Viable Cities Logo

Satsningsetikett Regional mobilisering

Kommunala energigemenskaper

Viable Cities Portfölj
Sedan EU Green energy directive 2019/944 fastslogs har konceptet med energigemenskaper och vad det kan och inte kan vara, varit en pågående diskussion i Sverige, EU och internationellt. I grunden handlar energigemenskaper om att juridiska personer kan ingå i en icke vinstdrivande juridisk person, som kan agera på energimarknaden på samma villkor som de traditionella aktörerna. Kommuner som proaktiv eller deltagande aktör i energigemenskaper är fortfarande ett outforskat koncept och syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna av detta.

Mobilisering för snabbare klimatomställning

Viable Cities Portfölj
Denna förstudie ska undersöka vilka förutsättningar som finns, samt vilken mobilisering som krävs för kommunernas resa mot klimatneutralitet. Förstudiens resultat ska belysa behov och förutsättningar för ett regionalt omställningsstöd och ge förslag på strategiska vägval, både vad gäller organisering och inriktning av stödet.