Viable Cities Logo

Satsningsetikett Karlstad

Från ord till handling – Metodik för effektiv implementering av klimatinvesteringsplaner

Viable Cities Portfölj
Karlstads kommun och företag i staden har kommit långt i klimatarbetet, inte minst genom satsningen Klimatneutrala städer 2030. Arbetet med klimatinvesteringsplaner sammanfaller med utveckling av ny styrmodell, vilket skapar ett möjlighetsfönster för att bygga in planen i styrningsprocesser. Förstudien ska ta fram en utbildning för en gemensam kunskapsgrund inom både klimat och ekonomistyrning, utveckla implementeringsmetodik genom tjänstedesign och ta fram stödverktyg.

Klimatneutrala Karlstad 2030

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Karlstad kommun har målet att vara fossilfri och klimatsmart och är en av få kommuner som inkluderar både geografiska och konsumtionsbaserade utsläpp i denna ambition. Klimatarbetet måste genomsyra hela kommunen och det ska vara lätt för invånare och företag att göra klimatsmarta val.

Sensorer för luftmiljö – möjligheter och begränsningar

Sensorer för mätning av luftkvalitet används för bl.a. styrning av inomhusluft och för information till allmänheten om utomhusluft. Satsningen syftar till att förbättra kvaliteten hos mätdata för sensorer för luftburna partiklar för ökad service till oskyddade trafikanter och effektivare ventilation i byggnader.

Sharing towns

Satsningen, som ingår i programmet Sharing Cities Sweden, syftar till att minska energianvändningen och klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Genom att använda Karlstad och andra mindre städer i dialog med Karlstad kommer satsningen att svara på frågan – vilken roll kan mindre städer och städer spela i delningsekonomin och hur kan deras arbete drivas?