Viable Cities Logo

Satsningsetikett Lund

CoAction Lund​

Viable Cities Systemdemonstrator
I ett av Sveriges mest arbetsplatstäta områden med mycket trafik ska Lund, tillsammans med en rad medaktörer, skapa ett mobilitetssystem med minskade utsläpp och samtidigt behålla tillgängligheten. Mobilitetssystemet ska också kopplas till ett lokalt klimatneutralt energisystem i området där energi produceras och delas mellan fastigheterna.

Hotmodellering och attacksimulering av livskraftiga städer

Viable Cities Portfölj
Increased digitization makes cities increasingly vulnerable to cyber attacks, where computers are compromised by malicious actors in order to cause damage and disruption. The higher the degree of digitization, the more devastating the potential attacks. In order to mitigate cyber threats, vulnerabilities first need to be identified.

City as a Platform

City as a Platform är en innovationssatsning som samlar 18 kommuner och utforskar, testar, implementerar och samverkar kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Satsningen skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

Hotmodellering och attacksimulering

Viable Cities Portfölj
För att nå uppsatta klimatmål krävs digitala lösningar, men i takt med digitaliseringen ökar städers sårbarhet för cyberangrepp. För att förhindra cyberangrepp behöver sårbarheter identifieras. Det är mycket svårt och då det kräver förståelse av den stadsövergripande systemarkitekturen och betydande expertis inom cybersäkerhet. Denna satsning ska utveckla en metod för hotmodellering och attacksimulering för smarta byggnader, som spelar en nyckelroll i framtidens vision kring livskraftiga städer.

Klimatneutrala Lund 2030

I Smart och klimatneutralt Lund 2030 kommer ett innovationsteam att bildas som består av designbolag, forskningsinstitutioner och ett tvärsektoriellt team centralt placerade i kommunen. Klimatneutrala Lund 2030 2.0 kommer att bygga vidare på de arbetssätt, nätverk, metoder och resultat som framkommit i steg 1.

Värdeskapande med öppen data från energisystemet ectogrid™

Satsningen ska skapa förutsättningar för olika företag, föreningar, forsknings- och offentliga verksamheter, att dra nytta av öppen data från energisystemet ectogrid™. Genom att tillgängliggöra ectogrid™-data kan digitalisering och medborgarinvolvering bidra till ökad energisystemoptimering, t.ex. genom balansering av energislag och laster.