Viable Cities Logo

Stad Helsingborg

Klimatavtal Helsingborg

Vill du som företag eller förening göra en insats för klimatet i Helsingborg? Målet är att göra åtaganden som passar er verksamhet, är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen. Ett undertecknande visar att ert företag vill vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

En digital tvilling skapar en smartare stad

Digital tvilling är ett projekt inom ramen för Helsingborgsdeklarationen. Helsingborgsdeklarationen är en satsning som innebär att staden tillsammans med över 50 aktörer från hela logistikkedjan tar sikte på att Helsingborgsregionen ska bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav.

Transparenta transporter

Helsingborg vill utmana traditionell hantering av kommunal varudistribution och testa nya sätt att hantera leveranser med hjälp av digitaliserad leveransdata och smartare beställningsprocesser. Därför utvecklade man en digital plattform för transparenta transporter.

Helsingborgs klimat- och energiplan

I Helsingborg ska den nya klimat- och energiplanen för perioden 2025-2030 omfatta hela det geografiska området och blir därför hela kommunens plan. Under våren 2023 arbetades ett underlag till planen fram och i den processen bjöds företag och föreningar in. Förslag på vilka åtgärder som ska prioriteras på olika utsläppsområden har formulerats och vilka aktörer som kan genomföra åtgärderna har pekats ut.