Viable Cities Logo

Kunskapshubb

Klimatomställningen behöver engagemang och kunskap på alla nivåer i samhället. Många organisationer har tagit fram material som på olika sätt, och med olika teman, kan bidra till en snabbare omställning. Här kan du leta bland rapporter och publikationer, andra kunskapsbanker, kurser, videor, goda exempel och mycket mer som bidrar till omställningen till klimatneutrala och hållbara städer med gott liv för alla inom planetens gränser.

 • All kunskap
 • Akademi och näringsliv
 • Besöksnäring och evenemang
 • Bygg och fastigheter
 • Civilsamhälle
 • Digitalisering
 • Ekologisk hållbarhet
 • Energi
 • Finansiering, investering och upphandling
 • Förändringskommunikation
 • Governance (styrning och ledning)
 • Internationell samverkan
 • Mobilitet och transport
 • Samhälls- och stadsplanering
Bengtsfors kommun: RiK Symbios

I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. 

Ett sätt att jobba med klimatomställning och -anpassning med hjälp av öppen och delad data är digitala tvillingar vilket bland andra Göteborg, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm och Nacka gör. RISE leder nationell hubb för digitala tvillingar inom samhällsbyggnad.

Ystadmodellen

Ystadmodellen är en konkret vägledning som steg för steg visar hur företag kan arbeta för att skapa förutsättningar för affärsutveckling, genom att se de globala målen som ett smörgåsbord för nya affärer.

Kristianstad: Skyfallskartan

Kristianstad ligger på en låglänt, vattenomgärdad plats med en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. I sitt klimatanpassningsarbet har man bland annat tagit fram Skyfallskartan som visar vilka platser i Kristianstad, Åhus och Yngsjö som kan översvämmas i samband…

Helsingborgs klimat- och energiplan

I Helsingborg ska den nya klimat- och energiplanen för perioden 2025-2030 omfatta hela det geografiska området och blir därför hela kommunens plan. Under våren 2023 arbetades ett underlag till planen fram och i den processen bjöds företag och föreningar in.…

Dåva kraftvärmeverk. Flygbild. Foto:Lars Lind (090-161349). Får användas fritt av UE

Umeå Energi har inlett ett samarbete med Liquid Wind för etablering av elektrobränsleanläggning. Genom att fånga in koldioxid från Dåva kraftvärmeverk tar man ytterligare steg på vägen mot cirkulära flöden för att nå klimatneutralitet år 2030. Med satsningen hoppas man…

Mind the gap(s)

En analys av konsumtionstrender som gjorts av Kairos Future på uppdrag av Science Park Borås, som sedan 2019 årligen tar fram en rapport på temat hållbar konsumtion. Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap på områdena textilier,…

Lågtempererade fjärrvärmenät i Lund

I Lund finns världens största lågtempererade fjärrvärmenät, som värms upp fossilfritt. Där värmer MAX IV-laboratoriet och forskningsanläggningen ESS staden genom restvärme. Målet är att även andra delar av Lund ska få lågtempererad värme i näten framåt. Då kan Lund växa…

Humlor på besök i kyrkparken. Fler växter leder till ökad biologisk mångfald. Foto: Ekologigruppen via SMHI

Järfälla har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden. Värdet av ekosystemtjänster togs upp i översiktsplanearbetet i Järfälla kommun redan 2014.

Vad utbölingarna inte fattar

Viable Cities Rapport 2023:3 En analys av berättelser om Norrland för de som knappt varit där, för de som är födda där, för de som kan tänka sig att flytta dit och för de som påverkar utan att vara på…

I Klimatkommunernas kunskapsbank hittar du bland annat de 13 uppgifter som de tagit fram som stöd till kommunpolitiker och tjänstepersoner som har en drivande roll i den lokala klimatomställningen. 13 av medlemskommunerna är också med i Viable Cities satsning Klimatneutrala…

Global utmaning – Klimatagendan och folkbildning

Inom initiativet Klimatagendan – Sverige ställer om har Global utmaning tagit fram ett folkbildningspaket om klimatomställningen i samarbete med fack- och studieförbund. Målet är att öka kunskapen om klimatkrisen och ge verktyg som leder till handling.

Klimatkommunerna – Samverkan

Klimatkommunerna har gjort en bra samling av hur några av deras medlemmar har valt att organisera sin kontinuerliga samverkan kommun-näringsliv, där flera också är medlemmar i Viable Cities.

RISE: Klimatverkstaden

Klimatverkstaden är en kurerad process för att skapa nya sätt att prata med varandra – företag och kommun – om resan mot ett klimatneutralt Umeå. Metodiken har utvecklats tillsammans med RISE och nu bjuds fler företag in och metoden exporteras…

WWF – Tillsammans ställer vi om

Ett lärande och aktiveringsmaterial särskilt utformat för dig som leder, samordnar eller främjar hållbar utveckling i en kommun, skola eller företag. Materialet består av fyra filmer, ett frågebatteri och tips. Syftet är att främja dialog och underlätta agerande i den…

Ladda fler

Inget mer att visa