Viable Cities Logo

Utlysningsetikett Externa utlysningar

DUT Call 2024

DUT Call 2024 är den tredje utlysningen av Driving Urban Transitions (DUT) Partnership. Syftet med utlysningen är att stödja transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som tar itu med urbana utmaningar för att hjälpa städer i deras omställning till ett mer hållbart samhälle. I samband med utlysningen kan alla intressenter anmäla sig till matchmaking plattformen för att bygga samarbeten, gå med i konsortier, och diskutera och förfina idéer med potentiella partners.

Enabling City Transformation

NetZeroCities utlysning Enabling City Transformation uppmanar Mission Cities att föreslå innovativa åtgärder för att tackla systemiska utmaningar som de ställs inför inom klimatomställningsarbetet. Programmet, som pågår i arton månader, syftar till att främja storskalig, stadsomfattande omvandling, bygga vidare på och gå vidare bortom Pilot Cities-programmet, och skapa praktiska, replikerbara lösningar som stöder hållbar stadsutveckling och klimatneutralitet i europeiska städer

Genomförbarhetsstudier och forskningsprojekt inom sociala insatsområden

Genom finansiering av genomförbarhetsstudier vill Metals & Minerals inventera idéer inom vissa av programmets sociala insatsområden och samtidigt bidra till framtagandet av beslutsunderlag inför kommande forsknings- och utvecklingsprojekt. De idéer som ligger till grund för genomförbarhetsstudierna förväntas ha potential att engagera en bred krets av intressenter i nya eller utökade partnerskap.

Ökad resurseffektivitet och resiliens

Net Zero Industry vill skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde. För att ställa om till en resurseffektiv, cirkulär och långsiktigt hållbar resursanvändning behövs både förbättringar av existerande lösningar och utveckling av innovativa lösningar. Dessutom krävs ett systemperspektiv och att hela livscykeln beaktas.

Samverkan för Hållbart vatten

Utlysningen ingår i programmet Water Wise Societies och riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö. Utlysningen finansierar genomförbarhetsstudier och ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Genomförbarhetsstudier inom tekniska insatsområden

Genom finansiering av genomförbarhetsstudier vill Metals & Minerals inventera idéer inom programmets tekniska insatsområden och samtidigt bidra till framtagandet av beslutsunderlag inför kommande forskning och utveckling. Utlysningen utgör en inledande satsning i Metals & Minerals och är öppen för ansökningar gällande genomförbarhetsstudier som adresserar något eller några av programmets tekniska insatsområden.

Communities for Climate (C4C)

Communities for Climate (C4C), ett initiativ från Europeiska kommissionen, ämnar att stödja 50 samhällsledda projekt i elva länder i EU, och åtfölja dem i förverkligandet av nya och innovativa idéer för medborgarengagemang för att ta itu med klimat- och hållbarhetsfrågor. De kommer att få skräddarsytt stöd för att utvecklas och bli replikerbara modeller för andra lokala samhällen som är villiga att engagera sig i klimatprojekt i hela EU.

Reglering och banbrytande teknik

Väl fungerande regelverk och styrning är viktiga förutsättningar för effektiv och säker utveckling av banbrytande tekniker. Samtidigt utvecklas regleringen ibland för långsamt för att skydda samhälle och individer från negativa sidoeffekter. I denna Vinnova-utlysning kan aktörer söka pengar för att utforska och experimentera med reglering och andra styrmedel inom utvalda teknikområden: syntetisk biologi, kvantteknik, immersiv teknik, blockkedjor och AI.

NetZeroCities andra utlysning för Twin Cities

Från och med 8 april inbjuds städer över hela EU och länder som är associerade med Horizon Europe att ansöka om att gå med i EU Cities Missions program för utbyte och påskynda klimatomställningen. Utlysningen är öppen för städer som för närvarande inte är en del av EU Cities Mission eller Twinning and Pilot Cities-programmen. Utvalda städer kommer att ha möjlighet att samarbeta med pilotstäder från kohort 2, för att underlätta delning och kunskapsutbyte under omställningen till klimatneutralitet.

Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

Formas söker projekt som tar sig an en utmaning som syftar till att integrera arbetet med klimatneutralitet och social hållbarhet för att påskynda omställningsarbetet i en kommun eller region. Utlysningen är relevant för aktörer som arbetar för missionen om klimatneutrala och hållbara städer till 2030, som inom Viable Cities. Insatser som finansieras inom utlysningen kan bli en del av portföljen för omställningen i en stad.

URBACTs utlysning för Innovation Transfer Networks

Utlysningen för Innovation Transfer Networks är öppen 10 januari till 20 Mars 2024! Utlysningen innebär en möjlighet för Europeiska städer att lära av projekt genomförda inom EU-initiativet Urban Innovative Action (UIA) och anpassa till sina lokala förutsättningar. Städer som har implementerat UIA projekt kommer att vara lead partners.

Ta fram en strategi för hållbar urban utveckling

Foto: Scandinav/Boverket
Nu finns det möjlighet för kommuner och städer att ta fram en territoriell strategi för områdens hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. När strategin är framtagen finns det möjlighet att ta del av finansiering inom Regionalfonden.

Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Foto: Angelica Afzelius/RISE
Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som avser utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt. Minsta stödet som du kan söka är 1 miljon kronor och det maximala stödet är 8 miljoner kronor.

Främja forsknings- och innovationsprocesser med koppling till cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan likväl som framgångsrika samverkansmöjligheter för att möjliggöra forskning och innovation. Nu är det möjligt för aktörer i Stockhomsregionen att söka finansiering för insatser som främjar ökad cirkularitet

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Foto: Marc-Olivier Jodoin via Unsplash
Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av vår bebyggda miljö, genom projekt där en central del är att använda digitaliseringen som verktyg för ökad hållbarhet inom samhällsbyggnadsområdet, både avseende processerna och dess resultat samt den bebyggda miljön. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Accelerera omställningen till hållbara vägtransporter – våren 2024

Finansiering av förberedelseprojekt och systemdemonstratorer som påskyndar omställningen till fossilfria, säkra, jämlika och effektiva vägtransporter. Lösningarna ska ha en avgörande betydelse för att accelerera takten i omställningen till hållbara vägtransporter. Projekten ska ha en hög teknisk mognad och fokus ska ligga på systeminnovation och hur projektet tas emot av användarna för att bidra till samhällsnytta. ´