Viable Cities Logo

Satsningsetikett Uppsala

Färdplan för mobilitetshubbar ​i Uppsala

Viable Cities Systemdemonstrator
Målsättningen är att utveckla en färdplan för mobilitetshubbar som ska bidra till att skapa långsiktiga, resilienta och ändå flexibla mobilitetslösningar. Syftet är att underlätta förverkligandet av ett sammanhängande nät av hubbar inte bara på kommunal nivå utan i förlängningen skapa ett system för hållbar delad mobilitet, som bidrar till ett skifte från privatbilism till ett hållbart transportsystem som bygger på delad mobilitet, kollektivtrafik och aktiv mobilitet.

Klimatinvesteringsplan Uppsala

Viable Cities Portfölj
Klimatomställning och ekonomi hanteras i dagsläget huvudsakligen som isolerade frågor, och kommunala ekonomiska processer styr inte alltid i samma riktning som klimatmålen. Integrering av klimat- och ekonomistyrning behövs för att effektivt styra mot nettonoll. För att möta detta behov kommer förstudien ta fram grön ekonomistyrning där klimatinvesteringar kopplas till ekonomiska processer inom kommunen.

City as a Platform

City as a Platform är en innovationssatsning som samlar 18 kommuner och utforskar, testar, implementerar och samverkar kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Satsningen skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

Klimatkampen Uppsala

Klimatkampen Uppsala ska påskynda klimatomställningen och underlätta mer hållbara val i vardagen för Uppsalabor. Satsningen ska på olika sätt engagera och informera Uppsalabor om hur de kan minska sin klimatpåverkan.

Klimatneutrala Uppsala 2030

Uppsala har åtagit sig att gå före i klimatomställningen och nå målen i linje med Agenda 2030 genom att accelerera de transformativa förändringar som är nödvändiga för klimatet. Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en handlingsplan för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2030.

Mo-Bo – Arkitektur för hållbar mobilitet

Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.