Viable Cities Logo

Satsningsetikett Östersund

Medborgardialog för Hållbar Mobilitet – MEDmobilitet

Viable Cities Portfölj
Förstudien ska genomföra och utveckla medborgardialoger kopplade till omställning och hållbara persontransporter i Östersunds kommun. Arbetet med klimatomställningen kan leda till konflikter mellan styrande och de som behöver göra förändringar. En gemensam positiv målbild om framtidens samhälle, kombinerat med verklighetsförankrade lösningar behövs för att ge kraft och accelerering till omställningen vi står inför.

Klimatneutrala Östersund 2030

Östersund ska bli klimatneutral till år 2030. För att realisera detta kommer en handlings- och klimatinvesteringsplan för kommunen, företagen och invånarna i staden att tas fram. Kopplat till detta genomförs en analys av samhällsekonomiska effekter, utsläppseffektivitet kopplat till kostnad samt sidoeffekter, där invånarnas acceptans för olika åtgärder kommer att undersökas.