Viable Cities Logo

Status Öppen

Enabling City Transformation

NetZeroCities utlysning Enabling City Transformation uppmanar Mission Cities att föreslå innovativa åtgärder för att tackla systemiska utmaningar som de ställs inför inom klimatomställningsarbetet. Programmet, som pågår i arton månader, syftar till att främja storskalig, stadsomfattande omvandling, bygga vidare på och gå vidare bortom Pilot Cities-programmet, och skapa praktiska, replikerbara lösningar som stöder hållbar stadsutveckling och klimatneutralitet i europeiska städer

Genomförbarhetsstudier och forskningsprojekt inom sociala insatsområden

Genom finansiering av genomförbarhetsstudier vill Metals & Minerals inventera idéer inom vissa av programmets sociala insatsområden och samtidigt bidra till framtagandet av beslutsunderlag inför kommande forsknings- och utvecklingsprojekt. De idéer som ligger till grund för genomförbarhetsstudierna förväntas ha potential att engagera en bred krets av intressenter i nya eller utökade partnerskap.

Ökad resurseffektivitet och resiliens

Net Zero Industry vill skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde. För att ställa om till en resurseffektiv, cirkulär och långsiktigt hållbar resursanvändning behövs både förbättringar av existerande lösningar och utveckling av innovativa lösningar. Dessutom krävs ett systemperspektiv och att hela livscykeln beaktas.

Samverkan för Hållbart vatten

Utlysningen ingår i programmet Water Wise Societies och riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö. Utlysningen finansierar genomförbarhetsstudier och ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Genomförbarhetsstudier inom tekniska insatsområden

Genom finansiering av genomförbarhetsstudier vill Metals & Minerals inventera idéer inom programmets tekniska insatsområden och samtidigt bidra till framtagandet av beslutsunderlag inför kommande forskning och utveckling. Utlysningen utgör en inledande satsning i Metals & Minerals och är öppen för ansökningar gällande genomförbarhetsstudier som adresserar något eller några av programmets tekniska insatsområden.

Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

Formas söker projekt som tar sig an en utmaning som syftar till att integrera arbetet med klimatneutralitet och social hållbarhet för att påskynda omställningsarbetet i en kommun eller region. Utlysningen är relevant för aktörer som arbetar för missionen om klimatneutrala och hållbara städer till 2030, som inom Viable Cities. Insatser som finansieras inom utlysningen kan bli en del av portföljen för omställningen i en stad.