Viable Cities Logo

Etikett Ekologisk hållbarhet

Skyfall i en digitala tvilling 

Göteborgs digitala tvilling har använts för att testa hur man kan skyfallssäkra staden. Målet är att utveckla ett interaktivt verktyg för att se till att skyfallskrav följs i stadsplaneringsprocesser där olika aktörer ska kunna krocktesta åtgärder för att fatta bra och hållbara beslut för att rusta staden inför skyfall.

Kristianstad: Skyfallskartan

Kristianstad ligger på en låglänt, vattenomgärdad plats med en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. I sitt klimatanpassningsarbet har man bland annat tagit fram Skyfallskartan som visar vilka platser i Kristianstad, Åhus och Yngsjö som kan översvämmas i samband med extrema regn till stöd för fastighetsägare.

Klimatsmart planering

Humlor på besök i kyrkparken. Fler växter leder till ökad biologisk mångfald. Foto: Ekologigruppen via SMHI
Järfälla har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden. Värdet av ekosystemtjänster togs upp i översiktsplanearbetet i Järfälla kommun redan 2014.