Viable Cities Logo

Format Publikation

NetZeroCities Transition Team Playbook

Many cities across Europe and elsewhere are exploring new ways of bringing together diverse actors and stakeholders, and enabling collective action across all sectors of society. In this document, NetZeroCities outline one crucial part of doing this, namely setting up a Transition Team, which brings together the municipality and the ecosystem of multiple actors across society. There is no single blueprint for achieving this; each city will need to work in ways that best accelerate progress in its specific context. However, there are some insights and lessons learnt that can be shared and built upon, and this document makes a series of suggestions.

Storytelling to save the planet

Storytelling has become a popular tool for sustainability transformations, leading to a rise in self-identified storytellers. As it is fast-spreading and has explicit change purposes, it is important to clarify assumptions about knowledge, power and change. This article analyses how storytellers describe their work, exposing the varied assumptions about knowledge and power underlying different approaches to storytelling for sustainability. The findings raise critical questions to assess the legitimacy of these applications.

Global Resources Outlook 2024 – Bend the trend

Denna 2024-upplaga av Global Resources Outlook belyser hur resurser är avgörande för ett effektivt genomförande av Agenda 2030 och multilaterala miljöavtal för att tackla den planetära trippelkrisen. Rapporten samlar bästa tillgängliga data, modellering och bedömningar för att analysera trender, effekter och fördelningseffekter av resursanvändning.

Vad utbölingarna inte fattar

dekor
Viable Cities Rapport 2023:3 En analys av berättelser om Norrland för de som knappt varit där, för de som är födda där, för de som kan tänka sig att flytta dit och för de som påverkar utan att vara på plats.

Sexårsutvärdering av Viable Cities

Syftet med utvärderingen var att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoret så att programmet lär och utvecklas på bästa sätt.

Mind the gap(s)

En analys av konsumtionstrender som gjorts av Kairos Future på uppdrag av Science Park Borås, som sedan 2019 årligen tar fram en rapport på temat hållbar konsumtion. Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap på områdena textilier, konsumtion och samhällsbyggnad.

OPSI – Innovative Capacity of Governments: A Systemic Framework

To assist governments in understanding and harnessing their innovative capacity, OPSI developed the Innovative Capacity Framework. This practical and systemic Framework guides governments in leveraging innovation as an integral part of policymaking and administration and supports them to enhance their capacity to proactively adapt to the changing environment.

Naturskydds-föreningen – Ställ om din kommun

I den här guiden får du tips, råd, vägledning och inspiration till hur du – själv eller tillsammans med andra – kan påverka din kommun att fatta beslut som minskar utsläppen av växthusgaser och gynnar den biologiska mångfalden där du bor.

Thriving North (slutrapport)

Viable Cities Rapport 2023:02 Under 2022 har Viable Cities ansvarat för ett regeringsuppdrag ”Stöd till innovationsarbete inom hållbar stads- och samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten”. I uppdraget var sex kommuner (Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå samt Umeå) utpekade samt aktörer i Västerbotten och Norrbotten (länsstyrelser samt regioner). Regeringsuppdraget delades in i fyra delleveranser som kan beskrivas med nedanstående översiktsbild. Denna slutrapport presenterar sammanfattande erfarenheter från arbetet samt lyfter ett antal slutsatser som dragits under året. Två övergripande utgångspunkter i uppdraget har varit EUs mission om “Climate neutral and smart cities”, samt New European Bauhaus-rörelsen i Europa, med mål om klimatneutrala, hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen.

Climate transition in cities: A Swedish Governance Model to Accelerate the Rate of Transition

Viable Cities Rapport 2023:01 This report has been commissioned by Vinnova within the framework of the Viable Cities programme. The report, firstly, aims to provide a policy-relevant overview of two new elements for sustainable urban development: new forms of governance for leading, managing and executing urban planning projects, and new forms for supporting innovations in the form of systemsaltering missions rather than a variety of small projects. Secondly, it also aims to help evolve these experiences and lessons learned, with an emphasis on new forms of governance for climate transition in cities and municipalities.

Klimaomställning av städer: En svensk governance-modell för att öka takten i omställningen

Viable Cities Rapport 2023:01 Denna rapport handlar om klimatomställningen, om städernas roll och en ny framväxande modell för att leda, styra och genomföra omställningen snabbare än idag, det som sammanfattningsvis kallas ”governance”. Den har utarbetats på uppdrag av Vinnova. Den ska ge en policyrelevant översikt över två nya element för hållbar stadsutveckling, dels nya former av governance för att leda, styra och genomföra stadsbyggnadsprojekt, dels nya former för att stödja innovationer i form av systemförändrande missioner i stället för många små projekt. Den ska dessutom bidra till att vidareutveckla dessa erfarenheter och lärdomar med inriktning på nya former för governance för klimatomställning i städer och kommuner.

Energy Cities – Designing Participatory Processes for Just and Climate-Neutral Cities

This guide supports policy workers in (European) cities who want to design a transformative and participatory process for realising just and climate-neutral cities. Based on a three-year research project with six European cities (TOMORROW), this guide has been developed to address issues encountered in the practice of urban transitions: from redesigning municipal institutions to creating legitimacy for radicality and shaping co-creation.

European Commission – Co-creation for policy

En handbok som vägleder aktörer till att effektivt skapa de policys som behövs idag. Handboken kombinerar ett entreprenöriellt tänkt med konkreta processer för att ta fram genomslagskraftiga idéer som skapar riktig påverkan på omgivningen.

Revidering av Klimatkontrakt 2030 (syntes)

Viable Cities Rapport 2021:13 Klimatkontrakt 2030 revideras varje år och utvecklas och vässas år från år för att snabba på omställningen till klimatneutrala, hållbara städer. Den första versionen signerades i december 2020 av nio städer, fyra myndigheter och programmet Viable Cities. Detta PM är en syntes sammanställd av Viable Cities programledning. Syntesen bygger på en stor mängd underlag som tagits fram i omfattande processer med intervjuer, dialoger, workshops och analysarbete som genomförts under 2021 som en del i att utveckla arbetet med Klimatkontrakt 2030.

Investeringsplaner för omställning till klimatneutrala städer

Viable Cities Rapport 2021:11 Klimatomställningen under 2020-talet innebär att den fossila ekonomin kommer att bli alltmer olönsam och att den förnybara ekonomin blir alltmer lönsam, att den ena ekonomiska ”tipping point” efter den andra kommer att passeras. Klimatinvesteringsplaner innebär ett nytt sätt att ta fram färdplaner för städer som inkluderar ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv på åtgärder och investeringar. Klimatnytta och mervinster tydliggörs för att skapa beslutsunderlag som möjliggör rätt prioriteringar. Klimatinvesteringsplanen handlar om att ge en samlad bild av de kommunala, regionala, statliga och privata åtgärder och investeringar som kommer att behövas för att nå uppsatta mål. Samtidigt ska de visa på hur nya eller växande marknader skapas för företag som kan leverera hållbara byggnader, energisystem, mobilitetslösningar, återvinningssystem och understödjande digitala system mm.

Digitalisering och digitala verktyg för omställning till klimatneutrala städer

Viable Cities Rapport 2021:10 Digitalisering är en möjliggörare för att städer ska bli klimatneutrala. Men få styrdokument och initiativ tydliggör den här potentialen och städerna efterfrågar nu stöd i att använda digitalisering där den gör mest nytta för att få ned klimatutsläppen. Samverkan mellan förvaltningar i kommuner kan vara utmanande och det saknas ofta koordinering och samordning av kommunens pågående initiativ, projekt och satsningar. Det finns dessutom utmaningar när det gäller förutsättningarna inom data och infrastruktur. För att komma över de här utmaningarna bör städerna först ta ställning till prioriterade områden för utsläppsreduktion. De bör analysera om och hur digitalisering kan vara ett verktyg för omställning. När kommunerna förstår hur digitalisering kan användas för omställning, då behöver rätt aktörer, roller och mandat tillsättas. För att digitalisering ska bli en möjliggörare för minskad klimatpåverkan krävs dessutom att en grundläggande digital infrastruktur med förutsättningar för datahantering och delning finns på plats.

Medborgarengagemang för omställning till klimatneutrala städer

Viable Cities Rapport 2021:9 Den här rapporten redovisar ett förslag till strategi för medborgarengagemang för omställning till klimatneutrala städer. Strategin är tänkt för kommuner och aktörer på nationell nivå, men innefattar även andra aktörer. Förslaget har tagits fram av Anthesis tillsammans med Actinate och Sustainable 3.0 på uppdrag av Viable Cities.

The Future of Sharing? A Roundtable for Horizon Scanning on Sharing Cities

Viable Cities Rapport 2021:1 Organised in November 2020, the roundtable on “Sharing Cities – Shaping Tomorrow” focused on sharing insights and ideas on the future of sharing in our cities and communities. The roundtable gathered over 40 people from around the world and formed part of the Smart City Live Conference. This report pulls together the conversations at the roundtable and distils the key findings. Sharing Cities Sweden is a Viable Cities initiative.

Cities and Consumption: Sharing Cities and Achieving the Sustainable Development Goals

Viable Cities Rapport 2020:4 In October 2019, over 200 people from around the world gathered at the Sharing Cities Summit. The focus of the event was centred on the connections between the Sustainable Development Goals and sharing economy in cities. This public event was followed up by further analysis on this topic leading to the publication of this synthesis report in December 2020. Sharing Cities Sweden is a Viable Cities initiative.

Digitala tomater (slutrapport)

Viable Cities Rapport 2020:2 Projektet handlar om att utveckla modeller för återvinning av spillvärme från datacenter till urban matproduktion och jordtillverkning i täta stadsmiljöer. Målet är att i Göteborg uppföra en första anläggning med odlingsväxthus tätt integrerat med data-centret som drivs av spillvärme och biologiskt avfall till klimatneutral matproduktion i staden.

Proposed Mission: 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens

The introduction of a Climate City Mission is a radical new way of achieving climate neutrality – and of doing so faster, by 2030. The Mission aims to promote system innovation across the value chain of city investment, targeting multiple sectors such as governance, transport, energy, construction and recycling, with support from powerful digital technologies. As such, it requires a change in regulations, approaches and instruments combined with the willingness to go beyond existing schemes and habits.

Att leda samverkan

Handboken innehåller råd och instruktioner för den som leder eller deltar i gränsöverskridande förändringsarbete. Den beskriver hur en IBA-process kan designas och anpassas utifrån lokala förutsättningar, ger en introduktion till hur konflikter och makt kan hanteras konstruktivt i samverkansprocesser, och avslutningsvis en inblick i de vetenskapliga kunskapsfält som IBA bygger på.