Nya sätt att minska utsläppen: 15 satsningar ska undersöka hur omställningen kan gå snabbare

Medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional samverkan har stor effekt för att minska utsläppen, men det behöver gå fortare. Nu får 15 satsningar över hela Sverige finansiering för att utforska hur det kan ske inom en kortare tidsram.

I Sverige och i Europa pågår en stark mobilisering för att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Detta är en del av det missionsdrivna arbete som Viable Cities initierat och drivit sedan flera år tillbaka. Den här satsningen ger medel till förstudier som utforskar hur vi kan ge än mer kraft till städernas omställning, och skapa bättre förmåga för många fler städer att snabba på omställningen.

– Alla vet att vi måste hitta ännu snabbare vägar fram i klimatomställningen, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities. Förstudierna kommer ge oss nya insikter som hjälper städerna att öka takten och höja livskvaliteten för invånarna samtidigt som utsläppen minskar.

Totalt 15 satsningar har nu beviljats medel inom tre olika områden: medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional samverkan.

Klimatinvesteringsplaner är ett centralt verktyg i den lokala omställningsresan. Under arbetet som gjorts inom Viable Cities hittills med att utveckla nya sätt att att investera och omrikta finansiella flöden för klimatomställning har nya frågor dykt upp. Flera av satsningarna som nu får medel kommer att utforska hur arbetet med klimatinvesteringsplaner kan bli ännu bättre.

Linköping, till exempel, ska genom miljöspendanalyser kartlägga klimatpåverkan från kommunens inköp för att höja kunskapen om konsumtionsbaserade utsläpp och utveckla upphandlingsarbetet.

I Kalmar kommer man utifrån perspektiven klimatinvesteringsplaner och regional mobilisering utforska omställning av miljonprogramsområden. Fastighetsbestånden från 60- och 70-talen har ofta omfattande renoveringsbehov och ett socialt utanförskap. Investeringsbeslut kommer att ha stor klimatpåverkan – positiv eller negativ – beroende av vilka val som görs. Vilka synergier finns det mellan klimatsmarta lösningar och ett områdes attraktivitet?

Östersunds kommun ska utforska konflikter som klimatomställningen kan orsaka när det gäller mobilitet i glesbygd och tätort. Lösningarna är ofta beroende av många aktörer som samverkar. Östersunds kommun ska utveckla en metod för medborgardialog som inkluderar parametrar som demografi, gleshet, utbildningsbakgrund, funktionsförmåga samt socioekonomiska förutsättningar med mera och testa den i olika insatser.

Tre teman

Förstudierna genomförs inom följande tematiska områden:

  1. Medborgarengagemang/-deltagande. Nya metoder för medborgarengagemang/-deltagande som kan bidra till att snabba på klimatomställningen.
  2. Klimatinvesteringar. Nya sätt att arbeta med klimatinvesteringar kopplat till snabbare omställning.
  3. Regional mobilisering. Nya sätt att mobilisera bredare regionalt för snabbare klimatomställning tillsammans med grupper som omfattar såväl kommuner som andra aktörer.

Läs mer om utlysning #13 här.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Ekenryd, strategisk kommunikatör
073 346 84 36, anna-lena.ekenryd@viablecities.se

Här är alla förstudier som får finansiering

Medborgardialog

Malmö: Delaktighet i klimatomställningen (DEKO)

Aktörer: Linköpings Universitet, Lunds universitet, Malmö kommun och Malmö Universitet
Sökt belopp: Cirka 950 000 SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 1,9 miljoner SEK

Invånarnas delaktighet är avgörande för kommuners klimatomställning. Genom att aktivt involvera invånarna kan kommuner bättre navigera i klimatförändringarnas komplexitet och bygga motståndskraftiga, hållbara samhällen.

Förstudien Delaktighet i klimatomställningen (DEKO) avser att mobilisera och aktivera metoder, målgrupper och mottagare i Malmö. Den vill lägga grund för växelverkan mellan (i) informations-, kunskaps- och expertisutbyte och (ii) kvittens eller återkoppling av hur utbytet tolkas och formar åtgärder för klimatomställning.

Läs mer

Östersund: Medborgardialog för Hållbar Mobilitet – MEDmobilitet

Aktör: Östersunds kommun
Sökt belopp: Cirka 1,1 miljon SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2,25 miljoner SEK

Förstudien ska utveckla medborgardialogmetoden Styrkebaserad utveckling/Appreciative Inquiry kopplad till omställning och hållbara persontransporter. Klimatomställningen riskerar konflikter mellan styrande och de som behöver göra förändringar. Lösningarna är ofta beroende av många aktörer som samverkar. En gemensam positiv målbild som också har förslag på verklighetsförankrade lösningar kan ge både kraft och accelerering till klimatomställningen.

En medborgardialogmetod som hanterar demografi, gleshet, utbildningsbakgrund, funktionsförmåga samt socioekonomiska förutsättningar med flera är viktigt, och förstudien kommer att ha fokus på tre olika orter; glesbygdstätort, större tätort samt stad. Dialogförslagen ska bearbetas av kommunen och sedan i olika utsträckning genomförs som aktiviteter.

Läs mer

Helsingborg: Tillsammans för Helsingborg 2030 – att lyssna in, förstå och lägga grunden för att agera

Aktörer: Helsingborgarnas klimatavtal, Helsingborgs kommun och Lunds universitet
Sökt belopp: Cirka 835 000 SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 1,7 miljoner SEK

Förstudien ska utforska hur Helsingborg ytterligare kan öka takten i klimatomställningsarbetet genom att förstärka den gemensamma förmågan till omställning. Ambitionen är att skapa en process för stadens förvaltningar, kommunägda bolag och frivilligorganisationer att vara med och engagera flera helsingborgare i omställningen.

Under 2023–2024 tar Helsingborg fram en ny klimat- och energiplan. I samband med detta ska minst 25 klimatdialogtillfällen med invånare genomföras. Parallellt skapas forum för gemensamt lärande och utbyte av idéer bland olika aktörer som arbetar med Helsingborgarnas roll i klimatomställningen.

Läs mer

Klimatinvesteringsplaner

Borlänge, Gävle, Göteborg och Luleå: Så blir klimatinvesteringsplaner ett verktyg för klimatomställningen

Aktörer: Borlänge kommun, Gävle kommun, Göteborgs Kommun, Luleå kommun och NILU klimat- och miljöinstitutet
Sökt belopp: Cirka 1,3 miljoner SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2,7 miljoner SEK

Ett viktigt syfte med att ta fram klimatinvesteringsplaner är att titta på det totala investeringsbehovet för att nå klimatmålen för att skapa förståelse för kaptialbehovet av omställningen. Denna förstudie kommer att vidareutveckla arbetet genom att utforska ivesteringar som görs framöver som inte är initierade för att minska koldioxidutsläpp. Dessa investeringar kan stå för en stor del av framtidens utsläpp, t.ex. i infrastruktur och byggnader. Hur förhåller dessa investeringar till klimatinvesteringsplanen? Hur ska vi räkna på en investerings nettoklimatnytta? Hur kan klimatnyttoberäkningar bidra till bättre beslutsunderlag? Hur kan detta arbete bättre integreras i kommunkoncernens ledning, styrning och uppföljning? Hur kan beslutsprocesser designas och beslutsunderlag samt nyckeltal och indikatorer utvecklas som gör det möjligt att styra mot antagna klimatmål och handlingsplaner?

Läs mer

Uppsala: Klimatinvesteringsplan

Aktör: Uppsala kommun
Sökt belopp: Cirka 1,2 miljoner SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2,4 miljoner SEK

Uppsala har mål kring klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet senast 2050. Samtidigt är Uppsala en av Europas snabbast växande städer. Det förutsätter att de investeringar som krävs för Uppsalas utveckling och omställning hålls inom planetens gränser.

Klimatomställning och ekonomi hanteras i dagsläget huvudsakligen som isolerade frågor, och kommunala ekonomiska processer styr inte alltid i samma riktning som klimatmålen. Integrering av klimat- och ekonomistyrning behövs för att effektivt styra mot nettonoll.

För att möta detta behov kommer förstudien ta fram grön ekonomistyrning där klimatinvesteringar kopplas till ekonomiska processer inom kommunen. Därtill konkretiseras kostnader och besparingar av klimatåtgärder. Genom en nyttoanalys bidrar förstudien till att främja klimatåtgärder som maximerar andra hållbarhetsnyttor och till ett brett ägandeskap för omställningen.

Läs mer

Linköping: Miljöspendanalys som del av Linköpings klimatinvesteringsplan

Aktörer: Aktiebolaget Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Linköpings kommun, Sankt Kors Fastighetsaktiebolag och Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Sökt belopp: Cirka 1,2 miljoner SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2,3 miljoner SEK

Linköping vill kartlägga klimatpåverkan från kommunens inköp, genom miljöspendanalyser, för att höja kunskapen om verksamheternas konsumtionsbaserade utsläpp och utveckla det strategiska upphandlingsarbetet. Förstudien ska också aktivera näringslivet i arbetet att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp. Fördjupade dialoger ska identifiera inköp med störst potential att reducera klimatpåverkan, internt inom kommunens verksamheter samt med lokala bolag och leverantörer. Som en del i att ställa om till ett klimatneutralt Linköping ska förstudien bidra till att utveckla kommunens arbetssätt kring upphandling, inköp och investeringar för att växla upp takten i klimatomställningen.

Läs mer

Upplands-Bro: Förstudie klimatinvesteringar: hållbar tillväxt och klimatneutral kommun

Aktör: Upplands-Bro kommun
Sökt belopp: Cirka 1,3 miljoner SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2,6 miljoner SEK

Upplands-Bro har den största utsläppsökningen av koldioxid bland Sveriges kommuner sedan Parisavtalet. Det politiska styret har dock höga ambitioner i sin klimatpolitik: kommunen ska vara klimatneutral år 2045. Kommunen har också som mål att stötta näringslivet – som idag till stor del består av lager/logistik, lantbruk och energiproducenter – i deras energiomställning.

För att nå målen behövs en kraftsamling tillsammans med näringslivet. Förstudien ska genomföra ekonomiska analyser av klimatåtgärder och i samverkan med näringslivet synliggöra ekonomiska möjligheter av klimatinvesteringar, som t.ex. hållbar energiförsörjning och klimatkrav i samhällsbyggnadsprocesser.

Förstudien ska bidra till att kommunen som helhet minskar sina utsläpp genom att de ekonomiska aspekterna av klimatarbete används inom näringslivsutveckling och samhällsbyggnad.

Läs mer

Karlstad: Från ord till handling – Metodik för effektiv implementering av klimatinvesteringsplaner

Aktör: Karlstads kommun
Sökt belopp: Cirka 1,2 miljoner SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2,5 miljoner SEK

Klimatinvesteringsplaner är ett nytt men lovande verktyg för att påskynda klimatomställningen. För att utveckla implementeringen krävs förståelse för ekonomistyrning och ekonomernas vardagliga processer, samt utvecklade investeringsmodeller som har förmågan att få med nyttorna av klimatomställningen i ett längre perspektiv.

Karlstads kommun och företag i staden har kommit långt i klimatarbetet, inte minst genom satsningen Klimatneutrala städer 2030. Arbetet med klimatinvesteringsplaner sammanfaller med utveckling av ny styrmodell, vilket skapar ett möjlighetsfönster för att bygga in planen i styrningsprocesser.

Förstudien ska ta fram en utbildning för en gemensam kunskapsgrund inom både klimat och ekonomistyrning, utveckla implementeringsmetodik genom tjänstedesign och ta fram stödverktyg.

Läs mer

Eskilstuna och Helsingborg: Stadens Resa

Aktörer: AFRY Management Consulting AB, ClimateView AB, Eskilstuna kommun och Helsingborgs kommun
Sökt belopp: Cirka 1,5 miljoner SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2,9 miljoner SEK

Förstudien ska utveckla skalbara processer och ramverk och ta fram underlag för beslut av klimatinvesteringar för att öka Eskilstunas och Helsingborgs möjligheter att nå sina klimatmål. Metodiken ska kunna användas av andra städer. “Stadens resa” syftar till de sju delarna som tillsammans utgör processen mot nollutsläpp. Leveranserna kommer att underlätta beslut och finansiering för åtgärder som tar städerna mot klimatneutralitet.

Läs mer

Lund: Ökad omställningstakt via klimatnyttoanalys av investeringar

Aktörer: Kraftringen Energi AB (publ) och Lunds kommun
Sökt belopp: Cirka 1 miljon SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2 miljoner SEK

Klimatomställningen är beroende av investeringar. Förstudien ska identifiera metoder för att analysera och använda klimatnyttoanalyser i investeringsbeslut. Den ska också hitta former för att integrera sådana metoder i Lunds klimatinvesteringsplan, göra den kommunala växthusgasbudgeten styrande för investeringar och koppla detta till ordinarie beslutsprocesser. Erfarenheterna ska överföras till näringslivet, för att påverka deras klimatinvesteringar samt de aktörer som finansierar dessa investeringar.

Syftet är att införa metoder i kommunens ordinarie beslutsprocesser som tydliggör klimatrelaterade nyttor på ett sätt som styr investeringsbeslut, samt bidra till att aktörer i privat sektor, som ansvarar för huvuddelen av klimatrelaterade investeringar i staden, på sikt börjar använda liknande metoder i sina beslutsprocesser.

Läs mer

Kristianstad: Verksamhetsnära klimatinvesteringar för accelererad klimatomställning

Aktörer: Kristianstads kommun och C4 ENERGI AKTIEBOLAG
Sökt belopp: Cirka 550 000 SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 1,2 miljoner SEK

Denna förstudie ska undersöka hur avgränsade klimatinvesteringsplaner för en kommunal förvaltning och ett kommunalt bolag kan utformas för att tydliggöra hur klimatomställningen ska accelerera och synliggöra kostnader och samhällsnyttor. Förstudien ska utveckla verksamhetsnära tillvägagångssätt och inkluderande process för att förstärka den lokala förmågan till omställning.

Arbetet kommer mynna ut i en metod för avgränsande av en klimatinvesteringsplan, som ska användas för kommunorganisationens verksamheter. Förstudien ska utforska hur ett botten-upp perspektiv kan förankra och tydliggöra omställningen samt för- och nackdelar som ett verksamhetsspecifikt framtagande. Ambitionen är att avgränsade klimatinvesteringsplaner fortare skapar intern dialog inom kommunen och synliggör hur ekonomiska resurser behöver fördelas och nyttjas.

Läs mer

Regional mobilisering

Göteborgsregionen: Mobilisering för snabbare klimatomställning

Aktörer: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborgsregionens Kommunalförbund och RISE Research Institutes of Sweden AB
Sökt belopp: Cirka 1 miljon SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2,1 miljoner SEK

Göteborg är en tillväxtmotor och drivkraft till utveckling i Göteborgsregionen, men för att öka takten och kraften i klimatomställningen behövs ett större regionalt perspektiv. Staden är beroende av de kringliggande kommunerna för att få full utväxling av stadens kapacitet och den utveckling som sker inom klimat- och hållbarhetsarbetet. Det finns en outnyttjad potential att inom och mellan Göteborgsregionens offentliga aktörer växla upp och samordna insatser för att stärka kapaciteten även i de kringliggande kommunernas omställningsarbete.

Denna förstudie ska undersöka vilka förutsättningar som finns, samt vilken mobilisering som krävs för kommunernas resa mot klimatneutralitet. Förstudiens resultat ska belysa behov och förutsättningar för ett regionalt omställningsstöd och ge förslag på strategiska vägval, både vad gäller organisering och inriktning av stödet.

Läs mer

Klimatinvesteringsplaner och regional mobilisering

Kalmar: Norrliden – ett miljonprogram för klimatet

Aktörer: Godahus – Energieffektiva och hållbara byggnader i sydost, HSB Sydost ekonomisk förening, Kalmar kommun, Kalmarhem AB, LW Kvartsen AB och Rikshem AB (publ)
Sökt belopp: Cirka 850 000 SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 1,7 miljoner SEK

I Sverige och Europa finns ett betydande fastighetsbestånd från 60-/70-talet med omfattande renoveringsbehov och ett socialt utanförskap. Många fastighetsägare står framöver inför investeringsbeslut som kommer att ha stor positiv eller negativ klimatpåverkan beroende på vilka val som görs.

Vilka affärsmodeller är lämpliga för att dela investerings- och driftskostnader mellan fastighetsägare för t.ex. ladd-platser, energigemenskaper och energidelning? Vilka synergier finns det mellan klimatsmarta lösningar och ett områdes attraktivitet? Hur skapas förutsättningar för att i stor skala använda återvunnet material vid renovering, få hyresgästernas acceptans och brukarmedverkan?

I förstudien “Norrliden – Ett miljonprogram för klimatet” går Kalmar kommun samman med Kalmarhem AB, GodaHus och ett antal fastighetsägare för att identifiera, prioritera och planera effektiva klimatinvesteringar, med målet att snabba på klimatomställningen.

Läs mer

Eskilstuna: Kommunala energigemenskaper

Aktörer: Eskilstuna kommun, Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag, Mälardalens Universitet och Sustainable Innovation i Sverige AB
Sökt belopp: Cirka 800 000 SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 1,6 miljoner SEK

Sedan EU Green energy directive 2019/944 fastslogs har konceptet med energigemenskaper och vad det kan och inte kan vara, varit en pågående diskussion i Sverige, EU och internationellt. I grunden handlar energigemenskaper om att juridiska personer (personer, ideella föreningar, små företag och kommuner) kan ingå i en icke vinstdrivande juridisk person, som kan agera på energimarknaden på samma villkor som de traditionella aktörerna (nätoperatörer, energileverantörer och energiproducenter).

Kommuner som proaktiv eller deltagande aktör i energigemenskaper är fortfarande ett outforskat koncept och syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna av detta.

Läs mer

Medborgardialog och regional mobilisering

Stockholm: PLATS för både klimat och hälsa i omställningen till en klimatneutral stad

Aktörer: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms stad och SWECO Sverige AB
Sökt belopp: Cirka 1,4 miljoner SEK
Totalkostnad projekt: Cirka 2,8 miljoner SEK

Förstudien lyfter klimat och hälsa som en kombinerad drivkraft för stadens klimatomställning. Att mäta bättre hälsa är lika viktigt som minskade klimatutsläpp och förstudien lägger en grund för detta genom stadsplanering och aktörsinvolvering.

Syftet är att accelerera klimatomställningen i Stockholm stad genom att kartlägga och förbereda omställningsarenor i fem utvalda geografiska områden. Förstudien omfattar att inventera platssamverkan, dialog och initiativ som har genomförts, pågår eller planeras i dessa områden för att stärka klimat- och hälsoaspekter. I förstudien genomförs även en social tillgänglighetsanalys för att kartlägga ojämlika livsvillkor i stadens olika delar, med förutsättning att ge större nytta för investeringar och prioritera insatser i planering, policy och praktik som bidrar till både bättre klimat och hälsa. Förstudien ska även att uppmuntra initiativ som lokala aktörer och invånare tagit, tar och kan ta, och utveckla samverkansformerna för det.

Läs mer

Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet