Viable Cities Logo

Satsningsetikett Kristianstad

Verksamhetsnära klimatinvesteringar för accelererad klimatomställning

Viable Cities Portfölj
Denna förstudie ska undersöka hur avgränsade klimatinvesteringsplaner för en kommunal förvaltning och ett kommunalt bolag kan utformas för att tydliggöra hur klimatomställningen ska accelerera och synliggöra kostnader och samhällsnyttor. Förstudien ska utveckla verksamhetsnära tillvägagångssätt och inkluderande process för att förstärka den lokala förmågan till omställning.

Klimatneutrala Kristianstad 2030

Viable Cities Klimatkontraktet i staden
Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle genom ett innovationsdrivet, samskapande arbete präglat av engagemang och delaktighet. Satsningen stärker den institutionella kapaciteten, utgår från lokala förutsättningar och nyttjar samverkansplattformar för att skapa samsyn och framdrift i klimatomställningsarbetet.