Viable Cities Logo

Satsningsetikett Malmö

Lokal Kraft i Malmö

Viable Cities Systemdemonstrator
Lokal Kraft syftar till att med utgångpunkt i geografiska delar av Malmö stad, driva klimatomställning tillsammans med t.ex. fastighetsägare, föreningar och malmöbor. Målet är att utveckla partnerskap och arbetssätt för att maximera klimateffekten av lokalt utvecklingsarbete, vilket ska bygga på tidigare erfarenheter av lokalt utvecklingsarbete. Utgångspunkt ligger i förtätning av Rosengård, men andra stadsområden med egna fysiska och socio-ekonomiska karaktärer inkluderas och ger en mångfald av situations-anpassade lösningar, vilka kan överföras till andra områden.

Sharing Cities Sweden

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program för delningsekonomi i städer. Programmet syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. I testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte.

Delaktighet i klimatomställningen (DEKO)

Viable Cities Portfölj
Förstudien Delaktighet i klimatomställningen (DEKO) avser att mobilisera och aktivera metoder, målgrupper och mottagare i Malmö. Den vill lägga grund för växelverkan mellan (i) informations-, kunskaps- och expertisutbyte och (ii) kvittens eller återkoppling av hur utbytet tolkas och formar åtgärder för klimatomställning.

City as a Platform

City as a Platform är en innovationssatsning som samlar 18 kommuner och utforskar, testar, implementerar och samverkar kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Satsningen skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.