Viable Cities Logo

Etikett Governance (styrning och ledning)

NetZeroCities Climate Transition Map

Climate change affects us all and change is inevitable. Cities are leaders in the transformation of the way we work and live. By joining the European Climate Neutral and Smart Cities Mission, you are embarking on an ambitious journey to become the first 100 cities to reach climate-neutrality by 2030. Only a new type of collective effort will be up to the task: a transformative approach accelerating decarbonisation. This transformative approach, which NetZeroCities champions, is embodied and described by the Climate Transition Map.

NetZeroCities Transition Team Playbook

Many cities across Europe and elsewhere are exploring new ways of bringing together diverse actors and stakeholders, and enabling collective action across all sectors of society. In this document, NetZeroCities outline one crucial part of doing this, namely setting up a Transition Team, which brings together the municipality and the ecosystem of multiple actors across society. There is no single blueprint for achieving this; each city will need to work in ways that best accelerate progress in its specific context. However, there are some insights and lessons learnt that can be shared and built upon, and this document makes a series of suggestions.

Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Klimatkontraktet är till för alla företag i Kalmar som tillsammans med kommunen vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Ett undertecknande innebär att ditt företag ställer sig bakom avsikten med avtalet och göra åtaganden som passar den egna verksamheten, är genomförbara och minskar koldioxidutsläppen.

Växjödeklarationen

Samverkan med näringsliv och civilsamhälle är en av Växjö kommuns strategier för att skynda på omställningen till en hållbar kommun. Flera företag har därför signerat Växjödeklarationen för att själva driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

Klimatkontrakt Malmö

Det finns ett stort intresse och en vilja att vara en del av Malmös klimatomställning och många företag har klimatfrågan högt på agendan. Ett undertecknande av Klimatkontrakt Malmö innebär att vi tillsammans kraftsamlar och göra insatser för ett klimatneutralt Malmö 2030.

Karlstad Klimatkontrakt

Vi står tillsammans inför en stor utmaning, att minska våra utsläpp för att skapa ett bättre klimat och en bättre miljö för oss alla. I Karlstads kommun gör man det tillsammans, med allad förmågos och kraft att bidra, så att varje steg räknas. Både enskilt och tillsammans.

Klimatavtal Helsingborg

Vill du som företag eller förening göra en insats för klimatet i Helsingborg? Målet är att göra åtaganden som passar er verksamhet, är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen. Ett undertecknande visar att ert företag vill vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

Lund kommuns Klimatallians

Klimatalliansen i Lund består idag av ett 25-tal medlemmar från olika branscher. Många har redan identifierat klimat- och energifrågan och driver ett aktivt arbete för att minska sin negativa klimatpåverkan. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds universitet och kommunen gör nätverket till en grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Climate transition in cities: A Swedish Governance Model to Accelerate the Rate of Transition

Viable Cities Rapport 2023:01 This report has been commissioned by Vinnova within the framework of the Viable Cities programme. The report, firstly, aims to provide a policy-relevant overview of two new elements for sustainable urban development: new forms of governance for leading, managing and executing urban planning projects, and new forms for supporting innovations in the form of systemsaltering missions rather than a variety of small projects. Secondly, it also aims to help evolve these experiences and lessons learned, with an emphasis on new forms of governance for climate transition in cities and municipalities.

Klimaomställning av städer: En svensk governance-modell för att öka takten i omställningen

Viable Cities Rapport 2023:01 Denna rapport handlar om klimatomställningen, om städernas roll och en ny framväxande modell för att leda, styra och genomföra omställningen snabbare än idag, det som sammanfattningsvis kallas ”governance”. Den har utarbetats på uppdrag av Vinnova. Den ska ge en policyrelevant översikt över två nya element för hållbar stadsutveckling, dels nya former av governance för att leda, styra och genomföra stadsbyggnadsprojekt, dels nya former för att stödja innovationer i form av systemförändrande missioner i stället för många små projekt. Den ska dessutom bidra till att vidareutveckla dessa erfarenheter och lärdomar med inriktning på nya former för governance för klimatomställning i städer och kommuner.

Att leda samverkan

Handboken innehåller råd och instruktioner för den som leder eller deltar i gränsöverskridande förändringsarbete. Den beskriver hur en IBA-process kan designas och anpassas utifrån lokala förutsättningar, ger en introduktion till hur konflikter och makt kan hanteras konstruktivt i samverkansprocesser, och avslutningsvis en inblick i de vetenskapliga kunskapsfält som IBA bygger på.