Viable Cities Logo

Satsningsetikett Stockholm

E-Laas​: Energy optimal urban Logistics As A Service

Viable Cities Portfölj
E-Laas föreslår en ny och operativ energibaserad strategi för att designa multimodala urbana logistiksystem. I E-Laas jämförs urbana leveranssystem med deras energianvändning inklusive mikroplattformar och nya sätt att kombinera laddning, automation och godsparkering. Detta gör det möjligt att relatera logistik som en tjänst till hållbarhet.

STOLT Stockholm

Viable Cities Systemdemonstrator
Stockholms stad och dess partners att arbeta för en omfattande omställning av resvanor, ytanvändning och fordonsflotta i Stockholms innerstad. Detta som ett steg på vägen mot en utsläppsfri innerstad och ett klimatpositivt Stockholm 2030. I systemdemonstratorn ska den miljözon som planeras i centrala Stockholm nyttjas både som motor och möjlighetsfönster i strävan mot ett transporteffektivt och utsläppsfritt transportsystem som på sikt sträcker sig långt utanför zonens gräns.

City as a Platform

City as a Platform är en innovationssatsning som samlar 18 kommuner och utforskar, testar, implementerar och samverkar kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Satsningen skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

Digitaliserade odlingssystem

Viable Cities Portfölj
Satsningen utvecklar modeller för gemensam digital infrastruktur för resursflöden som kopplar samman urban odling, fastighet och fjärrvärmenät. Detta som grund för småskalig urban matproduktion som är klimatsmart, effektiv och lönsam i industriområden.

Hållbarhet blir standard

Satsningen syftar till att fånga upp innovativa lösningar från pilotprojekt i flera kommuner. Detta för att påskynda klimatneutral stadsutveckling genom att nya lösningar med stor potential snabbare kan bli standard i nya och befintliga områden.

Klimatneutrala Stockholm 2030

Satsningen i Stockholm syftar till att förbättra städers förmåga att hantera de komplexa beslutssituationer som uppstår och finna lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. Ett innovationsteam med kommun, akademi och näringsliv etableras som motor i omställningsarbetet. Ett digitalt beslutsstöd med simulering och visualisering av stadens energi- och transportsystem möjliggör en överblick av åtgärders konsekvenser och ytterligare behov. Verktyget bygger på befintliga data från en mängd aktörer i Stockholm, men är generellt tillämpbart, och inkluderar scenarioanalyser av olika åtgärders konsekvenser.