Viable Cities Logo

Status Stängd

Communities for Climate (C4C)

Communities for Climate (C4C), ett initiativ från Europeiska kommissionen, ämnar att stödja 50 samhällsledda projekt i elva länder i EU, och åtfölja dem i förverkligandet av nya och innovativa idéer för medborgarengagemang för att ta itu med klimat- och hållbarhetsfrågor. De kommer att få skräddarsytt stöd för att utvecklas och bli replikerbara modeller för andra lokala samhällen som är villiga att engagera sig i klimatprojekt i hela EU.

Reglering och banbrytande teknik

Väl fungerande regelverk och styrning är viktiga förutsättningar för effektiv och säker utveckling av banbrytande tekniker. Samtidigt utvecklas regleringen ibland för långsamt för att skydda samhälle och individer från negativa sidoeffekter. I denna Vinnova-utlysning kan aktörer söka pengar för att utforska och experimentera med reglering och andra styrmedel inom utvalda teknikområden: syntetisk biologi, kvantteknik, immersiv teknik, blockkedjor och AI.

NetZeroCities andra utlysning för Twin Cities

Från och med 8 april inbjuds städer över hela EU och länder som är associerade med Horizon Europe att ansöka om att gå med i EU Cities Missions program för utbyte och påskynda klimatomställningen. Utlysningen är öppen för städer som för närvarande inte är en del av EU Cities Mission eller Twinning and Pilot Cities-programmen. Utvalda städer kommer att ha möjlighet att samarbeta med pilotstäder från kohort 2, för att underlätta delning och kunskapsutbyte under omställningen till klimatneutralitet.

Utlysning #15 Systemdemonstratorer i praktiken

Viable Cities Systemdemonstrator
I utlysningen Systemdemonstratorer i praktiken går systemdemonstratorn från planeringsfas till etablering och implementering. Med den större budget som ingår i denna fas blir det möjligt att på bred front samla aktörer och genomföra de åtgärder som identifierats för att nå systemdemonstratorns mission. Två projekt beviljades medel i planeringsfasen, SnabbSam i Stockholm och CoAction i Lund, och det är endast de som kan söka och beviljas stöd i den här utlysningen.

Utlysning #14 Klimatneutrala städer 2030 3.0​

Utlysning #14. Foto: Giu Vicente via Unsplash
Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Utlysning #14: Klimatneutrala städer 2030 3.0 ska bidra till att ge ökad kraft i klimat- och hållbarhetsarbete i städer med höga ambitioner för omställningen. Satsningen öppnar upp för fler städer att gå före i att accelerera den lokala omställningsresan och skala upp omställningen för större effekt inom kortare tidsram och samtidigt bidra till att hantera multipla kriser.

URBACTs utlysning för Innovation Transfer Networks

Utlysningen för Innovation Transfer Networks är öppen 10 januari till 20 Mars 2024! Utlysningen innebär en möjlighet för Europeiska städer att lära av projekt genomförda inom EU-initiativet Urban Innovative Action (UIA) och anpassa till sina lokala förutsättningar. Städer som har implementerat UIA projekt kommer att vara lead partners.

Ta fram en strategi för hållbar urban utveckling

Foto: Scandinav/Boverket
Nu finns det möjlighet för kommuner och städer att ta fram en territoriell strategi för områdens hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. När strategin är framtagen finns det möjlighet att ta del av finansiering inom Regionalfonden.

Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Foto: Angelica Afzelius/RISE
Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som avser utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt. Minsta stödet som du kan söka är 1 miljon kronor och det maximala stödet är 8 miljoner kronor.

Främja forsknings- och innovationsprocesser med koppling till cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan likväl som framgångsrika samverkansmöjligheter för att möjliggöra forskning och innovation. Nu är det möjligt för aktörer i Stockhomsregionen att söka finansiering för insatser som främjar ökad cirkularitet

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Foto: Marc-Olivier Jodoin via Unsplash
Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av vår bebyggda miljö, genom projekt där en central del är att använda digitaliseringen som verktyg för ökad hållbarhet inom samhällsbyggnadsområdet, både avseende processerna och dess resultat samt den bebyggda miljön. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Accelerera omställningen till hållbara vägtransporter – våren 2024

Finansiering av förberedelseprojekt och systemdemonstratorer som påskyndar omställningen till fossilfria, säkra, jämlika och effektiva vägtransporter. Lösningarna ska ha en avgörande betydelse för att accelerera takten i omställningen till hållbara vägtransporter. Projekten ska ha en hög teknisk mognad och fokus ska ligga på systeminnovation och hur projektet tas emot av användarna för att bidra till samhällsnytta. ´

Utlysning #12 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, planeringsfas

Viable Cities Systemdemonstrator
Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Utlysningen riktar sig i detta skede enbart till våg 1-städerna i satsningen : Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer​, designfas

Viable Cities Systemdemonstrator
Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Utlysningen riktar sig i detta skede enbart till våg 1-städerna i satsningen : Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Utlysning #10 Lösningar för hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbets-program

Vill du bidra till utvecklingen inom hållbar urban mobilitet? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeisk-kinesiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European. Energimyndigheten och Vinnova med Viable Cities och Drive Sweden utlyser tillsammans cirka 9 miljoner kronor till svenska aktörer.

Utlysning #9 Energipositiva stadsdelar för klimatneutrala städer

Var med och skapa energipositiva stadsdelar och genom det bidra till klimatneutrala städer. Nu kan du söka stöd för det i en utlysning inom det europeiska samarbetet PED – Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development. Budgeten för utlysningen är cirka 15 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige och som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.

Utlysning #8 Klimatneutrala städer 2030 2.0

Nu välkomnar vi nya städer till vår satsning på klimatneutrala och hållbara städer. Vi söker svenska kommuner som tillsammans med lokala samarbetspartners, och oss, vill arbeta för missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Vår vision är att vi genom vårt gemensamma arbete inspirerar och visar vägen i klimatomställningen både i Europa och globalt.

Utlysning #6 Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Utlysning #5 Energipositiva stadsdelar

Vill du vara med och skapa energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för det i en pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED). Budgeten för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.

Utlysning #4 Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Utlysning #3 Klimatneutrala städer 2030

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Utlysning #2 Demonstration för livskraftiga städer

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.