Viable Cities Logo

Klimatneutrala städer 2030 3.0

Utlysning #14
Öppen till 5 juni 2024
Utlysta medel cirka 120 miljoner SEK

Nu öppnas dörren för ännu fler svenska städer att mobilisera för klimatomställningen. Utlysning #14: Klimatneutrala städer 2030 3.0 är öppen 6 mars–5 juni 2024 och ska accelerera den lokala omställningsresan ytterligare och skala upp omställningen.

Vem kan söka?

I den här utlysningen erbjuds stöd i två kategorier. Den ena innebär att vi öppnar upp för att nya pionjärstäder höjer ambitionen för att snabba på klimatomställningen. Den andra avser pionjärstäder i våg 1 och 2 som höjer sin ambition för omställning, där en del kan vara att samverka med en eller flera tvillingstäder.

Hur ska konsortiet se ut?

Minst fyra parter ska stå bakom varje ansökan. Den koordinerande parten ska vara en kommun. Projektkonsortiet ska bestå av oberoende aktörer från universitet, högskolor eller forskningsinstitut, företag, offentlig sektor och idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer).

Hur mycket kan ni söka?

Beviljade projekt kan erhålla från tre till som mest 4,5 miljoner kronor. Den högre nivån gäller konsortier med tvillingstäder. Med en tvillingstad kan budgeten utökas med upp till en miljon kronor, med två eller flera tvillingstäder kan budgeten utökas med upp till 1,5 milj kr. Högsta tillåtna stödnivå för projektet som helhet: 50 %

Vad vill vi uppnå med denna utlysning?

Den här satsningen ska bidra till att ge ökad kraft i klimat- och hållbarhetsarbete i städer med höga ambitioner för omställningen. Satsningen öppnar upp för fler städer (pionjärstäder och tvillingstäder) att gå före i att snabba på omställningen för större effekt inom kortare tidsram och samtidigt bidra till att hantera multipla kriser.

Just nu pågår i Sverige och i Europa en stark mobilisering kring att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Detta är en del av det missionsdrivna arbete som Viable Cities initierat och drivit sedan flera år tillbaka. Utgångspunkten för Viable Cities verksamhet är missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Missionen innebär att städers klimatomställning ska ske utifrån ett brett perspektiv, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt beaktas. Såväl rättvis omställning som möjligheter för företag att bygga internationell konkurrenskraft genom att bidra till en snabbare omställning är viktiga perspektiv.

De projekt som finansieras inom denna satsning är en viktig del i att uppnå missionen. Nu skärps ambitionen och fokus är på uppskalning, spridning och replikerbarhet för ökad effekt av klimatarbetet. Kriterierna för att bevilja medel är annorlunda jämfört med tidigare utlysningar från Viable Cities. 

Vilka projekt kan få stöd?

I den här utlysningen erbjuds stöd i två kategorier. Ansökningarna i respektive kategori har delvis olika bedömningskriterier och olika förväntningar på leveranser. Det är inte möjligt för en kommun att ingå i fler än en ansökan. Koordinerande part i respektive ansökan måste vara en kommun. Även eventuella tvillingstäder kan enbart vara kommuner.

A. Nya pionjärstäder våg 3 höjer ambitionen i omställningen

Här avses ytterligare kommuner som i samverkan med en bredd av aktörer vill bli föregångare i att snabba på klimatomställningen till 2030, men som inte ingår bland de städer som sedan tidigare har signerat Klimatkontrakt 2030 under våg 1 och våg 2. Cirka sju nya pionjärstäder med tillhörande projektparter avses finansieras i denna kategori.

B. Pionjärstäder våg 1 och 2 höjer ambitionen och kan samverka med tvillingstäder

Här kan pionjärstäder från våg 1 och 2 samverka med tvillingstäder som en väg för uppskalning eller välja att söka på egen hand. Tvillingstäder är ett nytt grepp och bygger på ömsesidigt lärande mellan städer samt att kunna bygga gemensam förmåga att ställa om fortare till klimatneutralitet 2030. Tvillingstäderna kan till exempel dela liknande utmaningar eller möjligheter som pionjärstäderna. Pionjärstäderna och tvillingstäderna ska etablera ett samarbete kring klimatomställning där det finns förutsättningar för uppskalning. Det kan till exempel handla om gemensamt strategiskt arbete, gemensamma upphandlingar eller konkreta insatser. Det kan även bygga vidare på, och utveckla, redan befintliga mellankommunala samarbeten (som exempelvis hantering av vatten, avfall, kommunikationer, energi, bostäder, material/logistik, arbetsmarknad, samhällsplanering).

Projektkonsortier som inkluderar tvillingstäder har möjlighet att söka ett högre stödbelopp. En pionjärstad behöver vara koordinator men kan ansöka tillsammans med en eller flera tvillingstäder. En pionjärstad från våg 1 och 2, ska vara huvudsökande (koordinator) för projektet och eventuella tvillingstäderna är projektparter. Det är obligatoriskt att eventuella tvillingstäder som ingår i konsortiet också har en projektbudget. Upp till 23 projekt avses finansieras i denna kategori. Konsortierna kan alltså innehålla en eller flera tvillingstäder. 

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information finns i den fullständiga utlysningstexten.

Så här ansöker man

Ansökningarna görs via Energimyndighetens e-tjänst ”Finansiering av forskning och innovation” via “Mina sidor”. Deadline för ansökan är den 5 juni 2024, och du kan få support i din ansökan fram till 16.00 (CET) samma dag.

Stöd till sökande

Informationsmöten

Den 19 mars 10.30-12.00 arrangerades ett första digitalt informationsmöte om utlysningen med representanter från Viable Cities och Energimyndigheten. Du kan se inspelningen av informationsmötet i efterhand och ladda ner presentationen från mötet i PDF format.

Den 3 april 10.30-11.30 arrangerades ett andra digitalt informationsmöte om utlysningen med fokus på Viable Cities – ett missionsdrivet innovationsprogram, och den 10 april 10.30-11.30 arrangerades ett tredje digitalt informationsmöte om utlysningen med fokus på implementering och uppskalning för klimatomställningen. Du kan se inspelningen av informationsmötena i efterhand.

Konsultationstillfällen

Vi erbjuder konsortier konsultationstillfällen under april månad. Vid intresse för det, kontakta utlysning@viablecities.se.

Vanliga frågor

Här har vi samlar de vanligaste frågorna kring utlysningen. 

Om konsortiet

Minst fyra parter ska stå bakom varje ansökan. Den koordinerande parten ska vara en kommun . Ambitionen i formeringen av konsortier ska vara att stärka den lokala omställningsarenan och bidra till att långsiktigt mobilisera fler aktörer över tid som kan vara drivande i att åstadkomma en snabbare omställning.

Projektkonsortiet ska bestå av oberoende aktörer från samtliga följande aktörsgrupper:

  1. universitet, högskolor eller forskningsinstitut
  2. företag
  3. offentlig sektor
  4. idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)

Projektparter kan vara juridiska personer, såsom företag, universitet, högskolor, offentliga aktörer, idéburna organisationer och branschorganisationer. Endast aktörer med verksamhet i Sverige kan vara projektparter. Alla projektparter kan söka stöd inom projektet utifrån de rättsliga förutsättningar som gäller för respektive organisationsform (se Bilaga 3). Högsta tillåtna stödnivå för projektet som helhet är 50 %.

Politisk förankring är ett måste för denna ansökan och ett kriterium i bedömningen av ansökan. För pionjärstäder i våg 3 är stödbrev från den politiska ledningen obligatoriskt (obligatorisk bilaga). Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Ja, internationella parter kan vara med i en ansökan, men för att parten ska kunna ha en egen budget i projektet krävs det dock att parten också är verksam i Sverige och har ett svenskt organisationsnummer. I annat fall kan parten endast vara med och bidra med samfinansiering.

Ja, det går bra. Däremot kan kommuner endast vara med i en ansökan.

Stödbrev behövs inte från de 23 städer som har varit med tidigare. Däremot om ni som pionjärstad väljer att även inkludera en eller flera tvillingstäder i er ansökan så behövs stödbrev från tvillingstäderna.

Om pilot- och tvillingstäder

Nej, det finns inga sådana begränsningar inom Viable Cities utlysning, det är öppet för alla städer.

En stad kan inte söka som både pionjär- och tvillingstad. Där behöver man prata ihop sig mellan kommuner och välja hur man söker.

Nej, pionjärstäderna kan inte hitta tvillingstäder bland andra pionjärstäder. Varje ansökan har en pionjärstad, och, om man söker med en tvilling, en eller flera tvillingstäder.

Vi vet inte i dagsläget hur kommande utlysningar kommer att se ut, så det kan vi inte lova.

Det finns en allokerad budget för alla 23 som är inom satsningen nu, men man kommer inte med automatik vidare för det. Alla sökande måste uppfylla kriterierna som beskrivs i utlysningen.

Nej, en tvillingstad är kopplad till endast en pionjärstad, men även om man inte är i samma konsortium så kan man samarbeta ändå.

Man kan gå tillväga på olika sätt, sådana frågor kan diskuteras vid ett konsultationstillfälle.

Konsortiet behöver identifiera vilka satsningar man behöver driva för att lyckas ställa om. Poängen med att jobba med tvillingstäder är att omställningen inte slutar vid kommunens gräns.

Det går inte att vara två pionjärstäder i samma ansökan, men det kan finnas flera tvillingstäder.

Nej, en tvillingstad, såväl som pionjärstad, ska vara en kommun. Däremot får regioner gärna vara med i konsortiet.

Alla pionjärstäder, tvillingstäder och projektparter som söker finansiering måste ha verksamhet i Sverige, däremot kan en sökande välja att samarbeta med utländska aktörer utan projektbudget. Parter från andra länder är välkomna med egen finansiering.

Om Klimatkontrakt och Klimatinvesteringsplaner

Klimatkontraktet är en process där vi reviderar kontraktet varje år. Hur kontraktet används och tas fram i varje stad ser olika ut då de lokala förutsättningarna för att snabba på omställningen till klimatneutrala städer ser olika ut. På denna länk finns samtliga kontrakt publicerade.

Ja, det kommer att vara obligatoriskt och det kommer att finnas stöd för hur man går tillväga för att göra detta. Det finns inga färdiga mallar eftersom planen kommer att se olika ut för olika städer, beroende på vilka åtgärder som behövs för att uppnå klimatneutralitet. Klimatinvesteringsplanen är en del av stadens omställningsresa och inte en separat insats.

Vi har ett verktyg, Viable Cities Finance dashboard, som stöd i planeringen av klimatinvesteringsplaner. Den kombinerar utsläppsdata, simuleringar av klimatåtgärder och ekonomisk analys, och erbjuder omfattande insikter för effektiv utveckling av klimatstrategier fram till 2030.

En klimatinvesteringsplan är en del av arbetet, det behöver inte vara på plats vid ansökan. Däremot behöver ni ha en idé om hur ni kommer att arbeta med just framtagandet av planerna.

Har man en klimatfärdplan som leder till att man blir klimatneutral till 2030 är det bra. Då fortsätter man att förfina den och lägga till klimatinvesteringsplanen. Alla kommuner börjar där de är.

Om finansiering

Det är konsortiet som bestämmer fördelningen av den totala budgeten, men det finns ett krav på att alla tvillingstäder som ingår i ett konsortium behöver ha en projektbudget. Storleken på den budgeten bestämmer konsortiet.

Nej, samfinansiering/medfinansiering kan också vara, till exempel, arbetstid.

Bakom konsortiet ska det finnas minst fyra oberoende aktörer från samtliga aktörsgrupper. Dessa behöver ha var sin budget. Hur stödbeloppet fördelas mellan parterna bestäms i konsortiet, i enlighet med de villkor som beskrivs i utlysningstexten i Bilaga 3.

Det kan också vara fler än fyra parter i ett konsortium.

Om utlysningstexten

Vi har sammanställt en hel del exempel på vår kunskapshubb, som vi ständigt fyller på. Varje kommun vet bäst vilka som är de största utsläppskällorna inom deras geografiska område och hur man jobbar med omställningen, som allt är en del av en portfölj. Det handlar om att man bygger förmåga för att göra arbetet och accelerera.

Det innebär att arbeta bortom att utforska, innovera och göra piloter, till att satsa på uppskalning och snabb implementering, delning och vidarespridning. Kort sagt betyder radikal implementering att implementera snabbt och i stor skala och jobba bortom projektifiering.

Om ansökan hos Energimyndigheten

Du får ett besked om att Energimyndigheten tagit emot din ansökan och vilken handläggare som tar hand om ditt ärende. 

Din ansökan bedöms av en expertgrupp. Expertgruppen agerar rådgivande till Energimyndigheten. Det är den version av ansökan som du lämnat in före utlysningens stängningsdatum som bedöms. Inga kompletteringar godkänns efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som Energimyndigheten uttryckligen ber om.

Energimyndigheten kan komma att begära kompletteringar om behov finns efter att ansökan lämnats in. Det är viktigt att ge snabb återkoppling på dessa förfrågningar om komplettering.

Energimyndigheten gör en kreditupplysning på sökande företag.

Energimyndigheten fattar därefter beslut om din ansökan och beaktar då expertgruppens bedömningar. Beslutet planeras att fattas tidigast i november 2024. Du får kort därefter ett besked om vilket beslut som fattats och motivering till beslutet.

Skriv din ansökningstext i fälten på Mina sidor hos Energimyndigheten. Mer information om vad som ska stå i fälten finns beskrivet i avsnittet Så här ansöker du.

Projektets titel i ansökan förväntas vara: Klimatneutrala stadens namn 2030.

I de fall tvillingstäder finns med i konsortiet förväntas ansökans titel vara Klimatneutrala pionjärstadens namn, tvillingstads namn, tvillingstads namn 2030.

Ansökningsblanketten ska åtföljas av projektledarens och andra nyckelpersoners CV om max en A4-sida vardera. Eventuella figurer och bilder som det hänvisas till i texten kan bifogas. Bifogade bilagor, utöver CV, får uppgå till max 4 sidor.

Observera att projektbeskrivningen ska framgå av ansökningsblanketten och inte bifogas som bilaga. Se lista nedan om vilka bilagor som ska bifogas till ansökan.

Följande bilagor är obligatoriska och ska bifogas ansökan på Mina sidor:

  • Stödbrev som tydliggör den politiska förankringen av detta projekt i kommunledningen hos koordinerande kommun inklusive avsikten att signera Klimatkontrakt 2030 (gäller nya pionjärstäder våg 3 samt tvillingstäder). För de städer som har signerat Klimatkontrakt 2030 behöver dessa inte bifogas till ansökan.
  • CV-bilaga (i pdf-format) som innehåller CV på max en A4-sida per person för projektledare samt nyckelpersoner.
  • Utöver dessa kan du bifoga tabeller, figurer och annan grafisk information som är central för projektansökan som inte kan matas in i textfälten i Mina sidor som en bilaga att hänvisa till i texten i Mina sidor.
  • Övriga bilagor kommer inte att beaktas vid bedömning av ansökan.

Själva skrivandet i ansökningsformuläret är inte så omfattande, arbetet består snarare i att få fram essensen med få ord. Mer kraft behöver troligen läggas att bilda konsortiet och att i det arbeta fram vad man vill göra.

Portföljen handlar om de insatser som behövs göras, arbetspaketen handlar om hur man organiserar arbetet.

Övrigt

Just nu finns inga såna planer, men det kan tänkas komma framöver. Det är en del av Viable Cities DNA att driva på för nya satsningar och finansiering för att stötta städernas arbete. Vi identifierar strategiska områden tillsammans med städerna och samskapar kring vad som krävs för att accelerera omställningen.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Viable Cities, utlysning@viablecities.se

Anton Blanck, Energimyndigheten, anton.blanck@energimyndigheten.se, 016-542 06 96

Emina Pasic, Energimyndigheten, emina.pasic@energimyndigheten.se, 016-544 21 89

Teknisk support hos Energimyndigheten: minasidor@energimyndigheten.se, 016-544 22

Viable Cities Utlysning #14: Klimatneutrala städer 2030 3.0 är en är en del av missionen klimatneutrala städer 2030. För att snabba på klimatomställningen behöver vi arbeta tillsammans på nya sätt på tvärs i samhället mellan aktörer i offentlig verksamhet, näringsliv, universitet och forskningsinstitut och civilsamhälle. Vi behöver också, med utgångspunkt från missionen om klimatneutrala och hållbara städer 2030, skapa en tydlig och långsiktig gemensam riktning i insatser från lokal, regional, nationell och internationell nivå.