

RISE Research Institutes of Sweden

Mikael Brändström

Mikael Brändström

Umeå kommun

Mikael Lindström

Mikael Lindström

Kungliga Tekniska Högskolan

Nina Lövehagen

Nina Lövehagen

Ericsson

Rebecka Persson

Rebecka Persson

Malmö stad

Ulf Ceder

Ulf Ceder

Scania CV AB