Viable Cities Logo

Satsningsetikett Göteborg

Katalytisk systemomställning i Kärra Skogome​ i Göteborg

Viable Cities Systemdemonstrator
Vi vill gå från ett energisystem som är starkt beroende av fossila bränslen och i allt högre grad av bioenergi och avfall; till en som är helt uppbyggd kring spillvärme från elektrifierade processer, värmepumpar och "smart Al powered efficiency". Vi kan spara 1,4 miljoner ton CO2, samtidigt som vi driver innovation, ekonomisk tillväxt och demokratiskt engagemang på samhällsnivå.

Sharing Cities Sweden

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program för delningsekonomi i städer. Programmet syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. I testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte.

Så blir klimatinvesteringsplaner ett verktyg för klimatomställningen

Viable Cities Portfölj
Ett viktigt syfte med att ta fram klimatinvesteringsplaner är att titta på det totala investeringsbehovet för att nå klimatmålen för att skapa förståelse för kaptialbehovet av omställningen. Denna förstudie kommer att vidareutveckla arbetet genom att utforska ivesteringar som görs framöver som inte är initierade för att minska koldioxidutsläpp. Dessa investeringar kan stå för en stor del av framtidens utsläpp, t.ex. i infrastruktur och byggnader.

City as a Platform

City as a Platform är en innovationssatsning som samlar 18 kommuner och utforskar, testar, implementerar och samverkar kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Satsningen skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

Klimatneutrala Göteborg 2030

Tidigare erfarenheter och studier visar på att det inte är tekniska lösningar som saknas för klimatomställning, utan transformativ förmåga och kapacitet för nya systemlösningar. Satsningen utgår därför från vilken slags förflyttning vi tror måste ske, vilka arbetssätt vi tror kommer att krävas, vilka kompetenser och strukturer detta förutsätter, samt hur dessa ska förankras i stadens organisation.

Publika evenemang som innovationsmotor

Viable Cities Portfölj
Satsningen ska ta fram metoder och modeller för hur publika evenemang kan snabba på klimatomställningen i städer. Projektet samlar Sveriges största livemusikfestivaler, svensk idrott och destinationer för gemensam aktion med forskare. Evenemang har sedan urminnes tider samlat människor och väckt folkligt engagemang. För att producera och genomföra evenemang krävs energi, material, vatten, mat, sophantering, områden som liksom publikens och artisters resor och transporter har stor klimatpåverkan. Antalet evenemang ökar, samtidigt ökar intresset för evenemang som förändringskraft för ökad hållbarhet. Viktiga dimensioner är förändrade beteenden och attityder till konsumtion samt medborgarengagemang.

ReCirculate – cirkulära byggmaterial

Viable Cities Portfölj
Byggmaterial orsakar stora klimatutsläpp i våra städer. Satsningen inriktas på nya sätt att minska uttaget av nytt material och nyttja material som redan finns i den urbana miljön, bl a genom återanvändning från rivnings- och ombyggnadsprojekt.

3De – energiutmaningar med tredimensionell fastighetsindelning

Satsningen ska korta kopplingarna mellan forskning och praktik vad gäller att arbeta med tredimensionell fastighetsindelning (3D) för att inrymma flera ägare och många funktioner i samma byggnad. Detta skapar både möjligheter och utmaningar för energioptimering (e). Satsningen inriktas på att i tre stadsutvecklingsprojekt föra samman forskare med kravställare samt genomförare.