Status Öppen

URBACTs utlysning för Innovation Transfer Networks

Utlysningen för Innovation Transfer Networks är öppen 10 januari till 20 Mars 2024! Utlysningen innebär en möjlighet för Europeiska städer att lära av projekt genomförda inom EU-initiativet Urban Innovative Action (UIA) och anpassa till sina lokala förutsättningar. Städer som har implementerat UIA projekt kommer att vara lead partners.

Ta fram en strategi för hållbar urban utveckling

Foto: Scandinav/Boverket
Nu finns det möjlighet för kommuner och städer att ta fram en territoriell strategi för områdens hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. När strategin är framtagen finns det möjlighet att ta del av finansiering inom Regionalfonden.

Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Foto: Angelica Afzelius/RISE
Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som avser utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt. Minsta stödet som du kan söka är 1 miljon kronor och det maximala stödet är 8 miljoner kronor.

Främja forsknings- och innovationsprocesser med koppling till cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan likväl som framgångsrika samverkansmöjligheter för att möjliggöra forskning och innovation. Nu är det möjligt för aktörer i Stockhomsregionen att söka finansiering för insatser som främjar ökad cirkularitet

Accelerera omställningen till hållbara vägtransporter – våren 2024

Finansiering av förberedelseprojekt och systemdemonstratorer som påskyndar omställningen till fossilfria, säkra, jämlika och effektiva vägtransporter. Lösningarna ska ha en avgörande betydelse för att accelerera takten i omställningen till hållbara vägtransporter. Projekten ska ha en hög teknisk mognad och fokus ska ligga på systeminnovation och hur projektet tas emot av användarna för att bidra till samhällsnytta. Vidare ska projekten samla relevanta aktörer för en systemlösning som demonstreras i en fysisk miljö och ha potential att implementeras inom några år.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet