Viable Cities Logo

Etikett Digitalisering

Öppna data

Nackas vision är ett samhälle där öppenhet och mångfald råder. De jobbar aktivt för att öppna upp våra offentliga data och göra det enkelt för dig som vill skapa appar eller tjänster utifrån det.

RISE Smart City Lab

Viable Cities samarbetar med RISE Smart City Lab. En standardiserad och kvalitetssäker datahantering och ett uppskalat nyttiggörande av data i Sveriges kommuner är en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Vi är inte där än. Därför samlar vi nu hela ekosystemet i Smart City Lab.

Den nationella dataverkstaden

Viable Cities samarbetar med Den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal sektor.

En digital tvilling skapar en smartare stad

Digital tvilling är ett projekt inom ramen för Helsingborgsdeklarationen. Helsingborgsdeklarationen är en satsning som innebär att staden tillsammans med över 50 aktörer från hela logistikkedjan tar sikte på att Helsingborgsregionen ska bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav.

Digital tvilling

Göteborgs Stad har en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering.

Digitalisering och digitala verktyg för omställning till klimatneutrala städer

Viable Cities Rapport 2021:10 Digitalisering är en möjliggörare för att städer ska bli klimatneutrala. Men få styrdokument och initiativ tydliggör den här potentialen och städerna efterfrågar nu stöd i att använda digitalisering där den gör mest nytta för att få ned klimatutsläppen. Samverkan mellan förvaltningar i kommuner kan vara utmanande och det saknas ofta koordinering och samordning av kommunens pågående initiativ, projekt och satsningar. Det finns dessutom utmaningar när det gäller förutsättningarna inom data och infrastruktur. För att komma över de här utmaningarna bör städerna först ta ställning till prioriterade områden för utsläppsreduktion. De bör analysera om och hur digitalisering kan vara ett verktyg för omställning. När kommunerna förstår hur digitalisering kan användas för omställning, då behöver rätt aktörer, roller och mandat tillsättas. För att digitalisering ska bli en möjliggörare för minskad klimatpåverkan krävs dessutom att en grundläggande digital infrastruktur med förutsättningar för datahantering och delning finns på plats.